SAL7495, Act: V°18.2-R°19.1 (39 of 516)
Search Act
previous | next
Act V°18.2-R°19.1  
Act
Date: 1603-08-08
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-16 by Jozef D'Hoore
Item in tegenwoordich(eidt) des meyers en(de) schepen(en) van/
loven naerbes(chreven) gestaen aerdt van haecht rentm(eeste)r des/
goidtshuys van(der) banck uuyt crachte en(de) naer/
v(er)moghen van zeke(re) speciaele procura(ci)e hen/
gegeven bijd(e) eerw(eerdige) vrouwe alijdis vander/
linden priorinne des voors(chreven) goidtshuys van(der)/
banck jo(ffrouw)[e] cath(eri)[na] boens geetruydt busse/
mag(dale)[na] van dongelberghe barbara van herun/
en(de) marg(are)te lanslot(en) alle geproffesside religieusen/
van(den) sel(ven) goidshuyse en(de) tsel(ve) goidtshuys rep(rese)ntere(nde)/
voor m(eeste)r henrick van(der) heyden openbare not(ari)s/
en(de) zeke(re) getuyghen den xxvi[e] julii lestled(en)/
en(de) uuyt crachte en(de) naer v(er)moghen vande/
authorisa(ti)e bij mijn(en) h(ee)[re] den prelaet van vileers/
den voors(chreven) goidshuyse als superintendent/
den iiii[e] augusti lestleden gegeven en(de) v(er)leent alhier/
respective gesien ende gebleken diesel(ven) aerdt/
heeft uuyt crachte voors(chreven) opgedraeghen met/
behoorl(ijcke) verthijden(isse) de goeden naerbes(chreven) al/
onder heverle geleghen Ende ierst een stuck/
landts groot thien dachm(ael) gelegen int groesvelt/
tusschen de gruenstraete in deene, die ch chartroysen/
/ ten ii[e] en(de) tcollegie van winckel ter iii[e] zijd(en)/
Item alnoch een stuck landts groot vijff boend(er)/
achter het veldeken ter banck gelegen tusschen/
die vilvoersche straete in deene, tvoors(chreven) goidtshuys/
landen van(der) banck ter ii[e] en(de) iii[e] en(de) die voors(chreven)/
chartroysen ter iiii[e] zijd(en) ende voorts met alle de/
andere landen en(de) gronden van erffven gelegen onder/
heverle voors(chreven) den voors(chreven) goidtshuyse toebehooren(de)/
ex(posito) ende h(ee)re en(de) broeder willem bosmans/
religieulx rentm(eeste)r des goidtshuys vande/
predicaren bynnen loven ind(en) naeme en(de) tot behoeff/
van(den) sel(ven) goidtshuyse imp(ositus) p(ro)cur(eur) red(didi)[t]/
ende voorts meer op een(en) voortaene rente erffel(ijcke)/
rente van derthien goude penn(ingen) geheten carol(us)/
gul(den)s te xx st(uyvers) stuck loopen(de) munte en(de) xv[e] gul(den)/
stuyvers erffel(ijcke) rente Alle jaere opden viii[e] dach/
augusti te betaelen ende ind(er) stadt wissele/
van loven(e) los en(de) vrije e(tcetera) ook van v[e] x[e] xx[e] c[e]/
en(de) alle andere meerde(re) en(de) minde(re) penn(ingen) geimponeert/
en(de) alnoch naemaels te imponeren in toe(comen)[de] tijde/
telcken termijn(e) alt als schult met rechte v(er)wonnen/
et sat(is) uuyt crachte voors(chreven) et war(as) op sh(ee)[ren]/
chijns van(den) gronde daer uuytgaen(de) tanquam prout/
iure, met conditie dat tvoors(chreven) goidtshuys ende/
convent de voors(chreven) erffrente sal moghen lossen/
e(nde) affquytten tallen tijd(en) alst hen gelieven sal/
teenemaele elcken penn(ing) daeraff met xvi[e] gel(ijcke)/
penn(ingen) en(de) met volle rente Coram vorst rivieren/
augusti viii[a] 1603
Contributorskristiaan magnus , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Add. 1

Transcription

2021-02-16 by Jozef D'Hoore
Die quittan(tie) van/
dese xiii rinsg(u)l(den)/
erffel(ick) h(abetu)[r] aprilis/
xxv 1609 In hac/
camera et sic/
vacat.
Contributorskristiaan magnus , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-09-19 by Jos Jonckheer