SAL7394, Act: R°206.1-V°206.1 (347 of 478)
Search Act
previous | next
Act R°206.1-V°206.1  
Act
Date: 1501-02-13

Transcription

2021-11-07 by Karel Embrechts
Nae dien willem van heelen die h(ier)voirmaels/
in questien gestaen heeft voe(r) den raide vand(er)/
stadt tegen giel(ise) mas als dat blijct bij eend(er)/
t(er)mi(n)atien tusschen p(ar)tien gegeven octobr(is) xxiiii/
xcii der wed(uw)[e] desselfs wijlen giel(is) mas dach/
van rechte alh(ier) heeft doen bescheiden als geleit/
tot hue(re)n goeden t(er) causen vand(er) gebreken ind(er)/
voirs(creven) t(er)mi(n)atien geruert bij hem geexhibeert/
conclude(re)nde dat zij hem dinhout van dier/
t(er)mi(n)atien voldoen soude oft dat hem de gelev(er)de/
goede volgen soud(en) D(aer)tegen de weduwe bij/
hue(re)n p(ro)cur(eur) jan de lami(n)nes heeft geseet dat/
willem een seke(r) questie uutstaen(de) heeft gehadt/
tot libberteignez onder orp le grant tegen janne/
damale ald(aer) de selve giel(is) in zijnd(er) tijt meye(r)/
was ende dat d(aer)af tussche(n) p(ar)tien een hootvaert/
was begrepen ende namaels gewesen ten p(ro)fijte/
van wilem(me) en(de) dat dair nae de selve/
willem dede arr(e)ste(re)n te gest a geropont seke(r)/
beesten toebeh(oerende) janne damale die niet/
vercocht en werdden mair werdde gemaect/
een appointeme(n)t tusschen de selve p(ar)tien/
en(de) dat voe(r) tprincipael ende costen hadde/
drie beesten weert zijnde ix rinsgulden(en)/
en(de) dat jan d(aer) nae qua(m) woenen ind(en) lande/
van brabant Sustine(re)nde alsoe de selve wed(uw)[e]/
de (contra)rie dat hij willem hem ombehoirlijc/
hadde doen leyden en(de) dat hij verdoelt was/
dinhoudt vand(er) t(er)mi(n)atien op hue(r) oft hue(r) goed(en)/
te v(er)halen te voirde(r) want zij te voe(re)n/
geseet hadde dat hij van al geco(n)tenteert was/
geweest en(de) hadde hem voe(r) geco(n)tenteert/
gehouden alsoe wel vand(en) pri(n)cipale(n) hootcoste(n)/
/ als a(n)ders huer des gedragen(de) totter wairh(eit)/
d(aer)af wesen(de) De voirs(creven) willem replice(re)nde/
heeft ontkindt dat hij vand(en) pe(n)ni(n)g(en) vander/
hootvart loepen(de) ix r(ins)gulden(en) geco(n)tenteert hadde/
geweest en(de) datmen dat alsoe niet bevi(n)den/
en soude ende dat hem de wed(uw)[e] inden name/
van hue(r) dinhout vand(er) t(er)mi(n)atien dueghdelijc/
schulidch was so(n)d(er) d(aer)af e(n)nige quijtsceldinge/
ged(aen) te zijne p(rese)nte(re)nde d(aer)af zijne(n) duegh/
deliken eedt soe v(er)re des behoefde Ende/
de scepen(en) des gemae(n)t zijnde hebben de/
selve gewesen tot hue(re)n thoene en(de) ten dage/
d(aer) toe dienen(de) heeft de selve genoech hue(r)/
v(er)met en(de) v(er)hale(n) gethoent behalven vanden/
costen vand(er) hootvaert te weten(e) dat hij wille(m)/
geco(n)tenteert was en(de) hem voe(r) geco(n)tenteert/
gehouden hadde vanden pri(n)cipalen en(de) coste(n) van/
rechte niet nocht(ans) vand(er) hootvaert als voe(r)/
Als dat scepen(en) der saken nae dat p(ar)tien gesloten/
hadden gemaent zijnde gewesen hebben voir/
een vo(n)nisse dat soe v(er)re willem als geleydt/
zijne(n) gep(rese)nteerden eedt dade dat in dien/
gevalle de verwerersse hem sculdich sal zijn/
zijne(n) eysch te weten(e) dinhoudt vand(er) t(er)mi(n)at(ien)/
te voldoen(e) oft dat hem de gelev(er)de goede/
d(aer)voe(r) volgen sullen act(um) in scampno febr(uarii) xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-06 by Jos Jonckheer