SAL7495, Act: V°100.2-V°101.1 (228 of 516)
Search Act
previous | next
Act V°100.2-V°101.1  
Act
Date: 1604-01-05
LanguageLatinum

Transcription

2021-04-10 by Willy Stevens
Item henrick bosmans pachter woonen(de) tot
//
velthem op thoff van mevrouwe catherina de/
tisnacq vrouwe van selles wijens meubele(n)/
en(de) graeve(n) alhier zijn gearresteert ter instan(tie)/
van h(ee)[r] jeroen wellens p(res)b(ite)r en(de) om dieselve/
van(den) arreste tontslae(n) voor soo vele [her] hem is/
aengaen(de) heeft geloeft en(de) geloeft midts dese(n)/
tegen den sel(ven) h(ee)[re] jeroen wellens ten daeghe/
en(de) te rechte te comen voor schepen(en) van love(n)/
en(de) tgewijsde der sel(ver) schepen(en) te voldoe(n)/
obligan(do) submitten(do) ac renun(ciando) in forma ende/
om tvoorder arrest en(de) beslach aff te doen/
gedaen op zeeckere(n) bosch en(de) houdt en(de) gesaeght/
bert onlancx bijde voors(chreven) vrouwe tisnacq/
v(er)cocht dependeren(de) vande voors(chreven) hoeve, heeft/
m(eeste)r dierick haenewijck uuijt crachte en(de) naer/
v(er)moghe(n) van zeke(re) procurae(tie) speciael ende/
irrevocabel bevel hem gegeve(n) bij de voors(chreven)/
vrouwe tisnacq in date den xxix[e] decemb(ris)/
1603 get(ekend) wouwer als not(ari)s alhier gesie(n)/
en(de) gebleke(n) geloeft insgel(ijcks) te daege en(de) te rechte/
te come(n) en(de) tgewijsde te voldoe(n), mede oock/
den voors(chreven) henrick bosmans haeren pachter/
costeloos en(de) schaedeloos van alles te garrandere(n)/
en(de) indempnere(n) en(de) nae(r) v(er)moghe(n) der voors(chreven) procurae(tie)/
Ende tot meerder vastich(eyt) heeft alnoch in plaetse/
van cautie opgedraeghe(n) de voors(chreven) haer constituan(te)/
pachthoeve geleghe(n) tot velthem daeraff die/
voors(chreven) henrick boschmans pachter is Exp(osito)/
imp(ositus) est h(ee)[r] jer(o)en wellens om daerain naemaels/
zijn gebreck te v(er)haele(n) tgene hem bij de voors(chreven)/
schepen(en) soude moghen aengewese(n) wordde(n)
//
voorder nyet, Et sat(is) et war(as) opder/
laste(n) daerop uuytgaen(de) coram duffele/
vorst januarii v[a] 1604
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer