SAL7394, Act: V°152.4-R°154.1 (262 of 478)
Search Act
previous | next
Act V°152.4-R°154.1  
Act
Date: 1501-01-05

Transcription

2021-11-07 by Karel Embrechts
Item arndt vynck ende mathijs wynter als heylig(eest)/
meest(er)s der kercken van s(in)[t] jacops te loeven(e) die/
vercleerd(en) dat des nae bescr(even) steet gedaen is onlancx/
/ leden met wille weten(e) ende consente he(re)n reyners/
vand(er) elst p(ro)chiaen van s(in)[t] jacops ende seke(r) goede/
ma(n)nen vand(er) selver p(ro)chien te weten(e) he(re)n mach(iels)/
absoloens ridde(r) anth(onijs) zijns soens jans blanckart joes/
van oerbeke doude jaspars van aelst laureys crabbe/
m(er)tens cornelis ende veel meer and(er) goed(e) ma(n)nen/
vand(er) voirs(creven) p(ro)chien t(er) eenre ende joh(ann)es de vos/
t(er) ande(re) in p(rese)ntia hebben gekindt en(de) gelijdt dat/
zij aengaen(de) alsulken thien goud(en) croenen erffelijc/
als den voirs(creven) heylige(n)geest als legatar(is) he(re)n augustijns/
wijlen vand(er) borchoven ridders die den selven heylig(en)/
geest ond(er) den ande(re)n de voirs(creven) erfrinte met testa(men)[te]/
gemaict en(de) gelaten heeft heffende is op sekere/
goede nu des voirs(creven) jans de vos tot berthe(m) gelege(n)/
welcke joh(ann)es hem beclagende was dat de selve/
goede langhe driesch gelegen hadd(e) en(de) vele costen/
d(aer)op gedaen heeft om die eensdeels wed(er)om/
te bringen tot wynnen(de) lande met malcande(re)n/
overcomen en(de) eenswordden zijn der pointe(n) en(de)/
vorwerden nabescr(even) Ierst dat de voirs(creven) joh(ann)es/
de vos van nu voirtane eene(n) t(er)mijn van/
zesse naistvolgen(de) jae(re)n gestaen sal en(de) geloeft/
heeft jairlijcx te betalen(e) den selven t(er)mijn/
due(re)nde elcx jairs voe(r) de voirs(creven) thien gouden/
cronen thien rinsgulden(en) te xx stuv(er)s tstuck/
tot alsulken twee t(er)mijne(n) s(jae)[rs] als de brieven/
begripen quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] d(aer)af den yersten t(er)mijn/
sijn sal penulti(m)a januarii nu naistc(omende) ende dit/
sonder p(re)judijs vand(en) selve(n) erfbrieven en(de) erfrinte(n)/
voirs(creven) naed(en) selve(n) tijt van zesse jae(re)n geexpireert/
zijnde welken tijt ov(er)leden zijnde de voirs(creven)/
joh(ann)es oft de houders vand(en) voirs(creven) goeden van/
dan voirtane schuldich sullen zijn de geheel/
rinte te betalen(e) nae uutwijsen(en) der br(ieven) voirs(creven)/
oft te panden dair voe(r) te laten(e) Item es oick/
/ bevorwert want de voirs(creven) joh(ann)es de vos alle/
de voirs(creven) goede pandt wesen(de) voe(r) de voirs(creven)/
erfrinte alnoch niet gebroken en heeft noch/
wed(er)om gebracht tot wynnen(de) landen dat de/
selve joh(ann)es die alle bynnen den voirs(creven) t(er)mijne/
sal doen wel en(de) loffelijck wynnen en(de) werven/
gelijc r(e)genoeten en(de) die alsoe laten ten uuyt/
gane vanden voirs(creven) t(er)mijne ende dat de selve/
joh(ann)es bynnen middele(n) tijde de voirs(creven) goede/
pant wesen(de) niet en sal moegen arge(re)n oft/
bloeten mair altijt bete(re)n Ende want vand(er)/
voirs(creven) erfrinte(n) gevallen zijn zijndert der aflivich(eit)/
vr(ouwe) (christ)inen wijlen vand(er) borch weduwe als zij/
leefde des voirs(creven) he(re)n augustijns ii(½) jairrinte(n)/
ombet(aelt) wesende soe es bevorwert dat joh(ann)es/
de vos inde stat van dien acht(er)stelle jairlijcx/
betalen sal roelofve lombart alsulk(en) twee/
rijders lijfpen(sie) vallen(de) jairlijcx in augusto als/
de voirs(creven) h(er)augustijn met zijne(n) borgen schuldich/
is den selven roelofve met oic den t(er)mijne/
d(aer) af gevallen in augusto lestleden ende/
dat jairlijcx soe lange de selve roelof/
leven sal ende den heylige(n)geest voirs(creven)/
en(de) de borgen d(aer)voe(r) v(er)oblig(er)t en(de) hue(r) goede/
alsoe d(aer) af ontlasten allessins tot coste en(de)/
laste desselfs joh(ann)es de vos It(em) in gevalle/
derfgename(n) der voirs(creven) vr(ouwe) (christ)inen oft h(er)jan/
de mol ridde(r) huer naman bevond(en) wordden/
nae recht gericht te zijne inde voirs(creven) rinte/
des den heylig(en)geest houdt neen soe es/
bevorwert soe v(er)re die rinte int geheele/
oft eensdeels den selve(n) heyligeeste/
naemaels met rechte afgewesen wordde/
en(de) de selve erfgename(n) oft h(er)jan de mol/
/ inden selven gevalle alsdan niet te vreden/
en wouden zijn met desen appointeme(n)te/
mair willen(de) geheel hebben de voirs(creven) erf/
rinte van thien gouden croenen met oic den/
voirs(creven) acht(er)stellen van ii(½) jae(re)n d(aer)af alsnu/
gevallen ende ombetaelt wesen(de) als voe(r) dat/
den voirs(creven) heylig(en)geest des(en) appointeme(n)te/
niet wed(er)staende inden selven gevalle sal/
gestaen aenden voirs(creven) joh(ann)ese de vos mits/
r(e)stitutien van alsoe vele als den selven heylige(n)/
geest soude moegen ontfaen hebben van tgene/
des den selven heylige(n)geest alsoe met rechte/
afgewesen soude moegen wordden ende dat/
in dien gevalle van des(er) de erfg(enamen) voirs(creven) oft/
h(er)jan de mol voirs(creven) d(aer)af souden bliven op/
hue(r) beloep van rechte op hue(r) pand(en) voirs(creven)/
cor(am) bouchout baets januarii qui(n)ta
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-05-23 by Jos Jonckheer