SAL7467, Act: V°168.1-V°171.3 (225 of 581)
Search Act
previous | next
Act V°168.1-V°171.3  
Act
Date: 1573-11-16

Transcription

2020-06-10 by Anton Schuttelaars
Sijn bleven ende gevallen den voers(chreven) joncheren /
jannen vincx als jonxste zone des voers(chreven) /
wijlen aerts vincx en(de) jouff(rouw)e marie van /
ghale geassisteert van cornelis(sen) van grave /
en(de) janne van liedekercke het derdde deel /
vande leengoeden tet weten /
/ Inden iersten een stuck landts gelegen opde to(m)me /
groot seven boenderen twee dach(mael) xv roeden /
regenoote de(n) voetwech oft straete vande /
meijleijcke naeden ingel ter eenre den vare(n) /
wech oft herbane van bruesselen nae loeven /
ter tweeder ende den bosch aldaer ter derde(r) /
zijden ende derffgen(amen) valentijns boogaerts /
ter vierder zijden /
/ Item noch een stuck landts groot iii boe(n)deren /
gelegen teghen over die voers(chreven) seve(n) boendere(n) /
over dander zijde van(den) voers(chreven) voet wech /
oft strate denselven voetwech ter ee(n)re /
derffgen(amen) valentijns boogaerts ter tweeder /
troodeclooster ter derder en(de) tbosch groot /
ontrint drije dach(mael) desen deijlgenooten /
oijck toebehoiren(de) ter vierder zijden /
/ Item noch een stuck landt d(aer)bij gheleghen /
groot twee boenderen den voerschreve(n) /
voetwech ter eenre tvoerschreven /
roodeclooster ter tweeder derffgen(amen) /
valentijns boogaerts ter derder zijden /
/ Item noch een stuck landts opt selve velt /
groot twee boenderen gelegen aenden
//
steenberch tkercke(n) bosch van meerbeke /
ter eenre derffgen(amen) valentij(n)s boogarts /
ter tweeder ende derder en(de) die voers(chreven) /
m(eeste)r wouter merttens ter vierder zijden /
/ Item noch een block met eender weijde(n) groot /
ontrint een boender gelegen opt tomme /
velt die molenstrate comen(de) naer meer /
beke ter eenre die leengoeden deser /
deijlgenoote(n) ter tweeder en(de) m(eeste)r willem /
bocxhoeren in dander twee zijden /
/ Item een cleijn bloxken groont ontrint /
drije vierendeel gelegen teghe(n) over /
tvoers(chreven) block regenoot die voerschreve(n) /
molenstrate naer beerthem ter eenre /
die voers(chreven) m(eeste)r willem bocxhore(n) in /
twee zijden ende den voetwech va(n) loeve(n) /
naer bruessele(n) ter vierder zijden /
/ Item i(½) dach(mael) landts gelegen opden savel o(n)der /
eeversberge tusschen die goede(n) van(den) groote(n) /
gasthuijse binne(n) loeven ter eenre en(de) /
tweede(r) zijde(n) die bancstrate ter iii[er] /
en(de) die goeden der erffge(namen) peeters thielm /
ans ter vierder zijden /
/ Item een dach(mael) landts gelege(n) opde cruijse /
tussche(n) die goede(n) des voers(chreven) gasthuijs /
ter eenre en(de) die goede(n) jans wijle(n) van /
woluwe nu pauwels cretsaerts ter ande(re) /
en(de) die herstrate ter vierder zijden
//
/
Item drie dach(mael) eeussels geheeten tellebert /
gelegen onder eeversberge regenoote /
die goede(n) van montenake(n) ter eenre /
/ Welcke voers(chreven) drie p(ar)tijen te leene ghe /
houden wordde(n) van(den) leenhove van /
montenake(n) onder eeversberge nu toe /
behoiren(de) /
/ Item een halff boender landts ghelege(n) /
over den bruesselsche(n) wech regenoote /
die goeden den goidtshuijs va(n) everborde /
ter eenre /
/ Item een halff boender landts en(de) xx roede(n) /
geleghen beneden den eeversberch dair /
den wech doere gaet van loeven naer /
bruessele regenoote die goede(n) des goidt /
shuijs van ouwerghem ter eenre die /
goede(n) des groote(n) gasthuijs van loeven /
ter tweeder en(de) peeter vanden mercke /
ter derder zijden /
/ Item vijff vierendeel landts gelegen aende /
crushaghe die goede(n) des voers(chreven) gast /
huijs ter eender die herstate ter ii[er] die /
kercke oft de(n) heijligengeest van eeversberge /
ter derder zijde(n) /
/ Item een dachmael landts gelege(n) opde /
welmeere? regenoote het kercke(n) landt /
van eeversberge ter eenre derffgen(amen) wouters /
boogaerts ter ii[er] /

//
Item vijff vierendeel landts daer bij ghelegen /
regenoote der sielmisse(n) landt van eeversberge /
ter eenre en(de) het kercke(n) landt van eeversberge /
ter ii[er] /
/ Item drie vierendeel landts gelegen achter het /
gasthuijs hoff regenoote niclaes van grave /
ter eenre jan oliviers ter ii[er] /
/ Welcke voers(chreven) seve(n) leste p(ar)tije(n) te leene /
gehoude(n) wordde(n) van joncker joorise zoete /
/ Item noch seve(n) dach(mael) landts gelegen inde /
voers(chreven) p(ro)chie van eeversberge ae(nden) laet /
hage regenoote tgroot bagijnhoff van /
loeven ter eenre valentijn vander heijde(n) /
ter tweede(r) en(de) laureijs ackermans en(de) /
die herstrate ter derder en(de) ter iiii[er] zijde(n) /
/ Item drie vierendeel landts gelege(n) opt selve /
velt over de(n) wech tgoidtshuijs van ever /
borde ter eenre tgroot bagijnhoff binne(n) /
loeve(n) ter tweeder en(de) die herstrate van /
bruessele(n) naer loeve(n) ter derder zijde(n) /
/ Item een halff boender lants d(aer)bij gelegen /
/ Item iii(½) dach(mael) landts inde selve prochie /
ae(nden) bruijnewech tgroot gasthuijs van /
loeven ter eenre en(de) andere twee zijden
//
den bruinwech lanx daer ae(ne) gelege(n) ter /
vierder zijden /
/ Item (½) boender en(de) xvi roede(n) landts ge /
lege(n) opde(n) nederste(n) couthere /
/ Item seven dach(mael) landts gelege(n) opt selve /
velt regenoot mijn(en) heere van eversberge /
in drije zijde(n) en(de) derffge(namen) heer en(de) m(eeste)r /
niclaes van grave ter iiii[er] zijde(n) /
/ Dit deel sal noch hebbe(n) een half mudde /
rogs erffel(ijck) opde goede(n) vanden groote(n) /
siecke(n) gasthuijse binne(n) loeve(n) gelegen /
onder eversberge /
/ Item gemerct inde leenboecke(n) vande(n) /
leenhove daer ondere des(en) leengoede(n) /
onder eversberge zijn resorteren(de) meer /
p(ar)tijen van goede(n) stae(n) dese(n) erffgenaeme(n) /
toebehoiren(de) en(de) oick bij hen en(de) huere /
voer auders verheven die de huerlinck /
en(de) pachter van dese(n) al niet volcomel(ijck) /
en heeft cunne(n) gewijse(n) noch geo(n)derscheijde(n) /
van andere goede(n) die hij van andere lied(en) /
in pachtinge es houde(nde) es daero(m)me /
bijde(n) voers(chreven) p(ar)ticipante(n) merckel(ijck) gecon /
ditioneert en(de) ondersproecke(n) dat soo verre /
die possesuers van dese(n) gedeelte /
naemaels meer p(ar)tije(n) dan in des(en) deijli /
nghe gespecificeert zijn achtervolgende /
de voers(chreven) leenboecken ende v(er)heffve(n) d(aer)aff /
geschiet can bevinde(n) dat dieselve p(ar)tijen
//
van goede(n) hem alleenlijck sullen volgen en(de) /
toebehoiren /
/ Item dit deel sal hebbe(n) die p(ar)cheele(n) van /
bosschen naebes(chreven) en(de) ierst ee(nen) bosch gelege(n) /
teghe(n) over vande(n) groote(n) bosch des(en) deijl /
genooten toebehoirende over dander zijde /
vander strate(n) groot wese(nde) seve(n) boendere(n) /
een dach(mael) iiii roede(n) regenoote die herstrate /
van loeve(n) naer bruesselen ter eenre /
geeraert van griecke(n) ter tweeder derfge(namen) /
valentijns boogaerts ter derder en(de) die voers(chreven) /
seven boendere(n) twee dach(mael) xv roije(n) landts /
ter vierder zijde(n) /
/ Item noch ee(nen) bosch groot ontrint drie /
dach(mael) gelege(n) opde slincke zijde vande(n) /
veltweghe oft straete come(nde) vande /
meijleijcke naede(n) inghel troodeclooste(r) /
heijde in twee zijde(n) en(de) des(en) deijlgenoote(n) /
met henne landen inde twee andere zijd(en) /
/ Item een plexken landts wijgaert gheweest /
hebbe(nde) groot ontrint (½) dach(mael) aen die /
boenwijt poorte buijte(n) aersschot /
/ Item een stuck heijden oft schaveije groot /
ontrint een boender buijte(n) aersschot /
gelege(n) te(r) plaetse(n) geheeten [vacat]
//
/
Ite(m) een stuck bosch groot ontrint een /
boender gelegen te eeversberge wese(nde) /
ee(nen) berch geheete(n) den eversberch /
/ Dit derde deel sal moeten draegen en(de) /
jaerlijcx betaele(n) en(de) den iersten ende /
tweede(n) gedeelte(n) daeraff costeloos /
ende schaedeloos houde(n) van alsulcke(n) /
acht mudde(n) rogs als tgroot gasthuijs /
binne(n) loeve(n) jaerlijcx treckende is /
opde leengoede(n) des(en) deijlgenooten /
toebehoiren(de) /
/ Hanc quoq(ue) et satis prout obligando /
et submitten(do) ac renuntian(do) in forma /
coram eisd(em) /
ContributorsInge Moris , Dieter Peeters
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2013-08-08 by Inge Moris