SAL7495, Act: V°41.2 (98 of 516)
Search Act
previous | next
Act V°41.2  
Act
Date: 1603-09-27
LanguageLatinum

Transcription

2021-01-31 by Jozef D'Hoore
Item in tegenwoordich(eidt) der schepen(en) van loven/
naerbeschreven gestaen jo(ffrouw)[e] johanna boon(e) dochter m(eester)r/
laureys oudt over die xxxiiii jaeren soo sij v(er)claerde/
daer moeder aff was wijlen jo(ffrouw)[e] maria van(der)/
heyden wettige gehuysschen als zij leeffde/
In p(rese)ntia heeft bekindt gel(ijck) zij bekindt midts/
desen Aen haer gelost en(de) affg affgequeten/
te zijn(e) midts zeke(r) somme van penn(ingen) die sij/
bekindt mits desen ontfanghen te hebben uuyt/
handen jans maes negenthien carol(us) g(uldens)/
erffel(ijck) te xx st(uyvers) stuck, daervan die thien/
rinsg(u)l(den) zijn haer aengedeijlt, tegen haer mede/
erffgen(aemen) voor schepen(en) van loven den xvii[e]/
sept(embris) 1563 Ende die resteren(de) neghen rinsg(u)l(den)/
uuyt en(de) van van eene rente van xxxi rinsg(u)l(den)/
erffel(ijck) gereserveert met schepen(en) brieven van/
loven van erffuijtgeven in date xxiii[e] decemb(ris)/
1566 In prima aen en(de) op een broucamme/
genoempt het hoeffijser gestaen alhier te/
loven in de borchstraete naerder blijcken(de) bijde/
voors(chreven) respective brieven In date voors(chreven)/
Schelden(de) alsoo den voors(chreven) jan maes de voors(chreven)/
broucamme en(de) alle ande(re) de(ser) behoeven(de) daeraff/
volcomel(ijck) quijtte Geloven(de) den sel(ven) onder obligatie/
van haeren p(er)soon en(de) goeden den sel(ven) noch die/
voors(chreven) broucamme nemmermeer aen te spreken/
in geenen rechte noch daer buytten maer altijts/
gerecht garant te zijn(e) obligan(do) et submitten(do) ac/
renun(ciando) in forma. Coram duffele, beringhen sept(embris)/
xxvii 1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer