SAL7495, Act: V°11.2-V°12.1 (27 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°11.2-V°12.1  
Act
Date: 1603-08-04
LanguageLatinum

Transcription

2020-06-11 by Jozef D'Hoore
Item jo(nke)[r] gielis edelheer sone wijlen jo(nke)[r]/
willems woonen(de) te loven heeft opgedraeghen en/
met behoorl(ijcke) verthijden(isse) een huys metten hove en(de)/
zijn(en) toebehoorten gestaen alhier te loven tegen/
over de kerckhoff van s(in)[te] berbelen tusschen/
de goeden m(eeste)r roelandt de prince secretaris/
in deene en(de) die schole van s(in)[te] berbele voors(chreven)/
ter ander zijden exp(esselijck) It(em) m(eeste)r jest m(eeste)r niclaes/
rombouts inden naeme en(de) tot behoeff vanden/
goidtshuyse van ons(er) l(ieve) vrouwe wijngaert/
onder de borch e(nde) m(eeste)r gode(var)[t] ende voorts/
meer op een(en) voortaen(en) erffel(ijcke) rente van/
/ twee goude penn(ingen) geheten carol(us) gul(den)s te xx st(uyvers)/
stuck loopen(de) munte(n) erffel(ijck) alle jaer opden/
xv[e] april te betaelen daeraff den iersten/
valdach vallen en(de) v(er)schijnen sal den xv[e] april/
1604 naestcomen(de) ende inden stadt wissel van/
loven(e) los en(de) vrije es ook van v[e] x[e] xx[e] c[e] en(de)/
alle andere meerde(re) en(de) minde(re) penn(ingen) geimponeert/
en(de) alnoch naemaels te imponeren et sat(is)/
et war(ans) tvoors(chreven) huys op vier oude grooten en(de)/
een(en) cappuyn aen die van s(in)[te] barbelen daermee/
jaerl(ijckx) ts(jae)[rs] voorbetaelt sesse s(tuyver)s ten eynde/
en(de) tot sulcken efffecte als sijs die drije rinsg(u)l(den)/
erffel(ijck) die douders van(de) moeder desselffs/
opdraegers aldaer hebben gemaeckt en(de) gelegateert/
in toe(komen)[de] tijden telcken termijn(en) als schult met/
rechte v(er)wonnen Geloven(de) diesel(ve) rente jaerl(ijckx)/
ten tijde en(de) termijn(en) voors(chreven) wel en(de) loffel(ijck)/
los en(de) vrije als voor te leveren quolibet assecut(um)/
Met conditie dat de voors(chreven) opdraege(rs) de voors(chreven)/
erffrente sullen moghen lossen en(de) affquytten/
tallen tijden alst hen gelieven sal teenemaele/
elcken penn(ing) daeraff met xvi gel(ijcken) penn(ingen) en(de)/
met volle rente ende dit in voldoeninghe/
van(den) legaet van xxxii rinsg(u)l(den) eens als wijlen/
jo(ffrouw)[e] margriet van colen zijn(e) moeder met haeren/
testam(ent) gepass(eer)t voor m(eeste)r willem impens als/
notaris en(de) seker getuyghen den vi[en] aprilis lest/
leden heeft gelaeten en(de) gemaeckt den voors(chreven)/
convente en(de) goidtshuyse met sulcx conditie/
dat soo wanneer en(de) dickmael die sel(ve) rente/
gelost en(de) affgequeten sal wordden dat die van(den)/
godtshuyse schuldich en(de) gehouden sullen wesen/
/ de sel(ven) penn(ingen) tersel(ver) natueren wederom toe te/
seggen coram liebrechts runeren augusti/
iiii[a] 1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer