SAL7495, Act: V°21.5-R°22.1 (49 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°21.5-R°22.1  
Act
Date: 1603-08-19
LanguageLatinum

Transcription

2020-10-04 by Jozef D'Hoore
Alsoo cornelis de vriese, henrick v(er)spijckt/
pieter van herdeghem, en(de) carel hougaerts/
respective mans en(de) momboirs van cornelia/
maria, marg(are)[ta] ende e(lisa)beth quistwaters heurlieden/
huysvrouwen trecken(de) zijn op m(eeste)r willem van
//
wouwer als man en(de) momboir van jo(ffrouw)[e] johanna/
dincebroucx en(de) heund(er) huyse gestaen alhier inde/
steenstraete naest de vondelinghen een(e) erffel(ijcke)/
rente van xxiiii rinsg(u)l(den) ts(jae)[rs] v(er)schenen nu in/
feb(rua)[rio] lestleden. Soo eest dat den voor(schreven) vanden/
wouwer op des(er) stad regle(menten) heeft geconsigneert/
tsel(ve) gevalle jaer v(er)loops nyet consenterende/
nochtans inde lichtinge van dijen dan onder/
behoorl(ijcke) en(de) onsterffel(ijke) cautie, sonder alsoo om/
te comen tot lichtinghe der selv(e) penn(ingen) soo/
heeft hem voorde sel(ve) penn(ingen) voorden voors(chreven)/
cornelis, henrick, peeter, en(de) carel borge/
gestelt als principael gisleijn rurmonde/
woonen(de) bynnen des(er) stadt van wel(cken) borchtocht/
heeft de voors(chreven) carel carel hougaerts/
hem sterckmaeken(de) voorde voors(chreven) sijn(e) ander/
mede erffgen(aemen) geloeft den voorn(oemde) gisleijn/
costeloos en(de) schaedeloos tontheffen en(de)/
indempneren, obligan(do) submitten(do) ac renun(ciando) /
in forma met expresse protestatie van/
tsel(ve) in egeene consequentie te brengen als in egeene/
borchtochte gehouden wesende, midts den/
contracte tusschen henlieden inde voors(chreven) qua(litey)[t]/
metten voors(chreven) van(de) wouwer voor schepen van/
loven aengegaen opden xii[e] feb(rua)[rii] 1601 in hac/
camera, midts den welcken die voors(chreven) van(de)/
wouwer geloeft heeft de voors(chreven) rente/
jaerl(ijcks) [wel] en(de) loffel(ijck) te betaelen sond(er) eenighe/
recht voorderinghe daerinne te duerven doen/
d'ueren hebbende van(de) voors(chreven) jo(ffrouw)[e] johanna /
dincebroucx sine jegenwoordige huysvr(ouw)e/
coram schore liebrechts augusti xix[a] 1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer