SAL7496, Act: R°103.2-V°103.1 (152 of 372)
Search Act
previous | next
Act R°103.2-V°103.1  
Act
Date: 1604-10-29
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-20 by Joop van der Horst
Item in tegenwoirdicheijt der schepen(en)/
van loven(e), gestaen gielis crabbe/
ende cathelijne wiggers zijne/
huijsvrouwe, hebben gecedeert ende/
getransporteert, cederen ende/
transporteren bij desen jannen van/
rijckel in den name ende tot/
behoeff van den convente van sinte/
geertruijden alhier bijnnen loven/
alsulcke verloopen verschenen ende/
te verschijnen eender rente van/
thien rinsguldens erffel(ijck), als/
hendrick de becker voer schepen(en)/
der stadt van loven gedaen heeft/
op den v[den] januarii a(nn)o 1604 in 3[a],/
ende dat totter somme van hondert/
negen rijnsguldens achtien stuijvers
//
eens, die de voirs(chrev)e transportant/
den selven goidtshuijse schuldich ende/
ten achteren is, ter saecke van eene/
personnele rente van drije rinsguld(ens)/
erffel(ijck) mette verloopen van dijen,/
ende costen daerop geresen, die/
welcke rente, overmits den voirs(chreven)/
transpoirte bij desen doot ende te/
nijete gedaen wordt, consenterende/
alsoe inde cassatie van dien promitten(do)/
nullatenus alloqui sed semper/
satis, et waras erga quoscunq(ue)/
obligerende, submitteren(de) ende/
renuntieren(de) in forma, cederende/
alsoe tot behoeff als voer de voirn(oemde)/
verloopen, totter somme van hondert/
negen rinsguldens achtien stuijvers,/
ten selven rechte overe, om die/
t'ontfangen gelijck sijne eijgen(e) renten/
ende deselve somme voldaen sijnde/
t'zij mette verloopen oft capitael/
derzelver rente, ingevalle van/
lossinge, sal de transportant volgen/
het recht van de voirs(chrev)e rente/
van thien rinsguldens, in der/
vuegen die hem bekent sijn als/
voer, et satis de voirschreve/
opdragere indivisim [obligan(do) submitten(do) ac renuntian(do) in forma] et waras/
voer eene goede ende ombelaste/
rente, coram beringen liebrechts/
octobris xxix 1604
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-12-07 by Agata Dierick