SAL7495, Act: V°7.2-R°9.1 (19 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°7.2-R°9.1  
Act
Date: 1603-07-14
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-30 by Jozef D'Hoore
Allen den genen die dese l(ette)ren sullen sien oft hooren/
lesen saluyt Wij roeloffs, schore, ascha(r)ren/
opstal en(de) schepen(en) van loven doen condt met/
kennisse der waerheyt dat alsoo jan van cutsem/
sone wijlen jans daer moeder aff was wijlen/
marie bosteel met vonnisse van ons schepen(en)/
voors(chreven) gegeven opden xvii[e] martii 1603 lestled(en)/
waere gepermitteert te v(er)haelen op de goeden van/
guillam bosteel bij v(er)coopinge der selver/
die somme van lxxxvii rinsg(u)l(den) eens, daerinne/
die sel(ven) guillam met twee diverssche obliga(ci)en/
voor schepen(en) der voors(chreven) stadt loven overgegeven/
/ hem hadde v(er)obligeert te betaelen hebbende/
dyen volgende die voors(schreven) jan van cutsem/
met attache van [diversche] billetten en(de) proclamatien ter/
renten gestelt die chynse en(de) rente naerbes(chreven)/
Als ierst vier cappuynen ix schel(lingen) oudt chijns/
op een huys gestaen inde cortstraete bynnen/
des(er) voors(chreven) stadt loven daer jegenwoordel(ijck)/
inne is woonen(de) gooris zelders Item xx st(uyvers)/
erffel(ijck) op een huijs gestaen bynnen de(ser) voors(chreven)/
stadt inde dorpstraete genaempt de lesblom/
volgen(de) de brieven daeraff zijn(de) in dato xxi augusti/
1546 in prima. Item xlv schell(ingen) boen oudt chijns/
op een huys genaempt s(in)[t] jacop gestaen inde/
cortstraete toebehooren(de) derffgen(aemen) robert/
calabers volgen(de) twee transporten daeraff gedaen/
in date respective den xxiiii decemb(ris) 1487 in/
tertia en(de) xxii[a] augusti 1546 in prima Item/
noch xxx st(uyvers) erffel(ijck) op een huys genaempt de/
drye gelaeskens gestaen bynnen des(er) voors(chreven) stadt/
loven inde legestraete gel(ijck) het blijckt bijde/
constitutie brieff daeraff zijn(de) in date ix julii/
1538 in medio. Item noch xiii st(uyvers) erffel(ijck) op een/
huys gestaen opde vischmerckt toebehooren(de) derffgen(aemen)/
wijlen merten merbais ut patet ix[a] augusti/
1531 in p(ri)ma ende alle die sel(ve) chijnsen en(de) renten/
met twee behoore(lijcke) v(er)t(ien) daeghen dist(ant)ieren(de) van/
malcanderen xiiii daeghen ten huijse van pieter van/
hairgaerde genaempt destiene bynnen des(er) voors(chreven)/
stadt loven dyen volgen(de) v(er)cocht en(de) zijn die sel(ve)/
renten en(de) chijnsen te weten den voors(chreven) xlv schell(ingen)/
boven op thuys genaempt s(in)[t] jacops. Item die/
voors(chreven) xxx st(uyver)s erfel(ijck) opde drije gelaeskens/
en(de) die xiii s(tuyvers) erfel(ijck) op thuys van(de) mertten
//
merbais opde vischmerckt gebleven metten/
uuyt gaen(e) vander branden(de) keersse als leste en(de)/
hoochste verdieder michiel van ophem sone/
wijlen michiels Te weten die voor(schreven) xlv schell(ingen)/
boon om en(de) voorde somme van dryendiertich carol(us)/
gul(den)s en(de) xv s(tuyvers) eens. Item de voors(chreven) xxx s(tuyvers)/
erfel(ijck) opde drye gelaeskens om en(de) voor(schreven) die somme/
van eenentwintich carol(us) gul(den)s eens ende de/
voors(chreven) xiii s(tuyvers) erfel(ijck) om en(de) voor die so(mm)e van seven/
carol(us) gul(den)s eens. Item die voors(chreven) xx s(tuyvers) erffel(ijck)/
opde lesblom michiel baerts inden naem ende/
als last hebben(de) van gooris zeliers om en(de) dvore/
die somme van twelff carol(us) gul(den)s eens ende/
