SAL7495, Act: R°106.3-R°107.1 (239 of 516)
Search Act
previous | next
Act R°106.3-R°107.1  
Act
Date: 1604-01-08
LanguageLatinum

Transcription

2021-04-10 by Willy Stevens
Item in p(rese)ntia (et)c(etera) gestae(n) jooris smets/
sone wijlen wouters en(de) maria volmans
//
sijne huysvra(uwe) woonen(de) tot outheverle obligan(do)/
submitten(do) ac renun(ciando) in forma ende besunde(r)/
de voors(chreven) marie den previlegie den vrouwe(n)/
v(er)leent hebben bekindt ombesunder onverscheyde(n)/
en(de) elck een voor al als principael schuldich te/
zijn(e) sebastiaen ackermans twintich stuijvers/
erffel(ijck) alle jaere s(in)[te] andriesmisse te/
betaelen, ende waeraff den ierste(n) termijne/
van betaelinghe vallen ende v(er)schijnen sal/
s(in)[te] andriesmisse toe(comen)[de] des jaers 1604/
den voors(chreven) bastiaen oft zijne actie hebbende/
te levere(n) los en(de) vrije oock van v[e] x[e] xx[e]/
c[e] en(de) alle ander(e) minder(e) oft meerde(re) penn(ingen) en(de)/
impositien innegestelt oft alnoch inne te/
stellen, quolibet assecutu(m), Met conditie/
dat die voors(chreven) bekindere(n) die voors(chreven) xx s(tuyvers)/
sullen moghen losse(n) en(de) affquijtte(n) tallen tijde(n)/
alst hen gelieve(n) sal teene(n) reijse(n) elcke(n) penn(ing)/
daeraff met xvi[e] gel(ijcke) penn(ingen) ten tijde vande/
quijttinghe cours en(de) loop hebben(de) en(de) met volle rente/
Ende tot meerder versueckich(eit) des voors(chreven) sebastiaens/
die voors(chreven) rente, ende tot meerder(e) v(er)sueckich(eit)/
soo hebben die voors(chreven) bekindere(n) opgedraeghe(n)/
in plaetse van hypotheque en(de) cautie der/
voors(chreven) xx s(tuijvers) erffel(ijck) een boender landts geleghe(n)/
onder belanden inde hincendelle,? regen(oten) lambrecht/
moons ter eenre, rosierkens bosch ter ii[e], lenaerts/
bosch ter iii[e] en(de) derffgen(aemen) caerels van thiene(n) ter/
iiii[e] zijd(en), Expo(sito) impo(situs) est die voors(chreven) sebastiae(n)/
ackermans in plaetse van cautie, om daeraen bij/
faulte van nijet voldoeninighe der voors(chreven) rente/
tsij bij v(er)coop oft anderss(in)[ts] daeraen te moghe(n)
//
v(er)haelen Et sat(is) die voors(chreven) opdraege(r) obligan(do)/
submitten(do) ac renun(ciando) ut supra et war(as) op een/
halff mudde corens en(de) zeke(re) capp(uijnen) en(de) ii rinsg(u)l(dens)/
erffel(ijck) aen(den) voors(chreven) sebastiae(n) tanqua(m) prout/
iure, coram duffle liebrechts janu(a)[rii] viii[a] 1604
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer