SAL7394, Act: V°128.2-R°129.1 (219 of 478)
Search Act
previous | next
Act V°128.2-R°129.1  
Act
Date: 1500-11-24

Transcription

2021-10-30 by Karel Embrechts
Inder saken d(aer) af machiel van leeuwe clachtich/
es geweest voe(r) den raide vand(er) stadt op en(de)/
tegen meeste(re)n barth(elmeeuse) de ruyssche als p(ro)cur(eur) reyners/
reers en(de) sijne(n) (con)sorten aengaen(de) eend(er) sekerder submissien/
tusschen p(ar)tien geschiet hue(re)r beyd(er) gescille(n) ae(n)gaen(de)/
d(aer)inne soe v(er)re was gep(ro)cedeert dat den thoon/
in wersijden gehoirt was ende niet en r(e)steerde/
soe de voirs(creven) machiel seydt dan dat elc zijn/
diligentie dede dat darbit(er)s d(aer)af deden he(n) pro/
nu(n)ciatie(n) soe zij bevi(n)den souden behoe(re)nde oft/
droegen voe(r) scepen(en) van loeven(e) soe v(er)re zijs/
niet eens en wordden nae uuytwijsen(en) der/
selver submissien ende oft e(n)nige arbit(er)s vand(en)/
iiii uuyt wae(re)n dat de p(ar)tie diens arbite(r)/
gebreken soude moegen eene(n) ande(ren) arbitere/
soude moegen kiesen Bege(re)nde de selve mach(iel)/
want de submissie ten ynde van deser mae(n)t/
expire(re)nde was dat barth(elmeeus) voirs(creven) ond(er)wesen w(er)de/
met rechte zijn debvoir inden name als boven/
h(ier)inne te doene oft in gebreke van dien dat/
hem w(er)d(en) ger(e)stitueert zijn costen bij hem geled(en)/
De voirs(creven) meest(er) barth(elmeeus) h(ier)op allige(re)nde dat/
in hem gheen gebreck en was en(de) zij debvoir/
altijt hadde gedaen en(de) alnoch doen woude seggen(de)/
dat de voirs(creven) mach(iel) e(n)nige depositie in turba/
hadde doen doen d(aer) hij op woude allige(re)n/
ende soe v(er)re zijn arbiters h(ier) bynnen wae(re)n/
/
soude hij als voe(r) sijn debvoir doen mair beduchte/
hem mits absen(cien) van meeste(re)n claese van amst(er)da(m)me/
dat hij qualijc d(aer) toe soude co(n)nen v(er)staen die een/
van zijne(n) arbit(er)s wae(r) met dier gelijcke woirden/
(con)clude(re)nde alsoe t(er) (contra)rien Es geseet en(de) uuytgesproken/
bijd(er) selver wet dat elc vand(en) p(ar)tien acht(er)volgen(de)/
der submissien en(de) bynnen tijts hen sullen hebben te/
vuegen om hen arbiters in dien te hebben dat/
zij de sake utende(n) oft ov(er)brachten voe(r) scepen(en)/
van loeven(e) sond(er) d(aer) inne gebreckel(ijc) te zijne/
ende oft des niet en gebuerde dat dan de p(ar)tie/
d(aer) gebreck inne wae(r) geweest der ande(r) p(ar)tien/
hue(r) costen in des(er) geleden soude opleggen ter/
taxatien vand(er) wet in (con)s(ili)[o] opidi nove(m)br(is) xxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-05-23 by Jos Jonckheer