SAL7495, Act: V°16.2-R°17.1 (34 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°16.2-R°17.1  
Act
Date: 1603-08-07
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-13 by Jozef D'Hoore
Item h(ee)[r] jan moens en(de) andries baten p(res)b(yte)ren/
als m(eeste)rs vande distributie van(de) cappellaen(en)/
inde kercke van s(in)[te] peeters alhier in p(rese)ntia/
hebben gecedeert getransporteert en(de) over/
gegeven seckeren transportieren en(de) geven over/
midts desen m(eeste)ren jan(ne) van(der) steghen en(de) maria/
hertshals zijn(e) huisvr(ouw)[e] allen het recht en(de)/
gerechtich(eyt) den sel(ven) cappelaenen co(m)peteren(de)/
in zekere twee rijders daervoor men jaerl(ijcks)/
plach te betaelen twee rinsgul(den) xii s(tuyver)s den sel(ven)/
/ cappellaenen gemaeckt uytte fundatie van/
edelheer die sij heffen(de) en(de) trecken(de) zijn op /
zeke(re) twee cleyne lege erfkens daer eertijts/
huysinghen plachten op te staen(e) gelegen inde/
hoystraete tegen over het exterken volgen(de) die/
oculairs inspectie den voor(schreven) h(ee)[ren] gebleken midts/
bijden voors(chreven) van(der) stegen jaerl(ijcks) geven(de) den selven/
cappellaenen xxviii s(tuyver)s wel(cke) xxviii s(tuyver)s die sel(ve) van(der)/
steghen en(de) zijn(en) huisvr(ouw)e indivis(im) alsoo geloven/
jaerl(ijcks) den voors(chreven) heeren inde voors(chreven) qua(liteyt) te betaelen/
opden vii[en] augusti waeraff den iersten termijn/
van betaelinge wesen sal vii[a] augusti toe(comen)[de] 1604/
telcken termijn(en) als schult met rechte v(er)wonnen/
daervoor v(er)binden(de) haar p(er)soonen en(de) goeden/
roeren(de) en(de) onroeren(de) p(rese)nt en(de) toe(comen)[de] met kenn(issen) van/
allen ende iegenwel(cke) prevelegien te weten(e) die/
voors(chreven) van(der) stegen den prevelegie der eerw(eerdigen)/
universiteijt van loven en(de) voorgen(oemde) zijne/
huysvr(ouw)e den prevelegie den vrouwen v(er)leent/
midts wel(cker) gelufte cederen en(de) transporteren/
de voorgen(oemde) cappellaenen den sel(ven) van(der) steghen/
en(de) zijn(en) huysvr(ouw)e derffbrieven daeraff zijn(de) ten/
sel(ven) rechte met conditie dat de voors(chreven) vander/
stegen zijn(e) huysvr(ouw)e oft actie van hun hebbende/
de voors(chreven) xxviii s(tuyver)s erffel(ick) sullen mogen lossen en(de)/
afquytten als hun gelieven sal teenen reyse elcken/
carol(us) gulden daeraff met xviii[e] goe(den) carol(us) gul(den)s/
en(de) met volle rente coram duffle beringhen/
augusti vii[a] 1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1

Transcription

2020-07-13 by Jozef D'Hoore
Op heden den/
xix augusti/
anno 1631 heeft compareren(de)/
heer joannes/
sauvaige e(nde)/
heer antonius/
vouchier als/
m(eeste)rs vande/
fundatie edelheer/
e(nde) van(de) goederen/
der distributie/
van(de) heeren /
cappellaenen/
van s(in)te peeters/
alhier hebben/
bekent uyt/
handen van [m(eest)er] jan/
boyens ontfangen/
te hebben de/
capitale penn(ingen)/
van dese xxvii st(uyvers)/
erffel(ick) constitueren(de)/
alsoo inde/
cassatie van/
dijen, toircon(den) (et)c(etera)/
joannes sauvaige/
antonius boochut
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-19 by Jos Jonckheer