SAL7394, Act: R°268.1-V°268.1 (414 of 478)
Search Act
previous | next
Act R°268.1-V°268.1  
Act
Date: 1501-03-22

Transcription

2021-11-10 by Karel Embrechts
Item katlijne van raveschote weduwe arnts wijlen/
staes nu t(er)tijt huysvr(ouwe) jans roelofs des ouden ten/
bijsijne ende met consente desselfs huers mans in deen/
sijde lijsbeth vertruyden wettige huysvr(ouwe) jans bloecma(n)s/
met (con)sente en(de) ten bijsijne desselfs jans huers mans/
ende m(ar)griete v(er)truyden sust(er) der voirs(creven) lijsbetten beyde/
als naiste erfgenamen des voirs(creven) wijlen arnt staes/
in dander in p(rese)ntia hebben gekindt ende gelijdt/
dat zij met malcande(re)n veraccordeert en(de) eensworden/
zijn aengaen(de) allen alsulken goeden have(n) vliegen(de)/
erven en(de) erven hoedanich ende van wat natue(re)n/
die zijn oft genoempt moege(n) wordden en(de) tot wat/
plaetssen die wesen moegen oft gelegen zijn als/
de voirs(creven) wijlen arnt staes ende katlijne van/
ravescote tsame(n) vercregen moege(n) hebben staende/
den huwelijck tussche(n) hen beyden die welke de/
voirs(creven) arnt met sijne(n) testame(n)te gemaect en(de) gelaten/
heeft te weten(e) soe wes d(aer)af naed(en) lestleven(de) van/
hen beyden bliven soude dat dat in twee zijden/
gaen soude te weten(e) deen hellicht d(aer)af den/
naisten erfgenamen des voirs(creven) wijlen arnts staes/
ende dander hellicht den naisten erfgenamen der/
voirs(creven) katlijne(n) van raveschote zijnd(er) huysvr(ouwe) gelijc/
de voirs(creven) p(ar)tien vercle(r)den in wersijden Ende oick van/
al des de selve p(ar)tien voirde(r) dien aengaen(de) oft/
anderssins tegen malcande(re)n te seggen soude(n) moegen/
hebben tot desen dage toe in e(n)nig(er) manie(re)n der/
pointe(n) vorwerden ende conditien hier nae bescreven/
die zij malcande(re)n in wersijden geloeft hebben/
tacht(er)volgen tonderhouden(e) en(de) te voldoene Te weten(e)/
yerst dat de voirs(creven) katlijne van raveschote gehelijc/
behouden sal tot hue(re)n wille te bekee(re)n alle de have/
en(de) vliegen(de) erve die zij nad(er) voirs(creven) arnde hue(re)n man/
/ behouden heeft ende noch een huys mette(n) toebeh(oirten)/
gelegen te loeven(e) inden wierinck naest der stoven/
opden last d(aer) uutgaende Ende dat t(er) and(er) zijd(en)/
de voirs(creven) gesuste(re)n nu t(er) stont sullen hebben en(de)/
aenveerden ende hue(re)n wille en(de) p(ro)fijt d(aer) mede/
doen de erfgoeden h(ier)nae bescreven Yerst de/
woenstadt mett(er) toebehoirten gelegen inde p(ro)chie/
van werchte(r) ende (½) boend(er) beempts inde selve/
p(ro)chie gelegen quel(ibe)t earu(n)d(em) p(ar)tiu(m) sup(er) portione/
alterius cum debita renu(n)tiatione mo(do) debito/
effestucan(do) Promitten(tes) sat(isfacere) alte(r)a alteri siquid/
prout cor(am) tymple baets m(ar)tii xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-06-13 by Jos Jonckheer