SAL7495, Act: V°28.2-R°29.1 (65 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°28.2-R°29.1  
Act
Date: 1603-09-05
LanguageLatinum

Transcription

2020-11-16 by Jozef D'Hoore
Item in tegenwoordich(eit) der schepen(en) van loven/
naerbes(chreven) gestaen h(ee)[r] en(de) m(eeste)r raphael lyntermans/
licen(tiaet) inde rechten uuyt crachte en(de) naer v(er)mogen/
van zeke(re) procuracien special(ijck) en(de) onwederoepel(ijck) bevel hem gegeven bij h(ee)[r] en(de) m(eest)er samuel loyaerts/
p(res)b(yte)r doctoir en(de) proffesor inde h(eijlige) godtheijt/
en(de) pastoir der prochie kercke van s(in)[te] michiels/
bynnen loven en(de) met hem m(eeste)r quinten van/
vermeghem licen(tiaet) inde rechten henrick stevens/
en(de) caerle rombouts alle huysarmm(eeste)rs der voors(chreven)/
prochie kercke van s(in)[te] michiels en(de) gepass(eer)[t]/
voor m(eest)er jan bachuijs als not(ari)s en(de) zekere/
getuijghen in date des xxvi[e] dach der maent/
van augusti 1601 Inhouden(de) clausule van/
substitutie alhier gesien en(de) gebleken die sel(ve) h(ee)[r]/
en(de) m(eeste)r raphael uuyt crachte en(de) naer v(er)moghen/
der voors(chreven) procura(ci)e heeft gesubstitueert m(eest)er/
willem langerijt procu(reur) ind(en) raede van brab(an)t/
binnen brussele om aldaer te v(er)volghen zekere/
/ taxa(ci)e van costen daerinne met vonnisse van(de)/
voors(chreven) raede van brabant is gecomen jo(ncke)[r]/
ambrosius de montajauche ter saecken van/
zeker proces co(mmun)icatoir dwel(ck) de voors(chreven) /
huysarmm(eeste)rs tegen den voors(chreven) montejauche uuytstaen(de)/
hebben gehadt substitueren(de) voorts alnoch uuyt/
crachte als voor s(ieu)r henry de fresne om inde/
naeme van hun constituanten aldaer te affirmeren/
zijn(e) vacatue(r) die hij aldaer gedaen heeft ende/
alnoch int v(er)volgen der sel(ve) soude mogen doen/
Geloven(de) de voors(chreven) constituant uuyt crachte/
en(de) naer v(er)mogen voors(chreven) te houden voor goet/
vast en(de) gestentich int gene des bijd(en) voors(chreven)/
gesubstitueerde in des voors(chreven) is gedaen en(de)/
gebesoingeert sal worden daervore v(er)binde(nde)/
en(de) v(er)obligere(nde) de goeden van(de) voors(chreven) huysarmen/
rueren(de) en(de) onrueren(de) p(rese)nt en(de) toe(comen)[de] Coram liebrechts/
rivieren septemb(ris) v[a] 1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer