SAL7495, Act: V°110.1-R°111.1 (249 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°110.1-R°111.1  
Act
Date: 1604-01-22
LanguageLatinum

Transcription

2021-01-21 by Willy Stevens
Item in tegenwoordich(eijt) des meyers en(de) schepen(en)/
van loven naerbesch(reven) gestaen h(ee)[r] jan moens en(de) h(ee)[r]/
andries baten p(res)b(it)eren en(de) cappellaenen van s(in)[te]/
peeters bijnnen des(er) voors(chreven) stadt loven hen/
sterckmaecken(de) voor dander henne mede cappellaenen/
absent weesen(de) hebben geaccepteert en(de) accepteren/
alnoch midts desen alsul(ken) renunciatie van allen/
trecht actie en(de) gerechtich(eijt) hun competerende/
inde naerbes(chreven) goeden als is gedaen bij henrick/
vorsters aerdt van landtwijck als man en(de) momboir/
van anna vorsters en(de) bij guillaume kanean? man/
en(de) momboir van cath(ari)[ne] vorsters opd(e) acte/
van ii[e] decemb(ris) 1603 lestleden tot behoeff/
der voors(chreven) h(ee)[ren] cappellaene(n) voor een(e) rente/
van drije rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) die de selve heeren/
trecken(de) waeren opde goeden en(de) gronden van/
erffven naerbes(chreven) geleghen tot pelle(n)berch/
en(de) daerontrent ierst een block landts groot/
i(½) dachm(ael) gelegen in zijn grachten ter plaetsen/
genoempt het duijfbroeck veldeken regen(oten)/
sh(ee)[ren]straete ter i[e], derffgen(aemen) augustijn vrancx/
ter ii[e], derffgen(aemen) dionijs de wijgaerdier ter iii[e]/
en(de) amrijn? block ter iiii[e] zijde Item noch een/
stuck landts groot een halff boend(er) en(de)/
xxxii roijen gelegen opt voors(chreven) duijfbroeck veldeken/
regen(oten) henrick van roost ter i[e], derffgen(aemen)/
augustijn vrancx ter ii[e] zijde Item noch een/
stuck bosch groot i(½) dach(mael) ter plaetsen geheeten/
hommertoren,? regen(oten) tgroot gasthuijs bijnnen/
loven in drije zijden, derffgen(aemen) loijck vander/
tommen ter iiii[e] zijde Ende die voors(chreven) h(ee)[ren]/
cappellaenen die sel(ve) goeden te henwaerts
//
nemen(de), hebben die overgegeven en(de) geven over/
midts desen cath(ari)[ne] van dorne wed(uw)[e] wijlen,/
jacop sweerts, Consenteren(de) dat die selve/
daerinne wordden gegoijdt en(de) gevest met allen/
solemniteijten van rechte en(de) costume(n) daertoe/
gerequireert, dwel(ke) alsoo gedaen zijn(de) heeft die voors(chreven)/
cath(ari)[ne] van dorne wederomme de voors(chreven) goeden/
opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) Expo(sitis) ende/
de voors(chreven) h(ee)[ren] cappellaenen impo(siti) p(er) mo(nitionem) red(diderun)[t] de voors(chreven) cath(ari)[ne] van dorne, om alle die sel(ve) bij/
haer haeren erffven en(de) naercomelin(gen) die te hebben/
te houden en(de) te besitten opde commeren en(de) lasten/
daer tevoren op uuijtgaen(de) terminis debitis/
p(er)solvend(is) te weten tvoors(chreven) block landts op/
sh(ee)[ren] chijns van(den) gronde en(de) dander stuck landts/
en(de) bosch voor ombelast, ende voorts meer op/
een(e) voortaen(e) rente van drije carol(us)g(u)l(dens) te xx s(tuijvers)/
stuck erffel(ijcke) rente, alle jaere den ii[en] april(is) te/
betaelen en(de) te loven te leveren los en(de) vrije (et)c(etera) erffel(ijck)/
in futur(um) quolibet assecut(um) waeraff den/
iersten termijn van betaelinge vallen en(de) v(er)schijnen/
sal den ii[en] april(is) 1604 Geloven(de) voorts de/
voors(chreven) cath(ari)[ne] van dorne de voors(chreven) rente van/
drije carol(us)gul(den)s erffel(ijck) jaerel(ijcks) wel en(de) loffel(ijck)/
te betaelen en(de) te leveren als voors assecutu(m)/
obligan(do) ac submitten(do) se et sua cum debita/
renun(tians) in forma, Met conditie dat de/
voors(chreven) cath(ari)[ne] van dorne oft haere naecomeling(en)/
de voors(chreven) rente van drije carol(us)gul(den)s erffel(ijck)/
sullen moghen lossen en(de) afquijtten tallen tijden/
alst hen gelieven sal teenen reijsen elcken carol(us)/
gulden erffel(ijck) met xviii gel(ijcke) carol(us)gul(den)s loopen(de)/
munte ac cum, coram duffele liebrechts/
januarii xxii[a] 1604
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer