SAL7496, Act: R°70.3-R°71.1 (101 of 372)
Search Act
previous | next
Act R°70.3-R°71.1  
Act
Date: 1604-09-18
LanguageNederlands

Transcription

2019-10-01 by Joop van der Horst
Scheijdinge ende deijlinge geschiet bij/
keuse tusschen jacop van eertwijck/
zone wijlen jacops, ph(i)l(ip)s pettens, als man/
ende momboir van marie van eertwijck,/
ende gooris van langenhoven wed(uwnaa)r,/
eertijts margriete wijlen van eertwijck,/
alle kinderen ende erffgenaemen van/
wijlen jacop van eertwijck, ende/
martijne van baelen gehuijsschen als/
sij leefden,
//
sijn bleven ende gevallen jacop van/
eertwijck de goeden naerbeschreven,/
ierst drije vierendeelen lants uuijt/
sesse vierendeelen gelegen tot lubbeke,/
genaempt het heijervelt, regenooten t'cap(itte)le/
van sinte peeters tot loven in twee/
sijden, peeter sbrieders zone jans ter iii[re]/
ende ph(i)l(ip)s pettens ter iiii[re] sijden, item/
een halff boender lants eijgen goet, gelegen/
boven de zijwilligen, regenooten den wech/
gaende van houwaert naer loven ter i[re],/
jooris uuijter hellicht ter andere,/
ende abraham vander vlaest ter iii[re]/
sijden, item een dachmael lants ende/
derthien roeden eijgen goet, gelegen opt/
grootvelt bij den steenwech, tusschen de/
goeden des heeren van der horst ter eenre,/
den wech die van schubbeke naer rhode/
gaet ter andere, ende d'erffgenaemen/
ketels ter derdere sijden, item drije/
vierendeelen lants uuijt sesse vierendeelen/
gelegen onder rhode, regenooten de/
cappelle van rhode in twee sijden,/
d'erffgenaemen michiels van eppen/
ter iii[re] sijden, item sesse vierendeelen/
bosch, uuijt achtien vierendeelen bosch,/
liggende int midden van de voirs(chreven)/
achtien vierendeelen, ende co(m)mende/
boven ter straete uuijt om thouwt/
aff te vueren, regenooten sheeren straete/
ter eenre, jooris van langenhoven ter/
ii[re], d'erffgenaemen wijlen m(eeste)r daniels/
van assche ter iii[re], ende philips/
pettens ter vierdere sijden, item vier/
rijnsguld(ens) erffel(ijck), uuijt twelff/
rijnsguld(ens) erffel(ijck), gehijpothiceert op
//
zecker huijs ende hoff metten anderen/
zijne toebehoirten gelegen tot berthem/
inde steenpoelstraete, met drije/
vierendeelen lants gelegen aen t'voirs(chreven)/
huijs, toebehoirende goert lambrechts/
voer schepenen van berthem opden iersten/
februarii 1601, item drije vierendelen/
acht roede(n) sesse voeten lants uuijt/
een stuck van thien vierendeel lants,/
gelegen buijten de bruesselsche poerte/
van de sijde van loven, regenooten/
heer dierick havens ter eenre, ende/
franchoijs cancelliers ter andere/
sijden, daer aff deen helft bij martina/
van balen vercregen is van hendrick/
van horick voer schepenen van loven/
op den xii[en] julii libro xv[c] lxxxix/
in prima, ende dander helft de/
voirs(cheven)e martijne gemaeckt was/
bij den testamente wijlen jans de vos,/
waranderende elck parceel op sheeren/
chijns, zoe verre men bevint die daer/
uuijt te gaen, hanc quoque, et satis/
obligan(do), submitten(do) ac renuntian(do) in/
forma, Coram liebrechts rivieren/
septembris xviii[a] 1604
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-12-06 by Agata Dierick