SAL7495, Act: V°38.2-R°39.1 (89 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°38.2-R°39.1  
Act
Date: 1603-09-23
LanguageLatinum

Transcription

2021-01-04 by Jozef D'Hoore
Item in tegenwoordich(eidt) der schepen(en) van loven/
naerbes(chreven) gestaen h(ee)[r] ende m(eeste)r guilhelmus/
fabricius doctoir ind(er) h(eilige) godtheyt en(de) h(eer)[r] en(de)/
m(eeste)r andries de kemmer doctoir in bijd(en)/
rechten alle als proviseurs van(de) fundatien/
wijlen h(ee)[r] davidt tsestich hem sterckmaeken(de)/
voor dander henne medeproviseurs, hebben/
gecedeert getransporteert en(de) overgegeven/
cederen transporteren en(de) geven over midts/
desen jo(nke)[r] mertten lievens p(rese)nt en(de) tsel(ve) accepteren(de)/
zoo tot behoeff oirboir en(de) proffijte van sij/
selv(en) als [vacat] alsulcke/
rente van twelff rinsg(u)l(den) en(de) x st(uyvers) erffelijck/
staen(de) te quitten den penn(inc) xvi, als die voors(chreven)/
wijlen heer davidt tsestich jaerl(ijcks) treckende/
/ was met schepen(en) brieven van loven in date/
xxiii[e] novemb(ris) 1596 in prima gepass(eer)[t]/
opde voors(chreven) jo(nke)[r] mertten lievens ,met ure/
jaere v(er)loops ter saecken van dijen v(er)schenen/
et sat(is) et war(ans) de voors(chreven) transportatie voor eene goede ombelaste onverthierde oft/
ongealieneerde rente prout, cederen(de) ende/
transporteren(de) voorts alle de voors(chreven) proviseurs/
den voors(chreven) jo(nke)[r] mertten lievens tot behoeff/
als vore ders(elven) brieven daeraff zijn(de) met allen/
en(de) iegel(ijcke) geloften conditien en(de) voorweerden/
daerinne begrepen, mitsgaders trecht van/
beleyde oft mainmise daernae gevolght/
eodem iure Coram liebrechts rivieren sept(embris) xxiii/
1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer