SAL7394, Act: V°149.2-V°150.1 (257 of 478)
Search Act
previous | next
Act V°149.2-V°150.1  
Act
Date: 1500-12-31

Transcription

2021-11-02 by Karel Embrechts
Item jan gheerma(n)s sone wijle(n) henricx in p(rese)ntia/
heeft genomen en(de) bekint genomen te hebben(e)/
tegen meeste(re)n barth(elmeeuse) boeyen als p(ro)cur(eur) des godsh(uys)/
vand(er) banck de goede h(ier)nae bescr(even) gelegen/
inde p(ro)chie van leefd(ale) Te houd(en) te hebben/
en(de) te wynne(n) van halfmerte naistc(omende) over een/
jair eene(n) t(er)mijn van negen jae(re)n lanck/
due(re)nde deen nae dander sonder middel/
vervolgen(de) elcx jairs d(aer)enbynne(n) om en(de) voe(r) vii(½) mudde(n) rogs pag(abilis) cu(m) va(n)no et pe(n)na me(n)s(ur)[e]/
lov(aniensis) alle jae(re) s(in)[te] andries(mes)s[e] apostels te betalen(e)/
en(de) t(er) banck oft te loeven(e) d(aer)t m(ijn) vr(ouwe) oft hue(re)n/
rintm(eeste)r dat bewijsen sal te leve(re)n ende des/
sal jan oft zijn wynne tcoren leve(re)nde den/
mo(n)tcost hebben quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Item es vorw(er)d(e)/
dat de voirs(creven) jan jairlijcx bet(alen) sal ten gewoe(n)/
lijcken tijde s(in)[te] remeys beede te leefdale in/
afslage vanden voirs(creven) pachte alsoe in tijts/
/ dat m(ijn) vr(ouwe) noch den gods(huyse) d(aer) bij gheen scade en/
geschiede want oft d(aer) schade bij gesciedde soe soude/
de voirs(creven) jan die sculdich zijn en(de) moten dragen/
Item es vorweerde dat de voirs(creven) jan de voirs(creven)/
land(en) houden wynnen en(de) werven sal wel ende/
loffelijck gelijc r(e)genoeten boven en(de) bened(en) ende/
die bynnen den voirs(creven) t(er)mijne wel en(de) loffelijc/
eens ov(er)mesten oft m(er)gelen soe wel de verste als/
de naiste ende bynnen den lesten drie jae(re)n en/
sal hij die niet moegen hoervruchten ende sal/
die moten laten gelijc hij die ae(n)veerdt Te/
weten(e) yerst ix dach(mael) lants gelegen opt kersele(re)n/
velt tusschen de goede sgodsh(uys) van hafflighem/
op deen zijde en(de) de goede sgodsh(uys) vand(er) banck/
voirs(creven) op dand(er) zijde besaeyt met rogge Item/
vie(r) boende(re)n lants stortte eens o(m)megedaen/
gelege(n) opt(en) blanckart boven blanckarts block/
tussche(n) de goede der hee(re)n van haffligem op/
deen zijde en(de) ph(ilip)s pipenpoy t(er) ande(re) streckende/
opde vuersche h(er)strate It(em) (½) boend(er) lants stortte/
eens o(m)me gedaen acht(er) de wyege tusschen/
de goede der kinde(re)n pypenpoy in beyd(en) zijden/
Item noch zesse dachmalen lants stortten eens o(m)me/
gedaen gelegen opt boschvelt tussche(n) de goede/
der he(re)n van haffligem op deen zijde en(de) de goede/
sgodshuys vand(er) banck voirs(creven) t(er) ande(re) It(em) vijf vie(re)nd(eelen)/
lants braken geheel gelegen op doirvelt geheete(n)/
den mabilien poel tussche(n) de goede van haffligem/
op deen zijde en(de) de goede der zielmessen van leefd(ale)/
t(er) ande(re) It(em) een dach(mael) lants braken geheel gelegen/
opden mole(n)wech geheeten dboschvelt tussche(n) wille(m)s/
pols lant in beyd(e) zijden Item noch een block/
lants houden(de) omtrint drie dach(mael) geheeten den/
blanckart gelegen tusschen de goede der he(re)n van/
haffligen op deen zijde en(de) de goede [des] voirs(creven) jans/
/ gheerma(n)s op dander zijde Item noch zesse dach(mael)/
lants geheel gelegen op den blanckart voirs(creven) inde/
voirs(creven) vier boende(re)n tussche(n) sgodsh(uys) lant vand(er)/
banck t(er) eenre en(de) jans van doerne t(er) andere/
Item noch twee boende(re)n lants geheel gelegen/
ov(er) de vloetgrecht tussche(n) de goede m(ijn) vr(ouwe) va(n)d(er)/
banck t(er) eenre en(de) ph(ilip)s pypenpoy met eenen/
ynde t(er) ande(r) zijden Ende alle dese vorwerden (et)c(etera)/
cor(am) tymple bouch(out) decembr(is) ultima
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-05-23 by Jos Jonckheer