SAL7394, Act: V°140.4-V°141.1 (240 of 478)
Search Act
previous | next
Act V°140.4-V°141.1  
Act
Date: 1500-12-13

Transcription

2021-10-28 by Karel Embrechts
Item joes van oerbeke de jonge en(de) jouffr(ouwe) katlijne/
van brakele sijn huysvr(ouwe) wettige docht(er) g(er)lecx wijle(n)/
van brakele t(er) eenre en(de) jan scat als man en(de) mo(m)boir/
ka(tlij)[ne(n)] van brakele natuerlijcke docht(er) des voirs(creven) g(er)lecx/
van brakele inden name van he(n) selven en(de) in des(er)/
verva(n)gen(de) ende op hen nemen(de) hue(r) kinde(re) die zij/
nu hebben oft namaels tsame(n) vercrijge(n) mochten/
t(er) ande(re) in p(rese)ntia hebben gekint en(de) gelijdt voe(r)/
he(n) ende hue(re)n nac(omelingen) dat [zij] om t(er) ned(er) te leggen(e)/
alsulke questie(n) ende diffe(re)ntien wesen(de) tussche(n) de/
voirs(creven) p(ar)tien uut saken vanden erfrinten en(de) den/
erfbrieve(n) van xii dobbel mottoen(en) sjaers staende/
op seke(r) goede des he(re)n van geldrop nae/
/ uutwijsen(en) vanden selven brieve d(aer)inne de voirs(creven)/
wijlen g(er)leeck van brakele opten xxvii dach maii/
a(n)no xiiii[c] negentich voe(r) scepen(en) van shertogen bossche/
gegoet heeft vrancken van langel tot behoef der/
voirs(creven) katlijne(n) van brakele natuerl(ijc) docht(er) des voirs(creven)/
g(er)leecx uten twintich gelijcken mottoen(en) erffel(ijc) die/
de selve g(er)lec met eene(n) oude(n) scepen(en) br(ieve) vanden/
bossche heffen(de) was opde voirs(creven) goede she(re)n van/
geldrop nae uutwijsen(en) desselfs veraccordeert/
en(de) eensworrden zijn der poenten ende conditien/
h(ier)nae bescreven die zij malcande(re)n in w(er)sijden geloeft/
hebben tonderhouden(e) ende te voldoene tot eeuwigen/
dagen Ierst dat den voirs(creven) janne scat en(de) zijnd(er)/
huysvr(ouwe) ombelet vanden voirs(creven) joese volgen sal/
den voirs(creven) brief spreken(de) vand(en) xii mottoen(en) erffel(ijc)/
voirs(creven) ende dat den ouden erfbrief vand(en) xx[tich]/
mottoen(en) erffel(ijc) voirs(creven) sal bliven berusten(de) onder de/
wet te loeven(e) tot behoef van beyd(en) voirs(creven) p(ar)tien vors(creven)/
om elker p(ar)tien soe v(er)re het huer ae(n)gaet opde manie(r)/
nae bescreven huer d(aer)mede te moegen behulpen/
om tot hue(re)r betalingen te comen(e) op goede loffel(ijke)/
cautie van dien altijt wed(er) te bringen(e) ter selver/
natue(re)n Item dat de voirs(creven) jan scat en(de) zijn/
huysvr(ouwe) voir hen en(de) voir hue(r) kinde(re) van nu/
voirtane te vreden zijn sullen metten viii(½) mottoe[n(en)]/
erff(elijc) vand(en) voirs(creven) xii mottoen(n) erffel(ijc) ende dat/
den voirs(creven) joesen en(de) zijnd(er) huysvr(ouwe) dande(r) iii(½)/
mottoen(en) erffel(ijc) d(aer) af van nu voirtane volgen/
sullen totten surplus vand(er) geheeld(er) rente(n) ende/
dat jan scat en(de) zijn huysvr(ouwe) den selve(n) joese(n)/
en(de) zijnd(er) huysvr(ouwe) vand(en) selve(n) iii(½) mottoen(en) erff(elijc)/
guedi(n)ge en(de) vestich(eit) doen sullen voe(r) scepen(en) va(n)d(en)/
bossche t(er) manissen desselfs joes en(de) zijnd(er) huysvr(ouwe)/
op cost desselfs joes Item es bevorwert soe/
v(er)re den voirs(creven) janne schat en(de) zijnd(er) huysvr(ouwe)/
e(n)nige(n) hinder oft belet gedaen wordde(n) het/
/ wae(r) vanden leenhee(re) oft and(er)ssins aen hue(r) voirs(creven)/
viii(½) mottoen(en) erff(elijc) alse dat hen jairlijcx die o(m)belet/
niet volgen en mochten dat dan in dien gevalle/
de voirs(creven) joes sculdich sal zijn den selve(n) ja(n)ne ende/
zijnd(er) huys(vrouwe) een gelijcke rinte van viii(½) mottoen(en)/
erff(elijc) xvii r(ins)gulden(en) erff(elijc) d(aer) voe(r) te bewijsen(e) en(de)/
te besetten nae d(er) stadt recht van loeven(e) en(de) d(aer)aff/
genoech doen Op sulcke conditie nochtans soe v(er)re/
de voirs(creven) ka(tlij)[ne] na(tur)lijc aflivich wordde sonder wettich/
oir van huer [acht(er) te laten dat dan nae de doot van huer] en(de) hue(re)n man oft zij e(n)nigen acht(er)liet/
de selve rinte devolve(re)n en(de) toecomen soude der/
voirs(creven) wettig(er) docht(er) des voirs(creven) g(er)lijcx huysvr(ouwe) joes/
van oirbeke oft huers gebreken(de) hue(re)n wettigen kinde(re)n/
nae uutwijsen(en) vanden voirs(creven) brieve vand(en) xii mottoen(en)/
erff(elijc) Item es oic conditie dat den voirs(creven) ja(n)ne/
scat en(de) zijnd(er) huysvr(ouwe) volgen sullen de twee leste/
gevallen(en) jae(re)n vand(en) voirs(creven) viii(½) mottoen(en) ende des/
sullen d(aer) tegen oic v(er)smelten alsulken costen van/
rechte d(aer)inne de voirs(creven) joes gecondempn(er)t/
es den voirs(creven) janne inden leenhof van brabant/
ende desgelijcx alle ande(r) costen die tusschen p(ar)tien/
voirs(creven) des(er) aengaen(de) t(er) eenre oft t(er) ande(r) zijd(en) e(n)nichss(ins)/
gedaen moegen zijn Ende mits desen hebben de/
voirs(creven) jan scat ende zijn huysvr(ouwe) ger(e)nu(n)tieert/
en(de) quijtgescouden allet recht en(de) actie dat hen/
uuyt crachte vanden testame(n)te des voirs(creven) g(er)lecx/
oft and(er)ssins vorde(r) compete(re)n mochte(n) inde goed(en)/
naden selven g(er)lecke acht(er)gelaten ende desgelicx/
oick alle costen die jan soude moege(n) heysschen(de) zijn/
den ouden joese cor(am) h(er)meys buets(ele) dece(m)br(is) xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-05-23 by Jos Jonckheer