SAL7495, Act: R°117.2-V°117.1 (262 of 517)
Search Act
previous | next
Act R°117.2-V°117.1  
Act
Date: 1604-02-05
LanguageLatinum

Transcription

2020-12-28 by Willy Stevens
Item in tegenwoordich(eijt) der schepen(en) van loven/
naebes(chreven) gestaen henrick en(de) jan michiels/
gebroeders kinderen wijlen dionijs tot werchter/
hebben bekindt en(de) bekinnen midts desen indivis(im)/
schuldich te zijn s(ieu)[r] claude masquelier p(rese)nt/
en(de) accepteren(de) acht carol(us)g(u)l(dens) en(de) x s(tuijve)[rs] ts(jae)[rs] erffel(ijcke)/
rinte alle jaer(en) den v[e] feb(rua)[rii] te vallen en(de)te/
v(er)schijnen en(de) te loven te leveren los en(de) vrije van/
x[e] xx[e] c[e] en(de) alle andere meerde(re) oft minde(re)/
penn(ingen) en(de) impositien innegestelt oft naemaels/
inne te stellen erffel(ijck) in futur(um) quolibet/
assecutu(m) obligan(do) submitten(do) ac renun(tiando)/
in forma, et ad mo(nitionem) pignus valens (et)c(etera)/
tantu(m) met conditie dat die voors(chreven) bekinders/
de voors(chreven) rente van acht rinsg(u)l(dens) en(de) x s(tuijvers)/
sullen moghen lossen en(de) affquijtten tallen tijde
//
alst hen gelieven sal ten twee reijsen maer/
nijet min elcken carol(us)guld(en) met xvi[e]/
gel(ijcke) carol(us)gul(den)s loopen(de) munte ac cum et/
primus coram liebrechts rivieren feb(uarii) v[a] 1604
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byJoop van der Horst
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer