SAL7393, Act: V°91.4-R°92.1 (168 of 691)
Search Act
previous | next
Act V°91.4-R°92.1  
Act
Date: 1499-09-27

Transcription

2019-02-15 by helga peeters
Nae dien bijden raide vand(er) stadt zijn gecomp(ar)eert/
als op heden jan moelendijcx poirte(r) van des(er) stadt/
tegen berthout van g(er)wen als scouth(eit) van asten/
v(er)halen(de) de voirs(creven) p(ar)tien huer(er) beyd(er) gescille(n) d(air) af zij/
alh(ier) in rechte stonden besund(er)t de voirs(creven) mole(n)dijcx/
den thoen bij hem geleydt d(air) hij hoepte genoech/
gethoent te hebben de pointen tande(re)n tijden bij/
hem bij geleet hem refere(re)nde totter selver weyge/
ringen tande(re)n tijden bij den selve(n) scouth(eit) he(m) ged(aen)/
te weten(e) op des(er) stadt br(ieven) als vand(er) questien/
pri(n)cipael d(air) af zij alnoch alh(ier) in rechte staen/
en(de) de woird(en) bij hem gesproken t(er) cleynich(eit) van/
des(er) stadt ende oic dat niet wed(er)staen(de) dat/
hij ja(n)ne moele(n)dijcx geco(n)senteert hadde ten v(er)sueke/
vanden hoegen scouth(eit) vanden bossche die tvoirs(creven)
//
gescille opgenomen hadde ende dach p(ar)tien besceyd(en)/
met zijn br(ieven) om te v(er)lijcken(e) de voirs(creven) scouth(eit) van/
asten hem alh(ier) gepijnt hadde te v(er)reycken(e) hopen(de)/
t(er) (con)clusien altijt hem r(e)fe(re)nde r(e)fere(re)nde totten thoen(en)/
en(de) besceyde in dien dat niet wed(er)staen(de) den selve(n)/
verreycke en(de) (con)tinuacien in dien zij alh(ier) in w(er)sijden/
naed(en) thoen bijd(en) selve(n) poirte(r) int principael/
alh(ier) geleit rechts soude plegen en(de) tselve pri(n)cipael/
alhier beslicht soude wordden de voirs(creven) b(er)thout/
de (contra)rie sustine(re)nde te voirde(re) want alsoe hij seyde/
hij noch zijn meest(er) int voirs(creven) uuytstel niet geco(n)senteert/
en hadden noch d(air) af en wissten te spreken(e) datmen/
dat niet bevi(n)den en soude ende dat hij den selve(n)/
poirte(r) egheene weygeri(n)ge van rechte van sijnen/
getuygen te dagen int pri(n)cipael v(er)socht zijnde/
gedaen en hadde hopen(de) alsoe t(er) (contra)rien vander/
meyni(n)gen vand(en) poirte(r) dat niet wed(er)staende/
den thoon int pri(n)cipael bij ja(n)ne mole(n)dijcx alh(ier)/
geleyt hij in dien als voe(r) geco(n)tinuacieert soude/
blive(n) naed(er) voirhandelinge(n) in des(er) gebuert de/
voirs(creven) poirte(r) t(er) (contra)rien r(e)plice(re)nde besund(er)t nae den thooen/
en(de) wairh(eit) in dien als voe(r) bij hem geleit opden/
inval d(air) op de questie nu stont es op al int/
lange geledt zijnde den selven p(ar)tien uuytgesproke(n)/
en(de) get(er)mineert voe(r) recht dat de selve p(ar)tien/
int pri(n)cipael nae den thoen in dien alh(ier) geleidt/
bijden voirs(creven) poirte(r) en(de) des d(air) uuyt gebleken is zij/
sculdich sullen zijn recht alh(ier) te geven en(de) te neme(n)/
niet wed(er)staen(de) de (con)tin(u)acien en(de) v(er)reycke bijd(en)/
voirs(creven) berthout als scouth(eit) in tijd(en) voirleden gedaen/
en(de) geoptim(er)t? en(de) den br(ieven) d(air)op alh(ier) geexpedieert Act(um)/
in (con)s(ili)[o] op(idi) p(rese)ntib(us) tymple buets(ele) burg(imagis)[tr(is)] et aliis de (con)s(ilio)/
septembr(is) xxvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt