SAL7495, Act: R°120.3-R°121.1 (272 of 517)
Search Act
previous | next
Act R°120.3-R°121.1  
Act
Date: 1604-02-10
LanguageLatinum

Transcription

2021-01-06 by Willy Stevens
Aldus geschapen was questie en(de) e proces op te/
gerijsen tusschen jo(ffrouw)[e] alijdt reckmans weduwe/
wijlen h(ee)[r] en(de) m(eeste)r anthonis van(den) heetvelde en(de)/
als momboiresse van haere kinderen ter eenre/
ende henrick vriendts woonen(de) tot thieldonck/
geassisteert met m(eeste)[r] raphael lijntermans/
ter anderere zijde zijn bij minnelijke accoorde/
overcomen en(de) eens gewordden aengaende/
de drije naevolgen(de) renten Als te weten
//
van twee rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) daervoor v(er)boven staet/
met schepen(en) brieven van loven in date x[a] septemb(ris)/
1568 in prima jan v(er)calster(en) en(de) barbara/
swinters gehuijsschen, de tweede van xxx s(tuijvers)/
erffel(ijck) bekindt bij willem v(er)calsteren en(de) cath(ari)[ne]/
stockens en(de) bij hen besedt op zeke(re) goeden/
onder herent naederblijcken(de) bijde schepenen/
brieven daeraff zijn(de) in date xxiii junii/
1542 in 3[a] ende die derde van x s(uijvers) erffel(ijck)/
bijden voors(chreven) willem v(er)calsteren en(de) zijn(er) huijsvro(uwe)/
personelijcken bekindt voor schepen(en) van loven/
penultima decemb(ris) 1538 in 3[a], soo wel/
van capitael als vande v(er)loopen der selver tot/
date deser v(er)schenen in vueghen en(de) manieren/
naevolgen(de) Te weten dat die voors(chreven) henrick/
boven tgene dat de voor(schreven) ja[re] uuijtten v(er)coope/
van zeker gelege geleghen te voethem onder/
thieldonck ter instan(tie) van die van(den) godtshuijse/
van(de) augustijnen bynne(n) loven uuijt crachte van/
dinctie aen jan van meerbeeck v(er)cocht ontfangen/
heeft gehadt, sal alnoch der sel(ve) jouff(rouwe)[e]/
transporteren gelijck hij der sel(ve) transporteert/
midts desen tot behoeff der sel(ve) en(de) haere/
kinderen oft tot behoeff van(de) genen die daerinne/
gericht sal wesen een dach(mael) eijghens landts/
gelegen onder herent opt mottevelt tusschen/
die goeden der voors(chreven) jo(uffrouw)[e] in twee zijd(en) derffgen(aemen)/
van mijn h(ee)[r] van waterdijck ter iii[e] ende/
cath(ari)[ne] vincx weduwe peeters boon(en) ter iiii[e]/
zijde Alnoch drije vierendeel eijghens landts/
gelegen opt voors(creven) velt tusschen voorschreven/
dachm(ael) tusschen derffgen(aemen) waterdijck voors(chreven)/
en(de) de voors(chreven) wed(uwe) peeters boon(en) Ende heeft
//
daerinne gegoedt en(de) geerft ten eijgen(en) rechte de/
voors(chreven) jo(uffrouw)[e] alijdt inde qua(litei)t? voors(chreven), hier hebben/
over geweest liebbrechts rivieren schepen(en) van/
loven en(de) eijgengenoten, Item jan bap(tis)[ta] spoelberch/
lieuten(ant) smeijers van loven en(de) willem vos/
insgel(ijcks) als eijgengenooten coram quibus satis/
et war(ans) voor vrije eijgen goet ende daerenboven/
dersel(ve) [eijgen] gereeden gelde te betaelene sesthien rinsg(u)l(dens)/
eens qui quidem rogantes quod faciunt scab(ini)/
pred(icti), met wel(ken) transport en(de) somme van penn(ingen)/
doot en(de) te nijette sullen zijn en(de) blijven de voorschreven/
renten metten v(er)loop der selven geloven(de) hinc inde/
de voors(chreven) p(ar)tijen ter causen voors(chreven) nemmermeer/
aen te spreken in geenen rechte noch daerbuijten/
daervoor v(er)binden(de) hinc inde haeren persoon/
en(de) goeden present en(de) toe(comen)[de] renuntierende te/
dijen eijnde van alle en(de) iegewel(ken) previlegien/
en(de) besunder tprevilegie S: C: vell. daeraff/
ierst en(de) vooral geinformeert zijn(e) feb(rua)[rii] x[a]/
1604
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byJoop van der Horst
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer