SAL7472, Act: R°36.1-V°37.1 (34 of 274)
Search Act
previous | next
Act R°36.1-V°37.1  
Act
Date: 1578-07-15
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-03 by Jan Boncquet
Item henrick van hammale meijer, m(eeste)r/
wauter remigii, jacop baten, cornelis/
van(den) fonteynen, peeter vand(en) leemputten/
alle als brueders en(de) aulthaermeesters/
van sint jacops inder kercken van/
sint jacops binnen der stadt van loven(e)/
in presentia hebben bekindt en(de) geleden/
kinnen en(de) lijden midts desen aen hen/
inder qualiteijt voirscr(even), gelost/
gequeten en(de) afgeleedt te zijn(e) midts/
zeeckere somme van penningen de qua/
satis, alzulcken vijffen(de)twintich stuijvers/
te drije plecken tstuck erffelijck als/
goirdt wijlen boogaerts en(de) elizabeth/
vander cammen zijn(e) huijsvr(ouwe) met/
hueren testamente opden negenthiensten/
augusti a(nn)[o] xv[c] lxvi gepasseert/
voer heere joorisen clouwens notaris/
en(de) onder pastoir van sinte peeters/
prochie binnen loven(e), gelegateert/
en(de) gelaeten hebben den aulthaer van/
sint jacops in sint jacops kercke/
voirs(creven), te heffen op vijff dachmaelen/
landts gelegen buijten die groeff/
poirte geheeten den molensteen, tot/
/ behoeff van zeecker huere jaergetijden/
met eender zingende misse van requiem/
op sint jacops dach binnen der/
voirscr(even) kercken gedaen te wordden/
op sint jacops aulthaer aldaer/
Item en(de) boven desen zoo hebben de voirs(creven)/
aulthaermeesters inder voirs(creven) qualiteijt/
insgelijcx oijck bekindt aen hen gelost/
is gequeten te wezen, alzulcken mudde/
teruwen midts der sommen van vieren(de)/
vijftich carolus gulden te twintich/
stuijvers tstuck eens, de qua satis, als/
de voirs(creven) wijlen testateuren metten zelven/
hueren testamente gelegateert ende/
gelaeten hebben gehadt den voirscr(even)/
aulthaer van sint jacops, om in/
halff stuijvers wittebroeden den armen/
jaerlijcx gedistribueert te wordden/
opden voirs(creven) jaergetijdt dach. Insgelijcx/
oyck bijden voirs(creven) wijlen gehuijsschen/
metten voirs(creven) hueren testamente besedt/
opt voirs(creven) landt, schelden(de) alzoo de/
voirs(creven) aulthaermeesters inder zelver/
qualiteijt den voirs(creven) erffgenaeme(n) der/
voirs(creven) wijlen testateuren van(den) voirscr(even)/
erfrente ende pacht en(de) de gronden/
/ van erffen daer voer verbonden volcomelijck/
quijte promitt(entes) nullatenus alloqui, sed semper/
satis inden naem(e) en(de) qualiteijt voirs(creven). Et/
war(ans) erga quoscumq(ue) prout obligan(do)/
et submitten(do). Geloven(de) voirts de voirs(creven)/
aulthaer meesters de voirs(creven) hootpenningh/
wederomme aen te leggen tegen den/
penninck achthiene, waeraff de voirs(creven)/
vijffen(de)twintich stuijvers erffelijck zullen/
zijn en(de) gedeijlt wordden tot behoeff van(den)/
voirs(creven) misse naer inhoudt van(den) testamen(te)/
Ende de drije gulden erffelijck diemen/
coopen zal metten voirs(creven) vieren(de)vijfftich/
gulden zoo verre die strecken te bedeijlen/
den armen in halff stuijvers witte/
brooden als voer, met conditien in dijen/
dat de voirs(creven) aulthaermeesters naemaels/
hierinne gebreckelijck vielen, dat die/
voirs(creven) erffgenaemen de hootpenningh oft/
rente daeromme te coopen(e) tot he(n)werts/
zullen mogen nemen en(de) daeraff disponeren/
zoo huulieden goet duncken zal, zunderli(n)ge/
want zij erffgen(amen) dit doen(de) zijn uuijt/
hunder goetwillicheijt en(de) nijet van/
rechts wegen, want het voirs(creven) testame(n)t/
voer zoo veele desen articulen aengaet/
/ heel caduijck is, uuyt dijen men tot/
egheen doode handt ondtquijtbaerheijt/
en mach legateren. Cor(am) goerdts/
wils, julii xv[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-07-15 by Jos Jonckheer