SAL7394, Act: R°126.2-R°127.1 (213 of 478)
Search Act
previous | next
Act R°126.2-R°127.1  
Act
Date: 1500-11-22

Transcription

2021-10-29 by Karel Embrechts
Van alsulcken questien ende gescillen als comen/
zijn inde banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) [van loeven(e)] tusschen ad(ri)ane/
aelbrechts al(ia)s de borse(re) als naiste hoir en(de) erfg(enaem)/
van gieli(se) wijle(n) jacops t(er) eende(r) ende henr(icke) vand(er)/
heyden t(er) ande(r) zijden ald(aer) de voirs(creven) vorse(re) te ke(n)nen/
gaf hoe hij met scep(enen) brieve(n) van loeven(e) ov(er)lang/
gepass(er)[t] houden(de) en(de) besitten(de) was en(de) gegoet/
in een huys en(de) hoff metten wynnen(de) landen/
boeg(ar)de en(de) eeussele d(aer)aen liggen(de) en(de) ande(r) zijne(n)/
toebehoirten soe de voirs(creven) goede gelegen zijn/
inde p(ro)chie van meysse te hoofort tussche(n)/
de coestrate ende de goede jans huycx Seggen(de)/
voirts dat henr(ic) vander heyden hem ae(n)de/
voirs(creven) goede pijnde ongebruyck te doen(e) buten/
reden(en) en(de) rechte en(de) hadde alsoe geimpetreert/
seke(r) des(er) stadt brieven aenden meye(r) van/
meysse voirs(creven) oft zijne(n) stadthoude(r) d(aer) mede/
hem gescreven was dat hij den selve(n) ad(ri)ane/
soude houden in volcome(n)d(er) possessien der/
selv(er) goeden Ende soe v(er)re de selve henr(ic)/
vand(er) heyden hem d(aer)tegen soude wille(n) oppone(re)n/
dat hij des quame tot eene(n) seke(re)n gelegen(en)/
dage h(ier) voe(r) meye(r) ende scepen(en) inde banck/
ald(aer) de voirs(creven) henr(ic) ten dage dienen(de) ge(com)p(ar)eert/
es conclude(re)nde de voirs(creven) aenlegge(r) inder maten/
als voe(r) D(aer) tegen de voirs(creven) henr(ic) vand(er) heyden/
/ tselve verantw(er)den(de) [dede seggen] dat de goede d(aer) questie/
af es leengoede wae(re)n hen des gedragen(de)/
tot seke(re)n rollen en(de) leenboecken der vrouwen/
van spaengie(n) in hue(re)n leenhove onder seven/
he(re)n tot rode en(de) dat jan jacops gielis/
jacops sone tselve goet aenden stadthoude(r)/
en(de) meye(r) ontfangen hadde te leene nae sijns/
vaders doot Seyden voirts dat laureys/
wijle(n) de raymake(re) doen leenhee(r) zijnde/
de voirs(creven) rollen en(de) leenboecken in zijn/
handen gehadt [hadde] over xxx oft xxxvi jae(re)n/
ende dat d(aer) nae de voirs(creven) rolle ende/
leenboecken hebbe(n) geweest uuyte(n) handen/
jans van rode en(de) laureys de raeymake(re)/
als leenhee(re) bij vercoepe en(de) dat jan van/
lynthout ende sijn vader over x oft xii jae(re)n/
en(de) hij jan over xviii oft xx jae(re)n d(aer) nae/
die voirs(creven) boecken in handen hadde gehadt/
Gedroech hem oick de voirs(creven) stadthoude(r) totten/
voirs(creven) leenboecken datme(n) d(aer)inne bevi(n)den sal/
dat de voirs(creven) jan jacops nae de doot van zijne(n)/
vader tgoet d(aer) questie om es aenden voirs(creven)/
stadhoude(r) en(de) seke(r) leenma(n)nen als leengoet/
te hove ontfangen heeft ende dat dair/
seke(r) lee(n)ma(n)nen der vrouwe(n) van spaengnen/
over wae(re)n he(n) des gedragen(de) totten selve(n) ende/
dat voe(r) den selven stadthoude(r) seke(r) p(ro)cedue(re)n/
van rechte gedaen zijn geweest en(de) den ma(n)nen/
ald(aer) voe(r) seke(r) h(er)geweeden en(de) dat oic tgoet d(aer)/
q(ue)stie af es bijden selve(n) ma(n)nen vand(en) hove voe(r)/
leen gehouden soude wordden en(de) altijt gehoud(en)/
es geweest alsoe lange als hen soude mog(en)/
gedincken Conclude(re)nde wair hij de voirs(creven)/
pointen conste doen geblijcken dat hij des(er)/
aengaen(de) gere(n)voyeert soude werdden inden/
/ voirs(creven) leenhove ende soe verre de voirs(creven) ad(ri)aen/
de borse(re) sijn wed(er)p(ar)tie e(n)nich recht totten/
voirs(creven) leengoeden p(re)tende(re)n wouden dat hij dat/
soude doen t(er) plaetssen aldair hem niet stoeten(de)/
de voirs(creven) henr(ic) vand(er) heyden aende voirs(creven) scep(enen)/
brieven seggen(de) dat die hem noch sijnen meest(er)/
gheen ontstade doen en souden gemerct den reden(en)/
voirs(creven) Den voirs(creven) aelbr(echte) [ad(ri)ane] de (contra)rie sustine(re)nde/
en(de) ontkynnen(de) henr(icke) voirs(creven) sijn voirnemen ende/
de voirs(creven) henr(ic) p(er)siste(re)nde als voe(r) leggen(de) sijn/
poenten in feyte hebben de scep(enen) nae seke(r) ande(r)/
alt(er)catien bij p(ar)tien gebuert den selven henr(icke) gewese(n)/
tot sijne(n) thoene De welke ten dage d(aer) toe dienen(de)/
zijns v(er)mets der poenten voirs(creven) genoech volcomen/
es soe bij leenboecken en(de) rollen bij hem geexhib(er)t/
den voirs(creven) zijne(n) h(er)scape toebehoe(re)nde en(de) oic met/
ande(re)n wairheyd(en) van ma(n)nen van leene als dat/
scepen(en) van loeven(e) den voirs(creven) p(ar)tien hue(r) sak(en)/
in w(er)sijd(en) gesloten hebben(de) t(er) manissen smeyers/
gewesen hebben voir een vo(n)nisse dat zij de sake/
en(de) p(ar)tien re(n)voie(re)n inden leenhove des he(re)n van/
spaengie(n) onder de vii he(re)n van rode om ald(aer)/
soe v(er)re de voirs(creven) aelbr(echt) [ad(ri)aen] e(n)nich recht p(re)tendeert/
totten goeden d(aer) questie af is tselve ald(aer) te v(er)sueken/
en(de) te intente(re)n in scampno nove(m)br(is) xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-05-19 by Jos Jonckheer