SAL7394, Act: V°146.2-V°147.1 (251 of 478)
Search Act
previous | next
Act V°146.2-V°147.1  
Act
Date: 1500-12-11

Transcription

2021-11-11 by Karel Embrechts
Nae dien de stadt geadv(er)teert es geweest dat/
ad(ri)aen van heylwigen rentm(eeste)r van brab(ant) int q(ua)rtier/
van loeven(e) die loepen(de) bede d(aer) toe hij van m(ijn) gened(igen)/
he(re)n wegen geco(m)mitteert is in meyni(n)gen was de/
selve te deylen en(de) die te doen ontfangen een deel/
te thienen een deel te geldenaken en(de) dand(er) alh(ier)/
gelijckerwijs jan de brigilles onlancx rintm(eeste)r van/
brab(ant) dat hadde doen doen uut den welken de/
co(mmu)nicatie vand(er) neri(n)g(en) van des(er) goed(er) stadt en(de)/
de ass(isen) en(de) impositien zee(r) v(er)mi(n)dert werdden in/
dien de ond(er)seten vand(en) platten lande steden en(de) p(re)lat(en)/
hue(r) grain en(de) ande(r) neri(n)g(en) gemeynlijc verthie(re)n/
en(de) hue(r) v(er)keeri(n)gen houden ald(aer) zij hue(r) bede bet(alen)/
Op dwelc den raide der selv(er) stadt ripelijc gelet/
/ hebben(de) ende om de selve en(de) hue(re)n ingeseten(en) te/
mogen hulpen en(de) vorde(re)n ende hue(r) ass(is)[en] ende/
ande(r) impositie(n) met oic alle ande(r) neri(n)gen te vermeerde(re)n/
ende te dien inde dat betalen(de) de voirs(creven) bede in/
des(er) stadt coi(n)catie van buyte(n) luyden alh(ier) gehouden/
soud(en) wordden hebben de wethoude(re)n der selver/
stadt bij seke(re)n gedeput(er)den uuten voirs(creven) raide/
metten voirs(creven) rentm(eeste)r d(aer)af doen co(mun)ice(re)n v(er)socht/
en(de) gebeden den selven der voirs(ceven) stadt d(aer)inne/
te wille(n) believen soe v(er)re het doenlijc wae(r) te/
voirde(r) en(de) gemerct de gelegenth(eyt) en(de) tacht(er)heyt/
der selver stadt D(aer) op de selve rintm(eeste)r geneycht/
sijnde totter welvairt vand(er) selver en(de) obtempere(re)nde/
hue(re)r petitien es te vreden geweest dat alsoe voe(r)/
dit jaer(e) laten te geschieden(e) op conditien dat voe(r)/
de moeyte arbeyt en(de) costen die hij d(aer) o(m)me te/
voirde(r) sal moten doen aen eene(n) clerck oft meer/
te moten houden en(de) and(er)ss(ins) dan oft hij de selve/
bede in deele te thienen en(de) elders dede o(n)tfa(n)g(en)/
die alree vand(er) selv(er) stadt van thienen gebeden/
en(de) v(er)socht is geweest al sonder sijne(n) cost de/
selve te laten ontfangen de voirs(creven) stadt/
van loeven(e) hem te goede doen soude wille(n)/
de costen en(de) ond(er)houd(en) vand(er) gag(ien) van sijne(n)/
voirs(creven) clerck(en) en(de) and(er)ss(ins) Soe es bij gemeyne(n)/
ov(er)drage vand(en) raide vander stadt h(ier)op notabelijc/
vergadert zijnde en(de) de selve mater(ie) geweg(en) hebben(de)/
en(de) de p(ro)fijte(n) die der stadt in hue(re)n gemeyne(n) goed(en)/
en(de) oic den ond(er)seten der selv(er) in neri(n)gen en(de) and(er)ssins/
d(aer)uuyt come(n) mogen en(de) bij co(n)sente vand(en) geco(m)mitt(er)d(en)/
opde pollocie inne en(de) uutgeven(en) der selver stadt/
van m(ijn) gened(igen) he(re)n wegen d(aer)toe gestelt geordin(er)rt/
den voirs(creven) ad(ri)ane voe(r) dbelieven en(de) sijne(n) (con)sente/
in des(er) en(de) in r(e)compe(n)s(ie) vand(en) costen van sijne(n) clerck(en)/
/ en(de) and(er)ssins uuten gemeyne(n) goeden vand(er) selv(er) stadt/
geout en(de) bet(aelt) te wordden een cubbe braens oft/
xx croene(n) d(aer)voe(r) Mits den welken hij geco(n)se(n)teert/
heeft dat alsoe te doene en(de) te laten gescieden in/
des(er) versien en(de) bijd(er) stadt ond(er)sproken dat dit niet/
getog(en) en sal wordden in e(n)nig(er) (con)sequen(tien) vanden/
toecomen(de) rintm(eeste)rs ende dat de rentm(eeste)rs der/
selver stadt dit tegewoirdich consent en(de) ov(er)drach/
ov(er)bringen(de) dwelc wij gelast hebbe(n) te expedieren(e)/
inder manie(re)n voirs(creven) Met oic br(ieven) van r(e)cepisse/
vand(en) voirs(creven) ad(ri)ane salmen den selven rintmeeste(re)n/
dat passe(re)n in hue(r) rekeni(n)ge d(aer) en(de) alsoet behoirt/
gesciet en(de) gedaen inden raide der selver stadt D(aer)/
bij wae(re)n jan van schoonvorst borg(er)meest(er) goirt/
h(er)meys jan van buets(ele) jan van bouch(out) scepen(en)/
daneel boxhoe(re)n loenijs van udekem joes van/
oirbeke jan van hoelair pet(er) rogge pet(er) van/
vossem gesworen(en) en(de) meer ande(re) vand(en) raide/
der stadt van loeven(e) decembr(is) xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-05-23 by Jos Jonckheer