SAL7495, Act: V°36.1-R°37.1 (83 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°36.1-R°37.1  
Act
Date: 1603-09-19
LanguageLatinum

Transcription

2020-12-27 by Jozef D'Hoore
Item in tegenwoordich(eijt) des meyers en(de) schepen(en) van/
van loven naerbes(chreven) gestaen anna van(de) velde dochter wijlen/
jans tegenwoordighe huysvr(ouw)e matheeusens van/
haevere met consente overstaen(de) en(de) authorisatie/
desselffs matheeus woonen(de) tot thielt bij maniss(en)/
heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(e)rthyden(isse) die goeden/
naerbes(chreven). Inde iersten huys en(de) hoff geleghen onder/
thielt voors(chreven) ter plaetsen geheeten ter borcht/
groot omtrent een dach(mael) tusschen de goeden jan/
wuyts in deene jan hoijmaeckers ter ii[e] en (de)/
sh(e)[ren] straete ter iii[e] zijd(en) Item alnoch een halff/
boend(er) landts gelegen opden ouwenbosch op het/
borchtervelt tusschen die goeden pieters
//
couwenberch in deene, aerdt thuechmans ter ii[e],/
en(de) die collegie van savoijen ter iii[e] Item alnoch/
een halff boender landts gelegen opt voors(chreven)/
borchtervelt tusschen de goeden adriaens van/
craesbeke in deen(e), jan wouters ter ii[e] derffge(naemen)/
jans vrancxs off zijne achtergelaeten huysvr(ouw)e/
ter iii[e]. Item noch een dach(mael) landts gelegen opt/
voors(chreven) borchtervelt tusschen derffgen(aemen) jans/
clouwens in deen(e), geertruijdt brants wed(uw)[e]/
wijlen n. raeps ter ii[e] en(de) steven v(er)beect ter/
iii[e] zijd(en). Item een dach(mael) weyde off bempts/
gelegen ter borcht tusschen peeter van cauwenberch/
ter i[e], goris wiggers ter ii[e], en(de) t(er) erffge(naemen)/
reyniers van(den) bossche ter iii[e] Item alnoch een/
dach(mael) weyde gelegen opt borchtervelt tusschen/
de goeden geert wiggers ter i[e], h(ee)[r] en(de) m(eeste)r/
jacop du bay president van(de) collegie van/
savoije ter ii[e] en(de) pieters smets ter iii[e] zijden/
Item alnoch een dach(mael) gelegen ind(en) roelesbempt/
tusschen de goeden claes loyenberch in/
deene sid(e)n izaeles ter ii[e] zijd(en), met alnoch een
//

//
halff dach(mael) stuyckens daeraen comen(de). Item/
alnoch een halff dach(mael) landts gelegen opt/
gaevervelt tusschen symon meys in deene/
die voors(chreven) h(ee)[r] jacop du blay ter ii[e] en(de) jan/
clauwens ter iii[e]. Item alnoch een halff/
boend(er) landts gelegen aen(den) mijlboom ond(er) thielt/
voors(chreven) op het achterste gaevervelt tusschen/
sh(e)[ren] straete in deene metten corttens ter/
ii[e] zijde. Item noch een halff dach(mael) landts gelegen/
tot gaevervelt aen het appellerken gadt/
tusschen huybrecht royenberch in deen(e) jan/
slaenen ter ii[e], en(de) sh(e)[ren] straete ter iii[e] zijden./
Item alnoch een dach(mael) bosch gelegen aent bolwerck/
tusschen symon meys in deen(e) en(de) sh(e)[ren] straete/
ter ander zijd(en), exp(osito) iure, est iure heredit(ario)/
glimes steevaerts woonen(de) te loven ex mo(nitionem) redi(di)[t]/
ende voorts mee op een(e) voortaen(e) erffel(ijcke) rente/
van vier gouden penb(ingen) geheten carol(us) guldens/
te xx st(uyvers) stuck loopen(de) munten erffel(ijcke) rente alle/
jaere vallen(de) den xix septemb(ris) ende inde/
stadts wissele van loven los en(de) vrij e(nde) oock/
van v[e] x[e] xx[e] c[e] en(de) alle ande(r) meerde(re) en(de)/
minde(re) penn(ingen) geimponeert en(de) alnoch naemaels/
te imponeren in toe(comen)[de] tijde telcken termijn(e) als/
schult met rechte v(er)wonnen, et sat(is) indivis(im)/
et waras alle die voors(chreven) goeden op twee rinsg(u)l(den)/
erffel(ijck) aen(de) infirmerije van(den) grooten bagijnhove/
bynnen loven oft aen eenige andere lieden aldaer./
Voor tvoors(chreven) waerschap es borge gebleven jan/
wuyts en(de) dat tvoors(chreven) goet nyet meer belast/
en is dan mette voors(chreven) twee rinsg(u)l(den) erffel(ijck)/
daervoir v(er)binden(de) zijn(en) p(er)soon en(de) goeden p(rese)nt en(de)/
toe(comen)[de] geloven(de) de voors(chreven) gehuyschen indivis(im) die/
voors(chreven) rente van vier rinsg(u)l(den) jaerl(ijcks) wel en(de) loffel(ijck)/
te betaelen en(de) los en(de) vrije als voor te leveren quolibet/
assecut(um) coram liebrechts rivieren sept(embris) xx[a] 1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer