SAL7495, Act: V°112.3-V°114.1 (253 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°112.3-V°114.1  
Act
Date: 1604-01-27
LanguageLatinum

Transcription

2020-12-23 by Willy Stevens
Allen (et)c(etera) den genen die dese l(ette)ren sullen sien off/
hooren lesen saluijt Wij schore beringhen,/
liebrechts, rivieren schepen(en) te loven doen condt/
met kennisse der waerheijt dat alsoo anna/
van(den) dijcke wed(uw)[e] wijlen henricx haverhal(s)/
haer met schepen(en) brieven des(er) stadt loven/
van(den) daet martii xi 1569 v(er)bonden heeft/
aen jan van(den) bempde en(de) marie machiels/
in eene rente van zesse rinsg(u)l(dens) erffel(ijck)
//
v(er)schenen van diverssche jaeren daeraff dacte/
nu is competeren(de) niclaes meijnaerts en(de)/
marie van waesberghen gehuijsschen ende/
dijen naevolgen(de) sijn den sel(ven) meynaerts opden ii[e]/
maii 1603 v(er)leent geweest zeke(re) des(er) stadts/
opene brieven van mainmise opde goeden van(der)/
voors(chreven) anna van(den) dijcke om sijn wettich/
gebreck mette costen en(de) commeren van dijen/
daeraene te moghen v(er)haelen ende naerrente(n)/
op de goeden naebes(chreven) Te weten een boender/
landts oft daerontrent geleghen onder de/
heerlijckheijt van hersselt opt grootvelt/
oft block oostwaerts aen derve adriaens/
de ruijter ter i[e], zuijtwaerts en(de) westwaerts/
aen derve peeters boone ter ii[e] en(de) iii[e] en(de) noortwaerts/
aen sh(ee)[ren]straete ter iiii zijd(en), Item een boeder/
bosch oft daerontrent geleghen ond(er) hersselt voors(chreven)/
oostwaerts aen derve henricx de cramer ter i[e]/
westwaerts aen(de) goeden jans tubbacx ter ii[e]/
zuijtwerts aen derffve wouters verbeeck ter/
iii[e] en(de) noortwerts aen derve henricx v(er)stappen/
ter iiii[e] zijd(e) belast tvoors(chreven) boend(er) landts en(de)/
bosch tsame(n) met meer ande(re) goeden op drije/
hoender(en) aen(den) h(ee)[re]van herssele als h(ee)[re] van(de)/
gronde ende michiel baerts bode des(er)/
stadt hebben(de) naer v(er)moghen van(de) voors(chreven) brieven/
van mainmise en(de) zijn(er) co(m)missie die voors(chreven)/
goeden in zijn(e) als in ons(er) genaedichs heeren/
des hertoghen van brabant en(de) des(er) stadts/
handen genomen tot behoeff des voors(chreven) meijnaerts/
en(de) den sel(ven) insgel(ijcken) daertoe geleijt ende de/
wettige conde daeraff gedaen te hebben aende/
officies van(de) plaetsen om zijn(er) pontpen(ningen) te
//
preserveren ende in gevalle van oppositie/
de voors(chreven) anna gedaeght door aerdt claes/
geboren van hersselt als daertoe bijde heeren/
schepen(en) deser stadt loven daertoe geauthoriseert/
geweest zijn(de) volgen(de) den relaes opder rugge/
van(de) voors(chreven) brieven van mainmise gestelt/
en(de) den extract van(den) relaese vand(er) voors(chreven) aerdt/
claes ten einde zij ingevalle van oppositie/
soude co(m)men voor schepen(en) van loven voors(chreven)/
teenen seeckeren nu overledene daeghe ende alsoo/
ten daeghe dienen(de) nijet en is gecompareert/
soo sijn opden viii[e] novemb(ris) 1603 daernaer de/
voors(chreven) brieven van mainmise des imp(osi)t(u)s?/
bij schepen(en) van loven midts non comparitie/
der gedaeghde gedecreteert en(de) v(er)claert execut(ie)/
ende uuijt crachte van(de) wel(ke) vonnisse zijn(de)/
den voors(chreven) meijnaerts v(er)leent geweest des(er)/
stadt opene brieven van proclamatien addresseren(de)/
aen(den) iersten des(er) stadt boden daerop v(er)socht/
zijn(de) om voor tvoors(chreven) gebreck die voors(chreven)/
goeden te moghen v(er)coopen, die wel(ke) naer/
teneur van(de) sel(ve) brieven en(de) soo naer uuijtwijsen/
van(de) provisie des(er) stadt als vore(n) v(er)leent/
behoorl(ijck) bij michiel baerts bode des(er) stadt/
ter behoorl(ijcke) executien gestelt geweest hebben(de)/
die voors(chreven) proclamatie met behoorl(ijcke) billetten/
inhouden(de) tverificae(tie) van(de) goeden en(de) designa(tie)/
van(de) plaetsen en(de) tijd(en) waer en(de) wanneer dat men/
die voors(chreven) goeden v(er)coopen soude aende/
kerckdore der voors(chreven) heerlijckheijt van hersselt/
waeronder die voors(chreven) goeden geleghen zijn/
soo dat dijen achtervolgen(de) den iersten
//
sitdaeghe van(den) voors(chreven) goeden gehouden is opd(en)/
xxix decemb(ris) 1603 alhier tot loven ten huijse/
jans derboven al(ia)s brouwers genaempt die/
blauwhandt gestaen alhier tot loven inde/
koijstraete en(de) dat naer v(er)moghen en(de) den consente/
van mijn(en) h(ee)[ren] schepen(en) den voors(chreven) imp(ositus)t gegeven/
midts de permissie van(de) wegen blijcken(de) bijde selven/
consente in date decemb(ris) xviii 1603 voors(chreven)/
en(de) cu(n)d(ich)[t] bijden secret(aris) l. van asshe, Ende/
den tweeden sitdaeghe opden xii[e] ja(nua)[rii] 1604/
ten huijse voors(chreven) ende is tvoors(chreven) boender/
landts metten uuijtgaen(e) van(de) branden(de) keerssen/
gebleven als leste v(er)dierder peeter van bommelsroy/
om en(de) voor die sommevan vierendertich rinsg(u)l(dens)/
eens ende tvoors(chreven) boend(er) bosch metten uuijtgaen(e)/
van(de) branden(de) keerssen gebleven als leste v(er)dierder/
den voors(chreven) peeter om en(de) voor de soe(m) van xxvi[tich]/
rinsg(u)l(dens) eens, Ende is hen bijde voors(chreven) michiel/
baerts bode den slach daerop gegeven ende/
dat al naer v(er)moghen der conditien ende/
voorweerden daervan gehouden en(de) onder den/
clerck n.craenebroeck berusten(de) doen condt/
en(de) te wetene dat bij ons schepen(en) int langhe/
oversien zijn(de) die voors(chreven) proceduren exploicten/
en(de) d tgene des daeruuijt dependeert en(de)/
naegevolght es ende procederen(de) alsoo totter/
interpositie van(de) decrete hebben wij schepen(en)/
ter manisse des meyers van loven daerover/
staen(de) van heerheijden van weghen des hertoghen/
van brabant bij ons(er) vonnisse geauthoriseert/
en(de) authoriseren midts desen die voors(chreven) exploicten/
kerckgeboden proclamatien en(de) v(er)coopinge en(de)/
allen tgene des in desen bijden voors(chreven) respective
//
bode uuijt crachte van(de)voors(chreven) commissie is/
gedaen geweest ende voorts tegen die voors(chreven)/
gedaechde deffault en(de) continuacie gevende/
ende voor tproffijtt van dijen haer van alsul(ke)/
recht en(de) actie als haer nu oft naemaels/
soude totter voors(chreven) goeden moghen competeren/
verstrecken(de) aenwijsen midts desen de voors(chreven)/
goeden den voors(chreven) peeter van bommelsroy/
als leste v(er)dieder om die sel(ve) goeden bij hem/
zijne erffven en(de) naecomelin(gen) off actie van hen/
hebben(de) gebruijct en(de) gepossideert te wordden/
als hunne eijgene en(de) propre goeden Ende es/
dijen volgen(de) die voors(chreven) peeter bijd(en) voors(chreven)/
meyer van loven van weghen als vore met/
vonnisse van ons schepen(en) voors(chreven) inde voors(chreven)/
goeden gegoet en(de) geerft met alle solemniteijten/
daertoe gerequireert Act(um) xxvii[a] jan(ua)[rii] 1604
ContributorsJoop van der Horst
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer