SAL7496, Act: R°72.1-V°72.1 (103 of 372)
Search Act
previous | next
Act R°72.1-V°72.1  
Act
Date: 1604-09-18
LanguageNederlands

Transcription

2019-10-01 by Joop van der Horst
Sijn bleven ende gevallen jooris van/
langenhoven in der qualiteijt voirs(chreven) de/
goeden naerbeschreven, ierst vijff/
vierendeel lants gelegen onder rhode,/
regenooten peeter appelmans ter eenre,/
d'erffgenaemen jooris smets ter tweedere,/
matheeus ijsermans ter derdere, ende/
den blijnsberch ter vierdere zijden,/
item een dachmael lants gelegen op/
dorneken, regenooten het dorne straetken/
ter eenre, m(eeste)r jooris van dijeven ter/
ii[re], marie van scherbroecke ter derdere,/
ende heer jooris van scherbroecke ter/
vierdere sijden, item sesse vierendeelen/
lants gelegen op de groote haege, in den/
wermoeshoeve warvelshoeve, regenooten d'erffgenamen/
jo(ncke)[r] adriaens van baussele ter/
eenre, ende mijn heere van der horst/
ter ij[re] sijden, item drije vierendeelen/
lants, item gelegen in de warvelshoeve/
regenooten den heere vander horst/
ter eenre, ende d'erffgenaemen hendricx/
van horenbeke ter ii[re] sijden, item/
drije vierendeelen lants genomen uuijt/
sesse vierendeelen lants gelegen onder/
rhode, daeraff d'ierste parceele/
dander deel gevallen is, regenooten de/
cappelle van rhode in twee sijden, en(de)/
d'erffgenaemen michiels van eppen/
ter derdere sijden, item sesse vierendeel/
bossch, uuijte voirs(chreven)e achtien vierendeelen/
gelegen op de zijde van rhode, ende/
hebbende den uuijtvaeren boven aende/
straete, gelijck dandere parceelen,/
daerinne begrepen een half dachmael/
bossch, regenooten beneden op den hoeck/
aen tzelve bosch, maecken(de) t'zamen
//
sesse vierendeelen, regenooten sheeren straete/
ter eenre, jacques van eertwijck ter/
tweedere sijden, item vier rinsguldens/
uuijt twelff rijnsguldens erffel(ijck)/
gehijpothiceert opt voirs(chreven) huijs ende hoff/
te berthem, daeraff iegelijck der/
deijlgenooten is gevallen een derdendeel,/
item drije vierendeelen acht roeden, sesse/
voeten lants uuijt thien vierendeelen,/
gelegen buijten de bruesselsche poerte int/
middel van t'voirs(chreven) stuck, regenooten jacop/
van eertwijck, waranderen(de) de/
respective parceelen op den chijns des heeren/
vanden gronde, ingevalle men bevint/
die daer uuijt te gaen, hanc quoque/
et satis, obligan(do) submitten(do) ac renuntian(do)/
in forma, coram eisdem
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-12-06 by Agata Dierick