SAL7495, Act: V°126.3-R°127.1 (289 of 516)
Search Act
previous | next
Act V°126.3-R°127.1  
Act
Date: 1604-02-20
LanguageLatinum

Transcription

2021-02-16 by Willy Stevens
Condt en(de) kennel(ijck) zij een(en) iegel(ijcken) dat eene erff:/
mangelinge gedaen en(de) geschiedt is tusschen s(ieu)[r]/
henrij du frainsine? sone wijlen andries woonen(de)/
bijnnen der stadt loven ter eenre, ende adolff/
du pretz sone wijlen adolffs ter ander/
ter zaecken van twee rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) van ende/
uuijt sesse rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) hier voormaels over/
getransporteert bij henrick zeels en(de) maria de
//
pape zijn(e) huijsvro(uwe) tot behoeff van cornelis ellens/
opden xvi[e] junii 1543 in 3[a] daeraff dactie nu/
is competeren(de) den voors(chreven) du frainsine? staen(de) desel(ve)/
rente gehypothiceert op een huijs gestaen bijnnen/
des(er) voors(chreven) stadt loven opde proeffstraete/
genoempt de meerminne met noch op ander/
goeden naerder ind(e) voors(chreven) brieven geruert op en(de)/
tegen een mudde corens staen(de) ter reductie te/
quijtten met dertich rinsg(u)l(dens) eens vallen(de) jaerl(ijcks)/
den xxii[e] junii gehijpothiceert op zeke(re) goeden/
en(de) gronden van erffven gelegen tot geest s(in)[t]/
remij volgen(s) de brieven daeraff zijn(de) in date/
junii xxii 1544 in 3[a] toebehooren(de) den voors(chreven)/
adolff du preitz, welcken volgen(de) heeft de/
voors(chreven) du frainsine opgedraegen met behoorl(ijcke)/
v(er)thijden(isse) de voors(chreven) twee rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) exp(osito)/
imp(ositus) est de voors(chreven) adolff du pretz sone wijlen/
adolffs, waertegen de voors(chreven) adolff heeft/
insgel(ijcks) opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse)/
tvoors(chreven) mudde corens mette v(er)loopen van dijen/
expo(sito) impo(situs) est de voors(chreven) s(ieu)[r] henrij du frainsine/
p(er) mo(nitionem) et sat(is) hinc inde de voors(chreven) opdraege(ren)/
respective voor henne opgedragen renten obligan(do)/
submitten(do) ac renun(ciando) in forma et war(as) voor/
goet ombelast oft ongealieneert in eenigher/
manieren, coram vorst, rivieren feb(rua)rii xx[a] 1604
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer