SAL7394, Act: V°261.2-V°262.1 (410 of 478)
Search Act
previous | next
Act V°261.2-V°262.1  
Act
Date: 1501-03-22

Transcription

2021-10-29 by Karel Embrechts
Item jan moens sone wijlen henricx ende/
beatrix druys sijn huysvr(ouwe) wonen(de) te meylhem/
in p(rese)ntia hebben genomen ende bekint genomen/
te hebben(e) van gerarde van baussele sone wijlen/
/ gerardts dwynhoff metten huysen hoven wi(n)nen(de)/
landen met allen sijne(n) toebehoirte(n) toebehoren(de) den/
selven gerarde van baussele geheeten t(er) leck onder/
meylhem bosch Te houden te hebben en(de) te wy(n)nen/
van halfm(er)te lestleden eene(n) t(er)mijn van xiii jae(re)n/
deen nae dand(er) volgen(de) te seven jae(re)n te sceyde(n)/
opdat p(ar)tien gelieft behalven dat de ghene die/
scheiden wilt (½) jair te voe(re)n sculdich sal zijn te segge(n)/
elcx jairs om en(de) voe(r) de hellicht vand(en) vruchten/
op alle(n) de voirs(creven) lande wassen(de) ende de wynne(n)/
sulle(n) sculdich zijn gerardts deel te loeven(e) te leve(re)n/
alsoe v(er)re alst den wint(er)coren(en) aengaet t(ar)we en(de)/
rogge ende voe(r) de hellicht vand(er) somervruchte(n)/
sullen de wynne(n) gerarde jairlijcx tot sijne(n) huyse/
leve(re)n zesse mudden have(re)n Item den beempt van/
s(in)[t] aeghten rode sulle(n) de wynne(n) jairlijcx gebruycke(n)/
en(de) d(aer) voe(r) gheven gerarde voirs(creven) jairlijcx acht r(ins)g(ulden)/
viii stuv(er)s Item tfruyt dat opde voirs(creven) goede/
jairlijcx wassen sal sulle(n) gerardt en(de) de wynne(n)/
te gelijcke t(er) eerden doen doen ende half en(de) half/
deylen ende de wynne(n) sulle(n) gerardts hellicht/
te loeven(e) leve(re)n Ende aengaen(de) den landen jans/
van buetsele die de voirs(creven) gerardt in pechti(n)gen/
heeft welke pechtinge bynnen eene(n) jae(r) oft/
twee uuytgaen(de) es ende in alsoe v(er)re gerardt/
die land(en) vand(en) voirs(creven) janne van butsele behult/
en(de) in pechtingen inne nempt soe sallen de/
wynne(n) die selve land(en) houden gelijck zij tot/
h(ier)toe gedaen hebben in mesten en(de) wynnen/
Item den arnt aent hof ende acht(er) de schue(r)/
es den art die zij besaeyt laten sullen te hue(re)n/
afsceyden(en) tot xiiii(½) boende(re)n toe wel en(de) loffelijck/
gemest Item de wynnen sullen jairlijcx sculdich/
sijn te leve(re)n vijfhondert walme(re)n om de huysi(n)gen/
/ mede te r(e)p(ar)e(re)n ende alsmen ald(aer) dect oft pleck/
soe sulle(n) de wynne(n) den montcost geven ende/
gerardt de dachue(re)n betalen It(em) de voirs(creven) wynne(n)/
hebben geloeft den voirs(creven) gerarde te betalen(e) tot/
zijnd(er) manissen xxxv rinsgul(den) xv st(uvers) en(de) xxii/
mudden ende drie molevaten have(re)n ende seven/
halste(re)n rogs quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Ende alle dese vorw(er)d(en) (et)c(etera)/
cor(am) h(er)meys buetsele m(ar)tii xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-13 by Jos Jonckheer