SAL7495, Act: R°39.2-V°39.1 (90 of 517)
Search Act
previous | next
Act R°39.2-V°39.1  
Act
Date: 1603-09-23
LanguageLatinum

Transcription

2021-01-06 by Jozef D'Hoore
Item m(eeste)r wouter remigy sone wijlen m(eeste)r/
dewouters en(de) jo(ffrouw)[e] anna willems zijn(e) huisvr(ouw)e/
woonen(de) te loven in p(rese)ntia hebben indivis(im) geloeft/
en(de) geloven midts desen m(eeste)r jan schelckens aen/
jan willems vader der voors(chreven) jo(ffrouw)[e] anna jaerl(ijcks)/
te draeghen en(de) te betaelen totte redemptie van/
dijen alsul(cken) ses rinsg(u)l(den) erffel(ijck) als wijlen willem/
geerkens den voors(chreven) jan(ne) willems bekindt/
heeft gehadt voor schepen(en) van loven den xvii[e]/
decemb(ris) 1569 in media en(de) met mannisse/
geaffecteert opde goeden des voors(chreven) schelckens/
gelegen onder bierbeke toebehoort gehadt hebben(de)/
den voors(chreven) wijlen willem geerkens en(de) zijn(e) kinderen/
den voors(chreven) schelckens en(de) zijn(en) goeden daeraff/
costeloos en(de) schadeloos tontlasten en(de) indempneren/
midts welcken overnemen van(de) voors(chreven) sesse rinsg(u)l(den)/
/ erffel(ijck) sullen doot zijn en(de) blijven die hellicht/
van vier rinsg(u)l(den) erffel(ijck) te quytten den pen(ninc) xvii[e]/
xviii[e] ende van twee mudden rocx elck te/
quytten met xxxi rinsg(u)l(den) daermen volgen(de) de/
reductie jaerl(ijcks) voor betaelt heeft drije rinsg(u)l(den)/
xviii st(uyvers) blanck bij wijlen rogier van(de) bruyne/
cath(eri)[ne] poelmans zijn(e) huysvr(ouw)e en(de) andries(sone)/
clouwens bekint voor schepen(en) van loven/
xxviii martii 1554 In 3[a] michielen van(den) bonne/
tot behoeft van barbara, johanna, margareta/
en(de) jeroen van vluren en(de) naemaels aengedeylt/
zijn(e) loycken hemmaers sone wijlen michiels/
voor schepen(en) van loven den xvi julii 1591 in/
prima ende bijde selven loycken getransporteert/
tot behoeff des voors(chreven) m(eeste)r jans schelckens/
den xvii[e] decemb(ris) 1592 in prima welcke/
rente de voors(chreven) jan willems als getroudt/
gehadt hebben(de) de weduwe des voors(chreven) andries/
clouwens aen(de) voors(chreven) schelckens geldende/
was, maer hem bijd(en) voors(chreven) m(eeste)r wouter en(de)/
zijn(e) huysvr(ouw)e affgenomen en(de) geloeft te/
draeghen van welck voors(chreven) is te voldoen/
en(de) volbrenghen hebben die voor(schreven) gehuysschen/
ind(ivisim) geloeft te voldoen(e) en(de) volbrenghen tanqua(m)/
assecut(um) obligan(do) submitten(do) ac renun(ciando) in/
forma Coram liebrechts rivieren sept(embris) xxiii/
1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer