SAL7496, Act: R°71.2-V°71.1 (102 of 372)
Search Act
previous | next
Act R°71.2-V°71.1  
Act
Date: 1604-09-18
LanguageNederlands

Transcription

2019-10-01 by Joop van der Horst
Sijn bleven ende gevallen ph(i)l(ip)s/
pettens inder qualiteijt voirs(chreven)/
de goeden naerbeschreven, ierst/
drije vierendeelen lants, uuijt/
sesse vierendeele(n) lants gelegen tot/
lubbeke genaempt het heijervelt/
regenooten jacop van eertwijck/
ter eenre, t'capitule van sinte/
peeters tot loven ter ii[re] ende
//
peeter sbrieders ter derdere sijden, item/
een halff boender lants gelegen tot rhode,/
regenooten t'godtshuijs van parck in twee/
zijden, den heere van der horst ter derdere,/
het waterloopken ter vierdere sijden,/
item een half dachmael lants gelegen opden/
ketel oft opden raedtshoven, regenooten/
dominicus huens ter eenre, d'erffgenamen/
jans truijens ter ii[re], ende t'godtshuijs/
van parck ter iii[re] sijden, item sesse/
vierendeel weeckbosch, gelegen tot lubbeke,/
regenooten livina van kerbeke ter eenre,/
het dorenstraetken ter ii[re], d'erffge(name)n/
jans van overwinge ter iii[re] sijden,/
item sesse vierendeelen bossch vande/
achtien vierendeelen voirs(chreven) in d'ierste/
deel begrepen op de zijde van lubbeke,/
gelegen sinte peeters rhode, regenooten/
des heeren straete ter eenre, jacop van/
eertwijck ter ii[re], ende d'erffge(name)n/
m(eeste)r daniels van asscha ter derdere,/
item vier rijnsguldens erffel(ijck) uuijt/
twelff rinsguld(ens) erffel(ijck) gehijpothiceert/
opt voirs(chreven) huijs ende hoff, gestaen/
tot berthem, begrepen in d'ierste/
parceel, item drije vierendeel acht roeden/
sesse voeten, uuijt thien vierendeel lants/
daeraff iegel(ijck) der deijlgenooten is/
een derdendeel gevallen, gelegen als boven/
op de zijde naer bruessel, regenooten/
joris van langenhoven, waranderen(de)/
elck parceel op sheeren chijns zoe/
verre men bevint die daer uuijt te/
gaen, hanc quoq(ue) et satis obligan(do)/
submitten(do) ac renuntian(do) in forma,/
coram eisdem
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-12-06 by Agata Dierick