SAL7393, Act: V°93.2-V°94.1 (171 of 691)
Search Act
previous | next
Act V°93.2-V°94.1  
Act
, eerste 10 lijnen in latijn
Date: 1499-09-28

Transcription

2019-02-16 by helga peeters
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit/
arnoldu(m) de vroenhoven tamq(uam) p(ro)cu(r)atore(m) d(omi)ne ka(thari)[ne]/
de oppendorp rel(i)c(t)e d(omi)ni joh(ann)is q(uon)d(am) de bloys milit(is)/
ad o(m)nia et sing(ula) bona i(m)mo(bili)[a] et he(re)d(itari)[a] do(m)icelli he(n)rici/
de witham d(omi)ni de bout(er)shem et judoci smeyers/
ubicu(m)q(ue) locoru(m) tam infra lovaniu(m) q(uam) extra in p(at)ria/
braban(tie) sit(a) in ma(n)s(ionibus) do(m)ib(us) curt(is) t(er)r(is) ar(abilibus) prat(is) pascuis/
silvis vineis censu t(re)censa redd(itibus) et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is)/
pro c(er)t(is) recog(nitionibus) et p(ro)miss(ionibus) (con)sc(ri)pt(is) in l(itte)ris scabinor(um)/
lovanien(sium) quaru(m) tenor sequit(ur) in hec v(er)ba Condt/
zij allen luden dat jonch(e)r henrick van witham/
hee(re) van bout(er)shem en(de) joes smeyers sone wijle(n) wout(er)s/
in tegewoirdich(eit) der scep(enen) van loeven(en) gestaen hebben/
geloeft ongesund(er)t en(de) ongescheiden en(de) elc voir all/
voir hen hue(re)n erven ende nac(omelingen) m(er)tene van/
oppendorp sone jans van oppendorp yerst uuyt desselfs/
sijns vaders broede gedaen sijnde sijnen erven en(de)/
nacomeli(n)gen altoes genoech te doene van alsulken/
thiene rinssche gulden(en) der mu(n)ten vand(en) vier coervorste(n)/
van goude goet en(de) ghinghe te weten(e) twintich/
stuv(er)s der mu(n)ten ons gened(ichs) he(re)n tshertogen van/
bourg(oign)en en(de) van brabant voir datu(m) sbriefs gemu(n)t
//
en(de) geslagen voir elken rinsg(ulden) ge(re)kent erffelijcker/
rinten alle jae(re) opden lesten dach sonder eenen der/
maent van meye te betalen(e) en(de) inder stadt wissel/
van loeven(en) te leve(re)n als de selve m(er)ten tegen den/
voirs(creven) joese vercregen heeft aen ende op de goede/
h(ier)nae bescreven inden yerste(n) aen ende op de helicht/
van eene(n) huyse ende hove met sijne(n) toebehoirten/
gelegen te cortelke opden bruel tussche(n) de gemeyn/
vroente ald(air) op deen zijde en(de) de strate gaen(de) te/
rode weert aen dander zijde te weten(e) op die helicht/
die gelegen es opde zijde te rode weert Item aen/
en op een eeussel geheete(n) den neckersdijck gelegen/
opde rivie(r) geheeten de wynghe tussche(n) de selve/
rivie(r) op deen zijde ende die verbeemde aen dander/
zijde It(em) aen en(de) op vier eeusselen geheete(n) die dorenten/
gelegen te cortelke voirs(creven) uuyt comen(de) de twee dorenten/
d(air) af aen die verbeempstrate ende de ande(re) aen de/
keerbeemde en(de) neven de goede willems van ophem/
Item aen ende een stuck soe eeussels soe bosch/
d(air) neven gelegen aende voirs(creven) verbeemde houden(de) o(m)tr(ent)/
een boend(er) tussche de strate op deen zijde en(de) de goede/
katlijne(n) sridders aen dand(er) zijde It(em) aen en(de) op drie/
drie dach(mael) beempts gelegen opt breempt inde v(er)beempde/
uuytcomen(de) tot op de wynghe It(em) aen ende op drie/
dach(mael) beempt gelegen inde [selve] voirs(creven) verbeempde neven/
deeussel steven ylkarts It(em) aen ende op een eeussel/
gelegen aende driessche te savelpoele It(em) aen ende/
op drie dach(mael) lants gelegen opt couthervelt opde/
beke tusschen de selve beke ende de goede lijsbetthe(n)/
vander hulst It(em) aen ende op vier dach(mael) lants gelegen/
int block geheeten jan geldens block naist den goed(en)/
jans geldens voirs(creven) uuytcomen(de) aen die leempoelstrate/
It(em) aen en(de) op twee dach(mael) lants gelegen opden leempoel/
tussche(n) de goede reyne(re)n tielens in deen zijde ende/
de strate in dander zijde uutcomen(de) aende leempoelst(ra)te/
d(air)af de voirs(creven) m(er)ten van oppendorp voe(r) den voirs(creven) jonche(re)n/
henr(icke) als hee(re) vand(en) leene der voirs(creven) goeden en(de) sijnen
//
ma(n)nen van leene opden dach van heden guedi(n)ge/
en(de) vestich(eit) ontfangen heeft van welken goed(en)/
ende ond(er)panden voirs(creven) de voirs(creven) jonch(e)r henr(ick)/
en(de) joes hebben geloeft ongesund(er)t en(de) ongescheyden/
en(de) elck voir al genoech te doene ende den selven/
m(er)ten(e) yet myn dan genoech gedaen wae(re)/
en(de) de selve goede voir vry en(de) ombeco(m)mert leen/
te waranderen(e) alsoe dat den selve(n) m(er)ten(e) voir/
hem sijne(n) erve(n) en(de) nac(omelingen) vast en(de) seker sijn moege/
tot eeuwigen dagen geloven(de) voirt de voirs(creven)/
jonch(e)r henrick ende joes ongesund(er)t en(de) onge/
scheyden en(de) elc voir al als voe(r) den voirs(creven) m(er)ten(e)/
van oppendorp sijne(n) erven en(de) nacomelingen de/
voirs(creven) thiene rinsgulden(en) erffelijcker rinten alle/
jae(re) ten voirs(creven) t(er)mijne te gelden(e) te betalen(e) en(de)/
inden wissel te loeven(en) te leve(re)n erffelijc in/
toecomen(de) tijden en(de) telken t(er)mijne als v(er)volghde/
schout hier wae(re)n over lodewijck roelofs en(de)/
arnt van coelen scepen(en) te loeven(en) gedaen int/
jair ons he(re)n duysent vierhondert eene(n)tsestich/
den lesten dach sonder eene(n) der maent van/
meye Et h(ab)uit que(re)las hiis int(er)f(uerunt) lyefke(n)rode/
borch septembr(is) xxviii
ContributorsJos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt