SAL7496, Act: R°86.3-R°87.1 (127 of 372)
Search Act
previous | next
Act R°86.3-R°87.1  
Act
Date: 1604-10-04
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-28 by Joop van der Horst
Item heer jheroen wellens priester/
ende cappellaen der kercken van/
sint peeters ende president vand(er)/
fundatie van sinte peeters kinderen/
bijnnen deser stadt, in p(rese)ntia heeft/
bekindt ende bekindt mits desen schuldich/
te sijn(e), heeren ende m(eeste)ren jannen paludanus/
priestere, doctoir in der heijliger/
godtheijt ende pastoir der voirs(chrev)e/
kercke, ende heeren ende m(eeste)ren raphael/
gemma oijck priester, scholaster/
ende cappellaen der selver kercke
//
als proviseurs van de voirs(chrev)e fundatie/
van sinte peeters kinderen present ende/
accepterende, in den name ende tot/
behoeff der zelver fundatie sesse/
rinsguldens te xx st(uijver)s tstuck erffel(ijcke)/
rente, alle jaere op den vijffsten dach/
der maent augusti te betaelen tot behoeff/
van de voirs(chrev)e kinderen, naer uuijtwijsen/
den testamente wijlen heer ende m(eeste)r/
hermans van steenbergen canonick der/
voirs(chrev)e kercke als hij leefde, inde/
nairvolgende clausule bij translaet/
uuijter latijnscher taelen, luijden aldus./
Item ick laete den kinderen van sint/
peeters mijne gebueren sesse rinsguldens/
erffelijck, te lossen den penn(inc) achtien/
om caussens ende schoenen te coopen e(nde)/
vermaecken, op den last van altoos ten/
daghe van den jairgetijde mijns testateurs/
op mijne sepulture bij elcken vande/
voirs(chrev)e kinderen te moeten lesen, de profundis/
cum collecta, presta, die tzelve sullen/
weten, ende die ghene die tzelve nijet/
en weten, zullen lesen vijffmaels pater/
noster, ende zoe vele ave maria,/
voir de zielen van mij testateur ende/
van mijn(e) ouders ende vrienden, ende/
in der stadt wissele van loven, los ende/
vrij van x[e] xx[e] c[e] ende alle andere/
lasten ende impositien te leveren erffel(ijck)/
in toecommende tijden, et ad mo(dum) pignus/
valens duplum, et tantum, met conditie/
dat die voirs(chrev)e bekinder, de voirs(chrev)e/
erffrente zal mogen lossen ende affquijten/
t'allen tijden, als hem gelieven sal t'eender/
reijsen, elcken rinsgulden daeraff met/
sestien achtien rinsguldens, munte ten
//
tijde van der affquijtinge in brabant/
cours ende loop hebbende, ende met/
volle rente, obligan(do) et submitten(do)/
ac renuntian(do) in forma, ende is te/
weeten dat dese jegewoirdighe/
bekentenisse van de voirs(chrev)e rente is/
gedaen voer ende in plaetse van/
alsulcke sesse rinsguld(ens) erffel(ijck) als/
wijlen m(eeste)r peeter vekemans secretaris/
deser stadt als hij leefde, voir schepenen/
der zelver stadt op den xii[en] augusti/
anno xv[c] lxxxviii in de derde/
schrijffcamere, heeft bekindt ende/
gehijpothiceert gehadt op zeckere pachthoeve/
ende goeden daeraff dependeren(de), gelegen/
tot neerijssche tot behoeff van de/
voirs(chreven)e fundatie, ende in voldoeninge/
van den voirs(chreven) testamente, sulcx dat/
die voirs(chrev)e alsnu bekinde rente/
sal sijn ende blijven van der selver/
nature, als was die voirs(chrev)e rente/
van sesse rinsguld(ens) erffel(ijck) bij den/
voirs(chreven) wijlen m(eeste)ren peeteren vekemans/
bekindt, ende soe wanneer de/
quijtinge van de selve rente sal/
geschieden, dat die penningen daeraff/
wederomme ter selver naturen ende/
tot behoeff der voirs(chrev)e fundatie sullen/
wordden aengelegt ende geappliceert/
coram van der borcht liebrechts/
octobris iiii[a] 1604
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1608-08-20
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-28 by Joop van der Horst
Heer raphael/
ge(m)ma canonick/
van sinte peeters/
collegiale kercke/
als scholaster/
ende proviseur/
van de kinderen/
van sinte peeters/
bekent uuijt/
handen van/
heer jeroen/
wellens priestere/
ende cappellaen/
der selver kercke/
de capitale/
penn(ingen) mette/
verloopen der/
rente van sesse/
guldens int/
witte deser/
begrepen ontfangen/
te hebben,/
consenterende/
alsoe in de/
cassatie promitten(s)/
nullatenus/
alloqui, sed/
semper satis/
et waras erga/
quoscumq(ue) obligans/
et submittens/
bona, pred(ict)orum/
puerorum. Actum/
den xx[en] augusti/
1608, onder/
stont geschreven/
aldus. Ita/
attestor raphael/
gemma scholaster/
ende canonick/
van sinte peeters/
tot loven
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-12-06 by Agata Dierick