SAL7495, Act: V°6.3-R°7.1 (17 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°6.3-R°7.1  
Act
Date: 1603-07-09
LanguageLatinum

Transcription

2020-06-01 by Jozef D'Hoore
Item in tegenwoordich(eidt) der schepen(en) van loven/
en(de) eijgengen(oot)en naerbes(chreven) gestaen jeronimus/
borg borchgrave woonende bynnen de stadt/
van vilvoorde soo in zijn(en) eygenen naeme als/
oock vuyt crachte van zekere procuracien special(ijck)/
en(de) ondewederoepel(ijck) bevel hem gegeven bij jo(ffrouw)[e]/
/ marie van lanen zijn(e) huisvr(ouw)[e] gepass(eer)[t] voor/
m(eeste)r jan spysken als not(ari)s en(de) seke(re) getuygen/
opden iiii dach der maent van december 1595 alhier/
gesien en(de) gebleken de sel(ven) borhgrave uuyt(en) crachte/
en(de) v(er)moghen voors(chreven) heeft opgedraegen met ressche/
en(de) rijse een halff boend(er) winnens landts eygen/
goet geleghen onder veertrijcke opt quaet muddevelt/
achter thoff van renge regen(ote)n den pantegracht/
ter i[en] thoff van loessvort ter ii[e] ende/
dlant van quabeke ter iii[e] zijde ende de voors(chreven)/
opdraegel(ijck) daer vuyt ontgoet en(de) onterfft zijnde/
Soo is daerinne gegoydt ten eygen(en) rechte/
barbara de walsche wed(uw)[e] wijlen peter vrancx/
woonen(de) te veertrijcke voors(chreven) His interfuerunt/
schore roeloffs schepen(en) te loven en(de) eijgengen(oot)en/
Item niclaes craenebroeck en(de) s.homblee insgel(ijckx)/
als eijgengen(oot)en coram quibus sat(is) obligan(do) et/
submitten(do) et war(ans) voor vrye eygen(genoot)en goet act(um)/
julii ix[a] 1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer