SAL7394, Act: V°179.1-V°180.1 (298 of 478)
Search Act
previous | next
Act V°179.1-V°180.1  
Act
Date: 1501-01-22

Transcription

2021-11-07 by Karel Embrechts
Inder saken gecomen ende geport bijd(en) rade va(n)d(er)/
stadt tussche(n) ja(n)ne lenarts geh(eten) de putte(re) inden/
name van marie(n) couckeroul sijnd(er) werdynnen/
t(er) eende(r) ende marie(n) mabeuge wed(uw)[e] wijle(n)/
jans van bierbeke nu t(er)tijt wed(uw)[e] arnts wijlen/
vand(en) rode(n) cloeste(r) t(er) and(er) zijd(en) aengaen(de) eenen/
seke(re)n scepen(en) br(ief) liggen(de) op dierste came(r) in eene/
doze spreken(de) van eene(n) rijder lijfpen(sie) ten live/
van qui(n)ten(en) wijlen couckeroul en(de) marien sijnd(er)/
docht(er) voirs(creven) bekint bij loenise wijle(n) van bierbeke/
en(de) meer ande(re) a(n)no li me(n)s(is) m(ar)tii die xiii[a]/
d(aer) af de voirs(creven) jan betalinge beg(er)de vand(er)/
voirs(creven) marie(n) van mabeuge Seggen(de) dat zij oft/
huer man de goede van loenijse voirs(creven) aen/
veert hadd(en) en(de) besaten en(de) hoe dat hij d(aer)af van/
hue(re)n man en(de) hue(r) altijt betaelt hadde geweest/
tot nu Ende al mocht de selve wed(uw)[e] voe(r)/
hue(r) nemen dat den brief die in een doze/
lach met ande(re)n brieven zij corts gesien hadde/
was ombezegelt d(aer)op seyde de selve jan/
lenarts dat dat toecomen mocht zijn uuyt/
dien dat hij versuemt mocht wesen nae dat/
dien uuyten sterhuyse van wijle(n) qui(n)ten(en) coucker(oul)/
vand(er) zijd(en) van sijnd(er) huysvr(ouwe) comen was in dien/
dat hij yerst lach in een coffer oft kiste ende/
d(aer) nae met seke(r) and(er) br(ieven) geleet is geweest in/
een doze ende alsoe bijd(en) tra(n)sfereren(e) en(de) uuyt/
en(de) inne leggen(e) de segele(n) af mochte(n) geresen sijn/
oft and(er)s v(er)suemt en(de) dat hem dat bellix egheen/
p(re)judijs dragen en soude nae dat hij altijt tot/
nu bet(aelt) hadde geweest en(de) hem egheen(e) weige/
ringe dan nu gebuert en was p(rese)nte(re)nde zijne(n)/
eedt en(de) zijn huysvr(ouwe) mede dat zij den voirs(creven)/
brief hielden voir goet en(de) op recht en(de) dat hij/
oft zijn huysvr(ouwe) die een lijf was niet en/
wist(en) noch oic bijd(en) wed(er)p(ar)tien niet gethoent/
/ en soude worden dat loenis wijlen van bierbeke/
oft sijne(n) nacomelingen zij oft ande(r) dien afgeleet/
hadden Seyt oick dat arnt hanckart die de ha(n)de/
linge van des(en) br(ieve) en(de) van meer ande(r) gehadt/
hadden die bringen(de) alh(ier) op thuys uten sterfhuyse/
den bringen(de) alh(ier) op selven hadden gesien besegelt/
hem refe(rere)nde tott(en) selve(n) hopen(de) dat dien van/
weerden gehouden soud(en) werdden ende dat hij/
sijn recht d(aer) mede soude moegen volgen/
Dair tegen de voirs(creven) marie mabeuge met/
hubrechte van bierbeke hue(re)n sone dien zij behoud(en)/
heeft van janne wijlen van bierbeke hue(re)n yerste(n)/
man geseet heeft en(de) gesustineert gemerct dat/
dien was o(n)besegelt dat dien van onwerden/
gehouden soude wordden ende dat zij d(aer)af gheen/
voirde(r) betalinge en behoirde te doene nae recht/
p(ro)testeren(de) van in dien te r(e)covereren(e) des zij oft/
huer man tonrechte tot h(ier)toe bet(aelt) mochten hebbe(n)/
huer des gedragen(de) totten rechte Hoepte oick/
dat arnt hanckart die een mede erfgename/
was van wijlen qui(n)ten couckeroul d(aer) af niet/
dragen en soude in dien dat hij de sust(er) van/
marien couckeroul voirs(creven) getrouwt en(de) dat/
den brief voirs(creven) ger(e)puteert soude werd(en) ende/
gehouden als te nyeute gedaen en(de) dat de/
scep(enen) d(aer)op niet wijsen en souden noch recht/
d(aer)over doen Als dat de wethoude(re)n nae alt(er)cat(ie)/
van p(ar)tien beg(er)den beg(er)den te ziene de doze/
en(de) kiste dair desen brief inne gelegen hadde/
om te ziene oft d(aer) e(n)nige segele(n) hadd(en) geweest/
gebroken oft versuempt die(n) aen des(en) br(ief) geha(n)g(en)/
soud(en) moegen hebben Dwelc alsoe gedaen is/
ald(aer) luttel oft niet af vonden en wert p(er)siste(re)nde/
als voe(r) elc p(ar)tie in zijne(n) voirnemen(en) sonder e(n)nige/
ande(r) wairh(eit) oft c(ir)cu(m)sta(n)c(ie) bij te leggen(e) nocht(er)tijt/
/ d(aer)mede bevonden soud(en) moege(n) zijn dat de segele(n)/
vand(en) selve(n) brieven d(aer)aen geweest souden zijn/
en(de) vand(er) v(er)sueniss(en) in dien bege(re)nde recht/
sonder mi(n)lijc t(er) stadt wert in des(er) te willen/
bliven Es get(er)mineert en(de) uutgesproken/
den selve(n) p(ar)tien bijd(en) voirs(creven) raide op al int/
lange gelet zijnde voe(r) recht dat zij den voirs(creven)/
brief inder maten he(m) dien noch bleeck en(de)/
voe(r) hen comen was niet en hielden voe(r) aucte(n)tijck/
om recht dair mede te moegen v(er)suecken/
ten wae(re) dat hen naird(er) bescheyt in dien/
voirbracht werdde dan hen noch gebleken/
hadde and(er)ssins den rechte genoech zijnde r(e)s(er)ve(re)nde/
d(aer)af den voirs(creven) aenlegge(r) inden name als/
boven sijn recht en(de) elcken tzijne om d(aer)entind(en)/
p(ar)tien d(aer)op naird(er) gehoirt gedaen te wordd(en)/
soe behoe(re)n sal in (con)s(ili)[o] opidi cor(am) schoo(n)vorst/
ijssche burg(imagis)[tr(is)] tymple bouchout scabinis et aliis/
de (con)s(ili)[o] januarii xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-05-23 by Jos Jonckheer