SAL7495, Act: V°132.2-R°133.1 (304 of 516)
Search Act
previous | next
Act V°132.2-R°133.1  
Act
Date: 1604-03-01
LanguageLatinum

Transcription

2021-02-02 by Willy Stevens
Allen (et)c(etera) doen condt en(de) te weten(e) certificeren(de) midts/
desen, dat op heden date des(er) voor ons comen en(de)/
gecompareert zijn in propre p(er)soonen andries/
corthout sone wijlen fredericx en(de) jan van/
cranebroeck sone wijlen niclaes beijde borgeren/
en(de) ingesetenen des(er) voors(chreven) stadt loven de/
wel(cke) om der waerh(eijt) getuijgenisse te geven daertoe/
v(er)socht zijn(de) van franchois en(de) gielis rijmenans/
beijde schippers woonachtich tot mechelen hebben/
v(er)claert en(de) geattesteert v(er)claren en(de) attesteren/
midts desen opden eedt aen godt en(de) zijne heijligen/
daeromme in onse handen gedaen, dat zij attesta(n)ten/
seer dickwils over vele jaeren hebben te schepe/
gedaen henne bieren metter tonnen om desel(ve) van/
loven naer antwerpen te doen vaeren en(de) die aldaer te/
v(er)coopen, en(de) dieselve bieren bijnnen der voors(chreven) stadt/
gekeldert en(de) oock v(er)cocht, en(de) soo wanneer sij de/
selve nijet en hebben aldaer connen v(er)coopen, hebben/
die wederomme doen uuijtdoen en(de) wederomme/
gebracht naer loven, sonder aldaer oft oock elders/
daeraff eenige costen oft lasten te geven oft te/
betaelen dan dat zij hen v(er)claren deden aen(de) pachter van(de)/
aceijse tot antwerpen voors(chreven) verclaren(de) zij
//
attestanten des voors(chreven) is warachtich te wesen/
te dijen eijnde (et)c(etera) act(um) prima martii 1604 coram/
liebrechts, rivieren
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byJoop van der Horst
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer