SAL7467, Act: V°487.1-R°488.1 (561 of 581)
Search Act
previous | next
Act V°487.1-R°488.1  
Act
Date: 1574-06-21

Transcription

2021-02-14 by Anton Schuttelaars
Item heer gielis de spina priester almousenier/
ende rintm(eeste)r van(den) eerw(eerdigen) heere(n) mijn(en) heeren den/
deken e(nde) capellae(nen) der cathedraelder kercken/
van s(in)[te] lambrechts binne(n) der stadt van luijdick/
in p(rese)ntia heeft bekindt e(nde) geleden kindt ende/
lijdt midts des(en) inder voers(creven) qualiteijt uuijt hande(n)/
liebrechts van maelcote e(nde) cornelis schuerbroots/
van wegen der kindere(n) e(nde) erffge(namen) wijlen henricx/
schuerbroots brueder als hij leeffde des v(oer)s(creven) cornelis/
ontfangen te hebben de hootpen(ningen) van vijffthien/
carolusgulden te xx st(uijvers) tstuck erffel(ijck) bedrage(nde)/
ter so(m)me van twee hondert e(nde) tseve(n)tich carolusg(ulden)/
ende voer tv(er)loop der selver tweenvijfftich/
carolusgulden ende thien stuijvers wesende/
v(er)loopen van drij jaeren e(nde) een halff te wete(ne)/
tot s(in)t janss(miss)[e] naestcome(nde) incluijs wesende/
de hellicht van dertich carolusg(ulden) erffel(ijck) als henrick/
wijlen schuerbroots vader des voers(creven) cornelis e(nde)/
henricx schuerbroots met drije diversche brieve(n)/
elcken sprekende van thien carolusg(ulden) erffelijck/
den voers(creven) capellaene(n) p(er)sonel(ijck) voer schepenen/
deser stadt gepasseert opden xxiiii[e] dach/
aprilis anno xv[c] xxxvi in dierste schrijffcame(r)/
bekindt heeft gehadt schuldich te zijn(e) Schelde(nde)/
alsoo de voers(creven) heer gielis inder v(oer)s(creven) qualiteijt/
de voers(creven) liebrechten van maelcote cornelis(sen)/
schuerbroots e(nde) allen anderen des(en) quitan(tie) behoeven(de)
//
vande voers(creven) hellicht van dertich carolusg(ulden)/
erffel(ijck) metten v(er)loope van dien als voere/
volcomel(ijck) quijte Promitten(s) nullatenus/
alloqui sed semp(er) sat(isfacere) inden naem(e) ende/
qualiteijt voers(creven) si quid minus et war(andizare)/
erga quoscumq(ue) prout obliga(ndo) et submitte(ndo)/
Geloven(de) d(aer)enboven de voers(creven) de spina binne(n)/
sesse weke(n) naestcome(nde) naeder acquijt/
daeraff te levere(n) van(de) voers(creven) hee(ren) van(den) cap(ite)le(n)/
ten contentemente der voers(creven) v(er)obligeerde ende/
geinterresseerde cor(am) ketelboete(r) winde/
junii xxi[a]
Contributorskristiaan magnus , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Add. 1
Date: 1574-07-23

Transcription

2021-02-14 by Anton Schuttelaars
Es alhier gebleken/
tconsent e(nde) app(ro)batie/
van des(en) quitan(tie) gedaen/
bij hee(ren) cononicken/
der cathedraelder/
kercken van luijdick/
e(nde) gepasseert voer/
lambrechts doupaij/
ope(n)baer notaris e(nde)/
seker getuijgen in/
date julii xix 1574/
act(um) julii xxiii a(nn)o v(oer)s(creven)
Contributorskristiaan magnus , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2014-05-07 by Inge Moris