SAL7495, Act: V°10.3-R°11.1 (25 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°10.3-R°11.1  
Act
Date: 1603-07-31
LanguageLatinum

Transcription

2020-06-07 by Jozef D'Hoore
Item jo(ffrouw)[e] el(iza)b(e)th van baronaige dochter wijlen/
/ jo(ncke)[r] charles nu woonen(de) s(in)[te] gilenrode wed(uw)[e]/
wijlen m(eeste)r udo van gerwen licen(tiaat) ind(en) rechten/
in tegenwoordich(eidt) der schepen(en) van loven naerbes(chreven)/
gestaen heeft ten v(er)suecke van m(eeste)r jan/
geyssels als man en(de) momboir van jo(ffrouw)[e]/
cath(ari)[ne] marie du mont v(er)claert en(de) geattesteert/
gel(ijck) zij v(er)claert en(de) attesteert bij desen waerachtich/
te zijne dat jo(uffrouw)[e] johanna de mont eenige/
suster der voors(chreven) jo(uffrouw)e marie des geleden nu/
omtrent de [vacat] jaere als wanneer die/
voors(chreven) m(eeste)r jan met zijn(en) voors(chreven) huysvr(ouwe)/
noch was woonen(de) bynnen des(elve) stadt aldert/
naest de vondelinghe inde steenstraete tegen/
over het groot gasthuys heeft v(er)claert ende/
bekent aen haer declarante dat bij johanna in/
absentie des voors(chreven) m(eeste)rs jan uuyt gevet en/
zyn(de) uuyt zijn comptoir bij anderen partijen aldaer/
aldaer alleen blijven(de) die voors(chreven) johanna de mont,/
heeft met haer genomen en(de) wech gedraeghen/
tot haeren voordeele gel(ijck) zij johanna seyde/
seker bescheedt oft papier ware soude sij seyde/
dat haeren zwager m(eeste)r jan nyet en zoudt/
connen doen alsul(cke) [volcomen] teeckeninge als hij m(eeste)r /
jan zoude moeten doen, van administratie van(de)/
goeden bij hen gehadt hun beyde aengaen(de) p(rese)ntieren(de)/
tgene voors(chreven) is zij declarante ter manisse/
des voors(chreven) m(eeste)r jans by gode altijt te v(er)nyeuwen/
en(de) te confirmeren coram beringen rivieren julii/
ultima 1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer