SAL7495, Act: V°15.2-R°16.1 (32 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°15.2-R°16.1  
Act
Date: 1603-08-05
LanguageLatinum

Transcription

2020-07-09 by Jozef D'Hoore
Item h(ee)[r] jan dion(ijs) p(res)b(yte)r pastoir tot wilsele bij loven/
en(de) pieter henricx erven als naeste van(de) bloede van/
wijlen h(ee)[r] jacop zegers in zijn(en) leven cannonick/
en(de) tresorier van s(in)[te] pieters alhier te loven/
en(de) als procura(ci)e en(de) volcomen macht hebbende/
tot des naeges(chreven) staet te doene hem ende/
eene iegel(ijcke) van hun gegeven bij henrick jordeyns/
collecteur van(de) daegelijcxsche misse te celebreren/
inde prochie kercke van kercke van hooge mirle bijden/
voors(chreven) h(eer) wijlen hee[r] jacop zegers gefundeert/
en(de) bij wouter cornelis kerkm(eeste)r henrick andreus/
en(de) adriaen jan ghijsbrechts h(eilige) geestm(eeste)rs der/
prochie kercke van hoogemierde voors(chreven) blijckende/
bij openbaer instrument van procura(ci)e gepass(eer)[t]/
voorde schepen(en) van hoogemierde in date den/
xxviii[e] julii lestleden sind(er)[t] wauter francen/
ende met hennen gemeenen schependoms/
zegels gesegelt alhier gesien, hebben/
opgedraeghen met behoorl(ijck)e verthyden(isse) alsul(cken) vijff/
mudden roghs mate van loven en(de) ses guldens/
erffel(e) rente, als wijlen h(ee)[r] zeger soenkens/
/ canunick en(de) tresorier van s(in)[te] pieters alhier te/
loven heeft met schepen(en) brieven van dorne ende/
bevecum tot behoeff van(de) voors(chreven) dagelijxsche/
misse v(er)cregen van wijlen jo(nke)[r] caerle van ophem/
op zeke(re) zijn goede en(de) lande gelegen te bevecum/
en toebehooren(de) bij coope pierre godevaets in/
date xx april 1563 Item een rente van neghen/
gul(den)s xi st(uyver)s een oort erffel(ijck) die oock die voors(chreven)/
wijlen h(ee)r zeger soenkens tot behoeff als de/
voorgaen(de) v(er)creghen heeft opde drije staeten des landts/
van brabant int quartier van loven met brieven/
van(de) sel(ve) staeten in date xxviii maii 1568 get(eeckent)/
opde plijcke cornelius wellemans v(er)schijnende/
halff xxviii novemb(ris) en(de) halff xxviii maii exp(osito)/
iure est iure hereditario voor hem zijn(en) erffven/
en(de) naecommelin(gen) h(ee)[r] en(de) m(eeste)r coenrard(us) sylvius licen(tiaet)/
ind(en) rechten en(de) secret(aris) der universiteyt van/
loven per mo(nitionem) et sat(isfactionem) de voors(chreven) opdraege(r) etiam/
no(m)i(n)e proprio obligan(do) submitte(ndo) et war(ans)/
die voors(chreven) renten voor ombelast en(de) ongealieneert/
prout en cederen(de) voorts die voors(chreven) opdraegere den/
voors(chreven) m(eeste)ren coenrarde silvio de brieven van(de) sel(ve)/
renten met allen en(de) iegewel(cke) geloften soo van genoech/
doen jaerl(ijckxe) betaelinge warantschappe als alle/
anderen daer inne begrepen en(de) gedaen om die te/
sel(ve) rechte te hebben en(de) te houden gel(ijck) zijn eygen(en)/
propre goet mitsgaeders alle de v(er)loopen van(de)/
sel(ve) voors(chreven) twee renten v(er)schenen en(de) alnoch te/
v(er)schijnen met oock die gene hij m(eeste)r coenrarde sylvius/
daeraff soude moghen ontfangen gehadt hebben/
Constitueren(de) daerenboven onwederoepel(ijck) den sel(ven)/
m(eeste)r coenrarde procur(acie) in een proprial(en) van die/
te ontfanghen hebben te heysschen en(de) te ontfanghen/
voor hem sijn(en) erffven en(de) naecommelin(gen) coram schore/
rivieren augusti v[a] 1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer