SAL7394, Act: R°207.2-R°208.1 (349 of 478)
Search Act
previous | next
Act R°207.2-R°208.1  
Act
Date: 1501-02-14

Transcription

2021-10-31 by Karel Embrechts
Nae dien bijden rade vand(er) stadt en(de) oick/
bijden geco(m)mitteerden vand(en) cleyne(n) registre bij/
mijne(n) genad(igen) hee(re) geco(m)mitteert totter politien/
ontfange en(de) uutgeven(en) der selver stadt gemeyne(n)/
goeden h(er) lenart vrancx p(ro)cu(r)ator vand(en) godsh(uyse)/
vand(en) augustijne(n) alh(ier) reside(re)nde heeft v(er)volght/
hem gecort te wordden(e) inden name als voe(r)/
aende stadt en(de) pechteners vand(er) bier ass(isen) de/
ass(is)[e] vand(en) bie(r) dwelc zij over eene(n) seke(re)n/
tijt gehaelt hadden soe bij potten cruycken/
vaten van amen en(de) halve amen en(de) and(er)ssins/
in seke(r) ca(m)men van des(er) stadt totter so(m)men/
van c en(de) lvi amen ts(jae)[rs] ind(er) mat(en) he(m) ter/
so(m)men voirs(creven) altijt tot div(er)s(en) jae(re)n gecort hadde/
geweest de ass(is)e in dien hem refe(re)nde totten/
registre seggen(de) dat tselve hem in tijd(en) voirled(en)/
/ verleent ende geco(n)senteert hadde geweest bijd(en)/
voirseten wethoude(re)n hoe wel tconsent in dien/
niet en bleke d(aer) op gegeve(n) Dair inne de/
selve stadt en(de) oic de voirs(creven) geco(m)mitt(er)de den/
voirs(creven) godshuyse swarich(eit) maecten in dien dat/
zijt haelden met cruken en(de) potten en(de) wouden/
tselve nochtan gecort hebben en(de) dair vele/
fraud(en) en(de) bedriegeniss(en) inne gelegen wae(re)n/
ten acht(er)deele vand(er) stadt en(de) van hue(re)r ass(is)[en]/
nemen(de) voir he(m) de selve stadt en(de) gecomitteerde(n)/
datme(n) niet gewoenlijc en wae(r) cortsel te/
doene e(n)nigen geesteliken luden suppoisten/
vand(er) univ(er)sit(eit) noch ande(re)n dan met amen/
oft (½) amen ende en wouden des voirtane/
egheenssins lijden oft gescaden besund(er)t met/
potten oft cruken datme(n) e(n)nige ass(isen) d(aer) aff/
cortten soude Ende nae vele ende ripe/
del(iberatie) h(ier) op gehadt int lange es in des(er)/
bijd(er) voirs(creven) stadt en(de) bij avijse vanden geco(m)mitt(er)d(en)/
voirs(creven) geraempt gesloten en(de) ov(er)dragen in des/
voirs(creven) is voirtane geacht(er)volght te wordden(e)/
tgene des h(ier)nae volght Te weten(e) datmen/
den co(n)ve(n)te vanden augustijne(n) voirs(creven) bynnen/
des(er) stadt reside(re)nde van tgene des zij bij/
behoirlijck(er) cleerniss(en) en(de) verificatien van hue(re)n/
brued(er)s bynnen des(er) stadt en(de) vrijheyt geseten/
sullen bijbringen voe(r) hue(r) slijten met amen/
oft halve amen gehaelt te hebben(e) en(de) and(er)s/
niet ter so(m)men van hondert en(de) lvi amen ts(jae)[rs]/
d(aer) beneden ende niet d(aer) boven hen d(aer)af/
cortsel doen sal aende bried(er)s vand(er) selver/
stadt en(de) assiseurs wegen in tgene des/
de assijsen in dien gedragen soud(en) moegen/
Behalven oft namaels bevond(en) worde dat e(n)nige/
co(n)cordien desen aengaende in tijden voirleden/
/ gesciet wae(re)n ten vordele vander selver stadt/
dat [tselve] tvordel voe(r) den toecomen(de) tijt hen gecort/
sal wordden ende oft zij e(n)nich bier van buyte(n)/
des(er) stadt en(de) vryheyt genomen hebben oft/
namaels namen dat tselve behoirlijck en(de)/
genoech gebleken zijnde aende voers(creven) so(m)me/
van hondert en(de) lvi amen cortten sal Oic in/
des voirs(creven) steet versien dat de p(ro)cu(r)ator/
vanden godshuyse ten tijde zijnde jairl(ijx)/
sculdich sal zijn bij sijne(n) behoirl(ijcken) eede en(de)/
cleerniss(en) te ve(r)ifice(re)n der stadt oft den geco(m)/
mitteerden vanden registre dat dbier dwelc/
zij gehaelt sullen hebben inder manie(re)n voirs(creven)/
bij hue(re)n r(e)ligieus(en) en(de) dagelijcsche(n) dienae(re)n/
int cloest(er) woenen(de) ende bij nyeman(de) anders/
in frauden vand(er) stadt en(de) hue(re)r ass(isen) gedro(n)cken/
ende ald(aer) gesleten is in (con)s(ili)[o] opidi cor(am) schoo(n)vorst/
ijssche burg(imagis)[tr(is)] h(er)meys buets(ele) scabinis udekem/
absoloens abs(oloens) hoelair horst rogge (con)siliariis/
et plu(r)ib(us) aliis de (con)s(ili)[o] febr(uarii) xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-06 by Jos Jonckheer