die voors(chreven) vier capp(uynen) ix s(tuyvers) de voors(chreven) michiel/
baerts om en(de) voor die somme van twelff carol(us)/
gul(den)s eens [al] los gelts van wel(cke) coope heeft die/
voors(chreven) baerts bide? den voors(chreven) coopers dach/
bescheyden te compareren tegen op een vrij daghe/
den xi[e] julii 1603 voor schepen(en) voors(chreven) om/
die goedinghe tontvanghen soo die voors(chreven)/
baerts en(de) ...? de esipier dienare des(er)/
voors(chreven) stadt loven alhier present gestonden/
doen condt en(de) te wetene dat bij ons schepen(en)/
gesien en(de) gebleken zijn(den) van(de) voor(schreven) [procedure en(de)] vonnisse is/
daernaer gevolght en(de) procederen(de) en(de) voorts/
totter goedinghe der voors(chreven) chijnsen en(de) renten/
hebben wij schepen(en) ter maniss(en) des meyers/
van loven dairover staen(de) van herheyden van/
weghen tshertoghe van brabant bij onsen/
vonnisse geauthoriseert en(de) authoriseren midts/
desen die voors(chreven) kerckgeboden proclamatien/
en(de) vercoopin(gen) en(de) alle tgene des daeraen is
//
gevolght Ende voorts tegen allen die hen/
die naemaels eenich recht actie oft hantvullinge/
van(de) voirs(chreven) chijnsen oft renten soude willen pretenderen/
oft doen desfault en(de) contumatie gegeven/
Ende voor tprofyt van dijen hen van/
alsul(ck) recht en(de) actie als hun nu oft naemaels/
totter voors(chreven) chijnsen en(de) renten souden mogen co(m)peteren/
secluderen(de) ende die sel(ve) chijnsen en(de) renten den/
voors(chreven) cooperen respectivel(ijck) aengewesen ende/
aenwijsen midts desen sin die sel(ve) bij hem hunnen/
erffven en(de) naecomelin(gen) beseten gebruyckt en(de)/
gepossideert te wordden als hunne ande(r) eijgene en(de)/
proper goeden Ende is die voors(chreven) michiel van/
ophem dijen naevolgen(de) bijden voors(chreven) meyer van/
loven van weghen als vore met vonnis van ons/
schepen(en) voors(chreven) inde voors(chreven) xlv schell(ingen) boven opt/
huys genaempt s(in)[t] jacop. Item inde voors(chreven) xxx s(tuyvers)/
erffel(ijck) opde drye gelaeskens. Item inde xiii s(tuyvers) erffel(ijck)/
opt voors(chreven) huys gestaen op de vischmerckt, ende/
die voors(chreven) gooris zeleers inde voors(chreven) xx s(tuyvers)/
erffel(ijck) opde lesblom ende de voor(schreven) michiel/
baerts inde voors(chreven) vier cappuynen en(de) ix s(chellingen) oudt/
chijns gegoyt en(de) geerft geweest met allen/
solempniteijten daertoe gerequireert Gelovende/
de voors(chreven) jan van cutsem den voors(chreven) respective/
cooperen van(de) voors(chreven) chijnsen en(de) renten altijts genoech/
te doen op dat hen daeraen ijet te luttel oft/
te nauwe gedaen waere, mede oock waerschap/
en(de) goet garantschap tegen eeneniegel(ijck) voorde/
quantiteijt van(de) pennin(gen) bij hem los en(de) vrije/
vande voors(chreven) respective cooperen alsnu ontfangen/
obligan(do) submitten(do) ac renun(tiando) in forma act(um)/
den xiiii[a] julii 1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1

Transcription

2020-07-30 by Jozef D'Hoore
Wij desen onder/
teekent hebben(de)/
bekennen ontfanghen/
te hebben uuyt handen/
van lucien meyer als/
de capitale penninghe in dese cortten stuyvers erfven metter sloo xi der/
selver voirs(creven) antiq(ue) reste inde rast(eme)nte der seker xiii stuyvers oft aen/
twintig mudde terwen alle jair sunt semper sinte erwurens erga quol(ibet)/
prima que oblig(an)s orysti? forma inth jare a(n)n(u)m 1633/
jan van reviren
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-19 by Jos Jonckheer