SAL7467, Act: R°397.2-V°397.1 (449 of 581)
Search Act
previous | next
Act R°397.2-V°397.1  
Act
Date: 1574-04-08

Transcription

2019-12-17 by Anton Schuttelaars
Item cathlijn(e) bruffaerts wed(uw)e jans nackaerts /
in zijn(en) leven(e) smet tot hove bij loeven(e) in p(rese)ntia /
heeft bekindt e(nde) geleden kindt e(nde) lijdt midts des(en) /
van m(eeste)r(e)n willem(me) van(de) watere als clerck /
geweest hebbe(nde) van(den) v(er)cochte(n) haeffel(ijcken) goeden /
inden sterffhuijse des voers(creven) wijlen jans nackarts /
bevonden e(nde) dat inde(n) naem e(nde) van wegen desselfs /
sterffhuijs ontf(angen) te hebbe(ne) de so(m)me va(n) vijftich /
carolusg(ulden) te xx st(uijvers) tstuck eens midts welcke /
somme de v(oer)s(creven) cathlijn(e) bruffaerts heeft gerenu(n)tieert /
e(nde) renuntieert midts des(en) van alsulcke(n) lantrechte /
oft actie als haer eenichss(in)ts co(m)peteren(de) es /
oft soude moge(n) competeren inde(n) voerscreve(n)
//
sterffhuijse bekinnen(de) oijck de voers(creven) /
cathlijn(e) bruffaerts insgelijcx voldae(n) te wes(en) /
van seke(re) mueble goed(en) bij haer vanden /
momboirs van mertte(n) nackarts sone des /
voers(creven) wijlen jans nackarts haers mans /
van(den) iersten bedde uuijtgereijct e(nde) gegeven /
ende dit al achtervolge(nde) de(n) contracte /
daeraff tussch(en) de(n) selve(n) p(ar)tije(n) opde(n) iii[e(n)] /
januarii lestled(en) voer m(eeste)r pauwels ghielma(n)s /
openbaer notaris e(nde) seke(re) getuijge(n) ae(n)gegae(n) /
ende gepasseert schelde(nde) alsoo den voers(creven) /
momboirs e(nde) sterffhuijse d(aer)aff volcomelijck /
quijte promitt(ens) nullatenus alloqui sed semp(er) /
sat(is) si quid minus et war(as) erga quoscu(m)q(ue) /
prout obligan(do) et submitte(ndo) cor(am) winde /
maelcote aprilis viii[a]
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-04-10 by Inge Moris