SAL7394, Act: R°238.1 (387 of 478)
Search Act
previous | next
Act R°238.1  
Act
Date: 1501-03-10

Transcription

2021-11-04 by Karel Embrechts
Nae dien de mage(n) ende vrinden van g(er)trud(en)/
van ha(m)me docht(er) wijlen werners wonen(de) bij/
lod(ewijcke) lesens beg(er)t hebben t(er) p(rese)ntien van seke(re)n/
mo(m)boe(re)n vand(er) stadt wegen gegeven te weten(e)/
van loenijse van udekem (en)de lod(ewijcke) voirs(creven) rekeni(n)ge/
te hebben(e) vand(en) goeden der selver g(er)trud(en) soe/
es den selve(n) vrinden te weten(e) henr(icke) berix/
en(de) baud(ewijne) bonte dat v(er)accordeert En(de) nae dat/
bevonden es dat tselve meysken es een o(m)bejaert/
kint o(n)nuesel en(de) simpel wesen(de) en(de) dat zij luttel/
oft eghen(en) goed(en) meer en hadde dan xlv st(uvers)/
s(jae)[rs] lijfpen(sie) ende xii rinsg(ulden) eens d(aer)af de twee/
toncoste gegaen wae(re)n aen seke(r) pontpe(n)ni(n)g(en) aen/
de stadt alh(ier) des x jaer ov(er)leden es welke/
pe(n)ni(n)gen van xii r(ins)gul(den) voirs(creven) comen wae(re)n uut/
handen henricx bericx voirs(creven) ende van janne van/
lare d(aer)af de voirs(creven) lonijs ende ande(r) mo(m)boe(re)n/
en(de) vrinden henricke(n) voirs(creven) quitan(cie) geg(even) hadden/
ende want de selve pe(n)ni(n)ge bij lod(ewijcke) lesens/
gehaven wae(re)n ende vertheert bijd(er) voirs(creven) g(er)truyd(en)/
ten tijde van xv jae(re)n dat zij bij hem gewoent/
heeft in clede(re)n schoed(en) mo(n)teri(n)g(en) en(de) and(er)ss(ins) als/
dat der selver g(er)trud(en) niet vele meer en qua(m)/
dan de voirs(creven) xlv st(uvers) lijfpen(sie) Ende men beva(n)t/
dat de voirs(creven) g(er)truydt die een simpel meyske(n)/
was als voe(r) ombestiert en(de) ongeregeert soude hebbe(n)/
gebleven Zoe es aensocht geweest lod(ewijcke) voirs(creven)/
om de selve alnoch te willen ond(er)houden trecken(de)/
jairlijcx de voers(creven) lijfpens(sie) tot hue(re)n ond(er)houden(en)/
d(aer)inne de selve lod(ewijc) grote weygeri(n)ge gedaen/
heeft nochtan p(rese)nte(re)nde uuyt caritate(n) de selve/
zijne(n) duerdach te houden(e) op dat hue(r) en(de) den/
vrinden geliefde metten voirs(creven) xlv st(uvers) dwelck/
de voirs(creven) mo(m)boirs beg(er)den en(de) oick h(ier)van voirtane/
ontslagen te zijne vand(er) selver mo(m)borien Es ut(er)lijc/
h(ier)op bijden raide gelet zijnde uuytgesproken en(de)/
get(er)mineert dat de voirs(creven) reken(inge) en(de) admi(n)st(ra)tie va(n) w(er)den/
gehoud(en) sal w(er)den vand(er) xii r(ins)g(ulden) voirs(creven) en(de) dat die lod(ewijcke) blive(n) sulle(n)/
in r(ecom)pens(ie) als voe(r) In des(er) v(er)sien dat hij navolgen(de) zijnd(er) p(rese)nta(ti)[en] der/
selve g(er)truyt houd(en) sal sijne(n) duerdach heffen(de) de jairl(ijcxe) rinte(n) van xlv r(ins)g(ulden)/
lijfpen(sie) soe lange dat d(er) selv(er) g(er)truyt believe(n) sal en(de) dat de mo(m)boe(re)n/
d(er) selv(er) mo(m)borie(n) ontslage(n) sulle(n) blive(n) voirtane en(de) oic va(n)d(er) admi(n)stratie/
voir(creven) Act(um) in (con)s(ili)[o] op(idi) p(rese)ntib[(us)] scoe(n)vorst ijssche burg(imagis)[tr(is)] et aliis/
de (con)s(ili)[o] m(ar)tii x[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-13 by Jos Jonckheer