SAL7495, Act: V°42.3-R°43.1 (104 of 516)
Search Act
previous | next
Act V°42.3-R°43.1  
Act
Date: 1603-09-26
LanguageLatinum

Transcription

2021-02-06 by Jozef D'Hoore
Allen den genen die dese l(ette)ren sullen sien oft hooren/
lesen borgem(eeste)ren schepen(en) en(de) raedt der stadt/
van loven saluyt doen condt en(de) te weten/
certifficeren midts desen voorde gerechte/
waerheyt te voerder want men in alle zaecken/
de waerheyt schuldich is getuygenis so te/
geven besonder des versocht zijn(de), dat op heden/
date des(er) voeer ons comen en(de) gecompareert/
zijn in propre p(er)soonen de eersame mannen/
guillem hapaert oudt lxxv jaeren smets des(er)/
stadt loven m(eeste)r werckman, pieter de/
/ sanger oudt lxxv jaeren, m(eeste)r andries sassenus/
oudt lx jaeren, floris van hougaerden oudt/
omtrent lix jaeren alsoo zij v(er)claerden alle drye/
boeckinecoopers en innewoonders des(er) voors(chreven)/
stadt loven, die wel(cke) ten ernstighen v(er)suecke van/
s(ieu)[r] henrick van malcot coopman woonen(de) in/
spaingien bynnen de stadt van madrillis/
hebben v(er)claert en(de) geattesteert, verclaeren en(de)/
atttesteren midts desen op hennen eedt aen godt/
en(de) zijn(e) heylighen met oprechten opgerechten/
vingeren daeromme gedaen, dat sij seer wel hebben/
gekint gehadt wijlen liebrecht van malcot/
en(de) e(lisa)b(e)th schuerbroots zijn(e) huysvr(ouw)e beyde geboren/
van wettigen bedde, nyet uuyten mooren oft/
jootsche geslachten maer van goede en(de) catholycken/
auders ende dat sij ooch waeren borgeren ende/
ingesetenen van des(er) voors(chreven) stadt loven ende/
catholycke p(er)soonen. Ende dat de voors(chreven) liebrecht/
van malcot tot diverssche reijsen is geweest/
borgem(eeste)r der voors(chreven) stadt loven en(de) ander/
offitien dersel(ve) stadt dickmaels bedient hebben(de)/
Ende dat de voors(chreven) s(ieu)[r] henrick van malcot/
coopman is wettich soen van(de) voors(chreven) liebrecht/
van maelcot en(de) van(de) voors(chreven) e(lisa)b(e)th scheurbroots/
V(er)claeren(de) die voors(chreven) comparanten en(de) elcken van/
hen onder den voors(chreven) eede, des voors(chreven) is/
warachtich te zijn(e), en(de) hem kennelijck, te dyen/
ende dat eenen iegel(ijck) die tsel(ve) zoude moghen/
aengaen hem hierinne sal moghen regulieren, des/
toirconden hebben wij borgem(eeste)ren schepen(en) ende/
raedt der voors(chreven) stadt loven den segel ten saecken/
der sel(ven) stadt hierop doen drucken Gegeven opde/
xxvi septemb(ris) 1603 Coram duffel, beringhen/
schepen(en).
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer