SAL7394, Act: V°231.2-V°232.1 (380 of 478)
Search Act
previous | next
Act V°231.2-V°232.1  
Act
Date: 1501-03-06

Transcription

2021-11-04 by Karel Embrechts
Nae dien joh(ann)es gheens als p(ro)cur(eur) ad(ri)aens de/
hont v(er)socht heeft dat de p(ro)cur(eur) van h(er)dierick(e)/
le begge antwerden soude op daensprake bij/
hem gedaen naed(er) voe(r)gewijsden en(de) ande(re)n/
r(e)troacten heeft de p(ro)cur(eur) desselfs he(re)n diericx/
geseet en(de) gep(ro)poneert opde selve ae(n)sprake(n)/
in tijden voirleden bijd(er) wed(er)p(ar)tien gedaen hoe/
/ dat hij d(aer) mede verdoelt was ende besund(er)t/
vand(en) pachten ende rinten verloepen dair q(ue)stie/
af es voe(r) de leste divisie in dien dat hij/
woude doen blijcken genoech zijnde behoirlijcke/
(con)fiscatie d(aer) af gesciet te zijne Ende soe v(er)re/
dat aenghinck den nae pachten dat hij hoepte/
d(aer)af cortsel te hebben(e) ten mi(n)sten van drie jae(re)n/
ende hoe dat de selve ad(ri)aen d(aer) vele op gehave(n)/
hadde ende alsoe vele dat hij hielt dat/
hij bycans bet(aelt) soude wesen d(aer)af gheen reken(inge)/
gebuert en was v(er)sueken(de) dat de selve ad(ri)aen en(de)/
hij tsamen rekenen souden D(aer)op de voirs(creven) p(ro)cur(eur)/
des voirs(creven) ad(ri)aens r(e)plice(re)nde seydt dat hem/
verwonderde dat de voirs(creven) h(er)dierick met e(n)nig(er)/
(con)fiscatien in desen hem woude behulpen die hij/
niet en specificeerde noch en cleerde hoe/
en(de) in wat manie(re)n die gebuert was Oick/
soe hadde ad(ri)aen de hont altijt geweest ende/
hem gehouden inder stadt van mechelen inden/
tijde vand(en) orlogen en(de) d(aer) te voe(re)n t(er) zijd(en) van/
mijne(n) gened(igen) hee(re) (et)c(etera) hopen(de) dat hij in dien/
niet gefondeert en was Ende soe v(er)re dat/
aenghinck den cortsel repliceerde de selve/
p(ro)cur(eur) dat de rinte d(aer) questie af es niet/
en stont op panden oft goeden die bescadicht/
mochten wesen mair op borgen en(de) p(ar)ticulie(re)/
p(er)sonen in zijne(n) br(ieven) begrepen d(aer) af men gheen/
cortsel en behoirde te doene soe hij seydt De/
wed(er)p(artie) de (contra)rie sustine(re)nde ende aengaen(de)/
der rekeni(n)gen die de voirs(creven) p(ro)cur(eur) v(er)socht heeft/
hij geseet datmen in v(er)re nae niet bevi(n)den/
en soude dat hij van zijne(n) jae(re)n d(aer)af hij eysch/
gemaect hadde geco(n)tenteert was hoe wel dat/
/ der wed(er)p(ar)tien beliefde te seggen(e) Seggende/
oick dat anders niet en wae(r) dan uutwegen/
om den selven aenlegge(r) van zijne(n) voirnemen(en)/
te v(er)lingen(e) en(de) hem te leyden bij delaye(n) en(de)/
v(er)treck(en) (et)c(etera) met meer ande(r) gelijcke woird(en)/
in wersijden geallig(er)t Es gewesen t(er) maniss(en)/
smeyers bijden scepen(en) opde alt(er)catie bijden/
p(ar)tien voirs(creven) dat zij de sake soe v(er)re dat/
aenghinck der (con)fiscatien boven geruert v(er)sonden/
voe(r) mijne(n) gened(igen) hee(re) en(de) zijne(n) raide in brab(ant)/
ende soe v(er)re dat aenghinck den cortsel/
dat p(ar)tien gaen souden bijden raide vander/
stadt om d(aer)af te gescieden soe behoe(re)n soude/
ende vand(er) reken(inge) voe(r) geruert vand(er) betali(n)ge/
die gebuert soude moegen zijn d(aer) questie/
af es dat p(ar)tien d(aer)af bij een gaen soud(en)/
en(de) rekene(n) en(de) dat zij in dien ov(er)comen/
souden opdat zij consten ende soe v(er)re zij/
des niet gedoen en consten dat zij tot eene(n)/
seke(re)n gelegen(en) dage wed(er)quamen om in dien/
en(de) der pri(n)cipaelder materien aengaende/
voirts rechts te plegen soe behoe(re)n soude/
Act(um) in scampno p(rese)ntib[(us)] o(mn)ib[(us)] scabinis dempt(is)/
pynnock hoeven m(ar)tii sexta
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-06 by Jos Jonckheer