SAL7495, Act: R°112.2-V°112.1 (251 of 517)
Search Act
previous | next
Act R°112.2-V°112.1  
Act
Date: 1604-01-24
LanguageLatinum

Transcription

2020-12-15 by Willy Stevens
Item in jegenwoordich(eijt) der schepen(en) van loven/
naebes(chreven)n gestaen niclaes van craenebroeck/
clerck der ierster schrijffcamer tot des naebes(chreven)/
staet te doen(e) behoorl(ijck) en(de) onwederroepel(ijck) geconst(itueer)[t]/
zijn(de) bij susters petronelle roels moede(r)/
abdisse, suster cath(arina) scheurbroots vicarisse/
suster cath(arina) van maelcot s(uster) margriete glavimans/
s(uster) cath(ari)[na] devoet alle conventuaele(n) des/
goidtshuijs van s(in)[te] claren bijnnen des(er) stadt/
en(de) rep(rese)nteren tsel(ve) goidtshuijs, opden xxi[e]/
jan(ua)[rii] lestled(en) dud(i)[t] suster petronelle roels/
onweerdige dienersse des goidshuijs/
van s(in)[te] claren bijnnen loven en(de) besegelt mette(n)
//
segele van(den) sel(ven) goidtshuijse al naerde(r)/
blijcken(de) bijde sel(ven) in date voors(chreven) alhier gesien/
en(de) gebleken om sel(ven) uuijt crachte en(de) naer v(er)mogen/
der sel(ve) heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse)/
een(e) erffrente van thien rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) uuijt/
en(de) van eene meerde(re) rente van eenendertich/
rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) staen(de) bij erffuuijtgeven gereserveert/
met schepen(en) brieven van loven in date xxiii[e]/
decemb(ris) 1566 aen en(de) op een huijs en(de) broucamme/
genoempt het hoeffijser gestaen inde/
borchstraete expo(sito) impo(situs) est jan maes/
sone wijlen niclaes ende dat bij manier(e)/
van affquijttinghe et sat(is) uuijt crachte/
voors(chreven) et war(ans) voor een goede onverthierde/
rente prout coram liebrechts rivieren/
januarii xxiiii[a] 1604
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byJoop van der Horst
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer