SAL7495, Act: R°115.2-V°115.1 (255 of 517)
Search Act
previous | next
Act R°115.2-V°115.1  
Act
Date: 1604-01-28

Transcription

2020-12-16 by Willy Stevens
Condt sij aen(een) iegel(ijcken) dat in tegenwoordich(eijt) der/
schepen(en) van loven naebe(schreven) gestaen adriaen van/
thienen sone wijlen peeters en(de) cath(arine) leijs zijn(e)/
huijsvr(ouw)e wonen(de) bijnnen des(er) voors(chreven) stadt/
loven hebben ten erffve uuijtgegeven aen peeter/
de rije en(de) cath(ari)[ne] van vlaenderen zijne/
huijsvr(ouw)e die oock van(de) sel(ve) bekinnen ten erffve/
mits desen genomen te hebben voor hun hunne/
erffven en(de) naecomelin(gen) een huijs en(de) hoff/
met allen zijn(er) toebehoorten gestaen bijnnen/
des(er) voors(chreven) stadt loven opde koijstraete/
regen(oten) thuijs der voors(chreven) uuijtgeveren in twee/
zijden het papestraetken ter iii[e] en(de) de voors(chreven)/
koijstraete voor ter iiii[e] zijd(e) erffel(ijck) te houden/
en(de) te besitten opde commeren en(de) lasten daerop/
uuijtgaen(de) Te weten aen tgoidtshuijs van vlierbeeck/
op twee cappuijnen en(de) twee schellin(gen) lovens/
aen tgoidshuijs van s(in)[te] geertruijden op drije/
en halff pont paijem(ents) daermen voor betaelt/
een stuijver tsj(ae)[rs] tanqua(m) prout iure ende/
voorts meer op een(e) voortaen(de) rente van/
vijfthien carol(us)gul(den)s erffel(ijck) te xx st(uijvers) brab(an)ts/
tstuck erffel(ijcke) rente alle jaere te halff/
meert te v(er)schijnen(de) ingaen(de) te halff meert/
toe(komen)[de] 1604 en(de) op des(er) stadt wissele te/
leveren den voors(schreven) adriaen van thienen en(de) zijn(e)
//
huijsvr(ouw)e hunnen erffven en(de) naecomeling(en) los en(de)/
vrije van x[e] xx[e] c[e] en(de) alle ande(re) meerde(re) oft/
mindere penn(ingen) en(de) impositien innegestelt/
oft naemaels inne te stellen erffel(ijck) in/
futur(um) quolibet assecut(um) met conditie dat/
de voors(creven) erffnemers die voors(chreven) rente van/
xv carol(us)gul(den)s erffel(ijck) sullen moghen/
lossen en(de) affquijtten tallen tijd(en) alst hen/
gelieven sal ten eene twee, drije oft vier/
reijsen elcken carol(us)guld(en) erffel(ijck) met xviii[e]/
gel(ijcke) carol(us)gul(den)s en(de) met volle rente behouden/
soo verre hij iet afslaeght bijnnen tsj(ae)[rs]/
dat hij daeraff geen v(er)loop geven en sal,/
ende int affleggen sullen die erffnemers/
schuldich zijn te betaelen die pontpenn(ingen),/
coram duffel(e) vorst jan(ua)[rii] xxviii[a] 1604
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byJoop van der Horst
Add. 1

Transcription

2020-12-16 by Willy Stevens
Dopdracht van/
vijff rinsg(u)l(dens) uuijt/
deze xv rinsg(u)l(dens)/
..? januarii x[a]1606/
in hac camera/
Dopdracht van vijff/
rinsg(u)l(dens) uuijtte voors(chreven)/
xv rinsg(u)l(dens) ? novemb(ris)/
xxx 1607 in hac/
camera/
Dopdracht vande/
resteren(de) vijff rinsg(u)l(dens)/
erffel(ijck) bij manier/
van quijttinghe/
..? feb(ruarii) xvi 1608/
in hac camera et/
sic vacat
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byJoop van der Horst
Last update: 2019-09-19 by Jos Jonckheer