SAL7467, Act: R°359.3-R°260.1 (384 of 581)
Search Act
previous | next
Act R°359.3-R°260.1  
Act
Date: 1574-02-17

Transcription

2020-01-01 by Anton Schuttelaars
Item in tegenwoirdicheijt der scepen(en) va(n) loeve(nen)/
naebeschreve(n) gestae(n) franchois de smet/
dieme(n) heet vulcanius sone wijle(n) m(eeste)r/
peeters coopman tot antwerpe(n) e(nde) aldaer/
resideren(de) zoo in zijn(en) eijge(nen) naem(e) als oijck/
hebbe(nde) trecht e(nde) actie van bonaventura de/
smet sijn(en) broede(r) blijcke(nde) bij seke(re) brieve(n) ende/
transpoorte d(aer)aff zijn(de) gepass(eer)t e(nde) geexped(ieer)t/
onder de(n) zegel der stadt van antwerpe(n)/
in date(n) des xxviii[e(n)] maii lestled(en) geteekent/
opde plijcke bijd(en) secretar(is) vande(r) neese(n)/
als voerde twee derdendeele(n) e(nde) oijck uuijt/
crachte van seke(re) speciale e(nde) onwederoepel(ijcke)/
procur(ati)e gepass(er)t voerde voers(chreven) wethoudere(n)/
/ der stadt van antwerpe(n) in date des/
xii[e(n)] daechs februarii oijck lestled(en) onderteekent/
bijde(n) voers(chreven) secretar(is) van(der) neeze(n) he(m) gegeve(n)/
bij jouff(rouw)[e] franchoise de smeth geheete(n)/
vulcanio begijn(e) tot liere e(nde) suster des/
voers(chreven) franchois voer deen derdendeel al/
tselve naerder blijcke(nde) respective bijd(en) voers(chreven)/
cessie e(nde) procur(ati)e d(aer)aff zijn(de) daeraff de/
tenuere(n) hier onder stae(n) geinsereert ende/
geregistreert deselve soo in zijn(en) eijgen(en) naem(e)/
als oijck inde(n) naem(e) e(nde) uuijt crachte voers(chreven)/
heeft opgedraghe(n) met behoijrl(ijcke) v(er)thijdeniss(e)/
ee(n) groot steijne(n) huijs mette(n) hove boongaerde/
savoire(n) daer achte(r) ae(n) gelege(n) mette(n)/
backhuijse schaelgije borreputte e(nde) beempdeke(n) /
come(nde) achter tot inde broeckstrate gestae(n)/
alhier binne(n) des(er) stadt inde mindebroeren strate/
tussche(n) de goeden tsgoidtshuijs va(n) heijlwige(n)/
de goed(en) tsgoidtshuijs va(n) s(in)te geertruijde(n) e(nde)/
lambrechts hullegaerts op deen(e) de goed(en) heer/
jans liedekercke derffge(namen) peeters va(n) ghale/
ter ande(re) de broeckstrate achter ter derde(r)/
ende de strate voer ter vierde(r) zijd(en) exp(osito)/
soo zijn d(aer)inne gegoidt e(nde) geerft te(n) erffel(ijcken)/
rechte daniel van(der) heijd(en) e(nde) cathlijne va(n) bale(n)/
zijn(e) huijsv(rouw)[e] woonen(de) te loeven(e) p(er) mo(nitionem) (et)c(etera) et sat(is)/
soo in zijn(en) eijgen(en) naem(e) als oijck uuijt crachte/
der voers(chreven) procur(atie)en et war(as) op twee rinsg(ulden) /
ae(n) tgoidshuijs van heere(n) perck op/
/ xxix[e(n)] stuijvers ii pl(a)c(ken) in schell(ingen) e(nde) pen(ningen) de(n)/
heijligengeest van s(in)te peeters te loeven(e)/
op drije rinsguld(en) thien stuijvers ae(n) joncher/
adriae(n) van(der) noot op ee(nen) goud(en) rijder/
d(aer)me(n) jaerl(ijcx) voer bet(ael)t xxvi st(uijvers) aende(n)/
goidtshuijse van(den) predichere(n) te loeven(e)/
op vijff schell(ingen) viii(½) pen(ningen) boon(en) etn(de) ee(nen) cap(puijn)/
aen(de) pitantie der heere(n) perck op vijff/
schell(ingen) boon(en) der voers(chreven) pitantie(n) van perck/
op viertich s(chellingen) paijem(ents) aende wittevrouwen/
alhier binne(n) deser stadt ende op/
zeventhien rinsguld(en) erffel(ijck) te lossen teghen/
de(n) pen(ning) xviii loope(nde) tsame(n) inde jaerlijcxe/
betaelin(ge) int geheele xxvi r(ins)g(ulden) te xx st(uijvers)/
tstuck e(nde) noch op ontrent ee(n) oft twee/
stuijvers alle erffchijs e(nde) erffrente tanqua(m)/
prout coram liedekercke maelcote feb(rua)[rii] xvii[a]
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-15 by Inge Moris