SAL7394, Act: R°275.2-R°276.1 (427 of 477)
Search Act
previous | next
Act R°275.2-R°276.1  
Act
Date: 1501-03-31

Transcription

2021-10-31 by Karel Embrechts
Vander questien ende saken gecomen tusschen bijden/
raide vander stadt tusschen henry symoen van grettechin/
t(er) eenre ende cornel(ise) roelofs t(er) ande(re) aengaen(de) eend(er)/
sekerd(er) guedingen gebuert voe(r) den rintm(eeste)r van graven/
den meye(r) van ligny den meye(r) m(ijn) vr(ouwen) van florivael/
en(de) den scepen(en) van bossuyt van seke(re)n p(er)ceelen van/
landen bijd(en) voirs(creven) cornelisse den voirs(creven) henr(icke) in erfdo(m)me/
uutgegeven vand(er) daet xiiii[c] lxxxvii den xxvi[en] dach/
nove(m)br(is) Seggende onder den ande(re)n de voir(creven) henr(ic)/
dat de voirs(creven) cornelis de voirs(creven) lande hadde gewa/
randeert op seke(re)n chijs die die van hooghstraten/
d(aer)af plagen te betalen(e) en(de) vijf mol(evaten) corens die/
jan van schoenvorst oeck d(aer)op oft op e(n)nige van/
dien hebben mochte Ende want hij bevant dat/
d(aer) meer co(m)me(re)n uutghingen soe hij seyde van div(er)sen/
rinten te weten(e) die vand(en) cap(it)le van sinte peters/
te loeven(e) thien mol(evaten) soe t(ar)we soe rogge die vand(en)/
cap(it)le van sint jacops te loeven(e) een mudde roghs/
en(de) m(ijn) vr(ouwe) van florivael (½) mudde t(ar)wen al erffel(ijc)/
Soe v(er)socht hij dat de voirs(creven) cornel(is) hem die/
sculdich soude zijn af te doene nae de gelufte/
van wairscape bij hem d(aer)af gedaen voe(r) scepen(en)/
van bossut en(de) ande(r) wetten voirs(creven) Seggen(de) voirts/
hoe dat hij he(m) gedroech totten hoven voirs(creven) ende/
besund(er)t vand(en) scepen(en) van bossut d(aer)onder tvoirs(creven)/
/ contract gebuert was dat zij den voirs(creven) brief hielden/
voir hen alsoe gepasseert en(de) voe(r) goet ende gerecht/
ende dat de voirs(creven) cornelis hadde geloeft te wara(n)de(re)n/
de selve gronde opden he(re)n chijs die die van hoogh/
straten d(aer)af plagen te betalen(e) ende op vijf mol(evaten)/
aen janne van schoe(n)vorst sonder meer last leggen(de)/
alle poenten in feyte gelegen in thoene soe v(er)re/
des behoefde en(de) altijt metten mi(n)sten D(aer)op de/
voirs(creven) cornelis tselve v(er)antwerden(de) heeft geseet/
dat hij hem de voirs(creven) goede uutgeg(even) hadde/
opden chijs ende oick op alle ande(r) lasten d(aer)uuyt/
gaen(de) ende voirt meer opde seven mudde(n) die/
hij d(aer)op behouden hadde nae inhouden vand(en) brieve(n)/
d(aer)af wesende ende dat noyt and(er)s zijn meyni(n)ge/
en was geweest hoe wel de br(ieven) dat soe p(er)fect/
niet en hielden ende dat hij d(aer)inne g(r)[o]telijc soude/
zijn bedrogen opdat soe niet en wae(r) Ontkynnen(de)/
den voirs(creven) henr(icke) sijn voirnemen als dat de wet/
houde(re)n nae alt(er)catien van p(ar)tien den voirs(creven) ae(n)legge(r)/
hebben gewesen tot sijne(n) thoene de welke ten/
dage d(aer)toe dienen(de) geleydt heeft vier vanden/
scepen(en) van bossut vanden jae(re) lxxxvii die genoech/
gecleert hebben gehoirt hebben(de) den voirs(creven) brief/
dat zij dien hielden voir goet en(de) van werden/
en(de) behoirl(ijc) tusschen de voirs(creven) p(ar)tien voe(r) hen gepass(er)[t]/
Ende aengaende den wairscap des de voirs(creven)/
cornelis d(aer)af gedaen mocht hebben gedroegen/
zij hen totten inhoudt in dien vand(en) selve(n) br(ieven)/
Sluten(de) alsoe de voirs(creven) aenlegge(r) sijn sake ten/
ynde als voe(r) p(rese)nte(re)nde nochtan voe(r) alle t(er)mi(n)atien/
den voirs(creven) cornel(ise) sijn panden en(de) goed(en) wed(er)om/
te laten(e) soe v(er)re hij hem oec wed(er) dade alsulk(en)/
twee mudde(n) corens als hij hem in manie(re)n van/
ond(er)pande nae inhoudt der brieven gestelt hadde/
/ ende tot dien tgene desmen bevi(n)den soude moge(n)/
dat de selve landen alsnu beet(er) mochten zijn/
dan hij die aenveerde ten seggen(en) vand(en) lant/
wy(n)ne(n) hen des verstaende oft soe v(er)re hij sijn/
p(rese)nta(ti)[e] niet aenverden en woude was hij wel/
te vreden metten recht in dien den voirs(creven)/
cornel(ise) altijt de (contra)rie sustine(re)nde luttel oft niet/
opde voirs(creven) p(rese)nta(ti)[e] letten(de) Seyde oick de voirs(creven)/
aenlegge(r) dat hij coene was ten heylighen/
dat hij noyt anders verstant en hadde dan d(at)/
hij in co(m)me(r) niet meer betalen en soude dan/
den voirs(creven) chijs die die van hoochstraten plage(n)/
te betalen(e) en(de) de voirs(creven) vijf molevaten Es get(er)/
mineert ende uutgesproken op al bijd(en) rade int/
lange gelet zijnde dat henry symoen gestaen/
sal betalen(de) den chijs uten voirs(creven) goeden gaende/
nae inhoudt vand(en) voirs(creven) brieven ende wes d(aer)/
meer van rinten uutgaet dan den selve(n) brief/
begrijpt dat cornelis dat sculdich sal zijn af te/
doene oft taenverden(e) de p(rese)ntatie als voe(r) bij/
henr(icke) hem gep(rese)nteert Actu(m) in (con)s(ili)[o] opidi/
p(rese)ntib(us) schoenvorst ijssche burg(imagistris) et plu(r)ib[(us)] aliis/
tam scabinis q(uam) (con)siliariis m(ar)tii ultima
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-13 by Jos Jonckheer