SAL7495, Act: R°112.2-V°112.1 (251 of 516)
Search Act
previous | next
Act R°112.2-V°112.1  
Act
Date: 1604-01-24
LanguageLatinum

Transcription

2021-04-10 by Willy Stevens
Item in jegenwoordich(eijt) der schepen(en) van love(n)/
naerbes(chreven)n gestae(n) niclaes van craenebroeck/
clerck der ierster schrijffcamer tot des naerbes(chreven)/
staet te doen(e) behoorl(ijck) en(de) onwederroepel(ijck) geconst(itueer)[t]/
zijn(de) bij susters petronelle roels moeder/
abdisse, suster e(liza)b(e)th scheurbroots vicarisse/
suster e(liza)b(e)th van maelcot s(uster) margriete glavimans/
s(uster) cath(ari)[na] devoet alle conventuaele des/
goidtshuijs van s(in)[te] clare(n) bijnne(n) des(er) stadt/
en(de) rep(rese)nteren tsel(ve) goidtshuijs, opde(n) xxi[e]/
jan(ua)[rii] lestled(en) dud(i)[t] suster petronelle roels/
onweerdige dienersse des goidshuijs/
van s(in)[te] claren bijnnen loven en(de) besegelt mette(n)
//
segele van(den) sel(ven) goidtshuijse al naerde(r)/
blijcken(e) bijde sel(ver) in date voors(chreven) alhier gesie(n)/
en(de) gebleke(n) om sel(ven) uuijt crachte en(de) naer v(er)moge(n)/
der sel(ver) heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse)/
een(e) erffrente van thien rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) uuijt/
en(de) van eene meerde(re) rente van eenendertich/
rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) staen(de) bij erffuuijtgeve(n) gereserveert/
met schepen(en) brieven van love(n) in date xxiii[e]/
decemb(ris) 1566 aen en(de) op een huijs en(de) broucamme/
genoempt het hoeffijser gestae(n) inde/
borchstraete Expo(sita) impo(situs) est jan maes/
sone wijlen niclaes ende dat bij manier(e)/
van affquijttinghe Et sat(is) uuijt crachte/
voors(chreven) et war(as) voor een goede onverthierde/
rente prout coram liebrechts rivieren/
januarii xxiiii[a] 1604
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer